Özel Güvenlik Alım İhalesi Aşırı Düşük Teklif KİK Kararı 2018

ÖZEL GÜVENLİK ALIM İHALESİ KAMU İHALE KURUL KARARI

Özel Güvenlik Alım İhalesi Aşırı Düşük Teklif Hakkında Kamu İhale Kurul Kararı 23.05.2018

Aşırı düşük teklif kik kararı

Toplantı No2018/030
Gündem No64
Karar Tarihi23.05.2018
Karar No2018/UH.I-1047

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Bengi Grup Özel Güvenlik Hiz. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/79750 İhale Kayıt Numaralı “TCDD 1Bölge Müdürlüğüne Bağlı Gar ve İstasyonlarının Güvenliği İçin, Toplam 393 (Üçyüzdoksanüç) Kişilik  Silahlı Özel Güvenlik Hizmetinin, 01/05/2018 Tarihinden,  3/112/2018 Tarihine Kadar  Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü tarafından 27.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TCDD 1Bölge Müdürlüğüne Bağlı Gar ve İstasyonlarının Güvenliği İçin, Toplam 393 (Üçyüzdoksanüç) Kişilik Silahlı Özel Güvenlik Hizmetinin, 01/05/2018 Tarihinden,  3/112/2018 Tarihine Kadar Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Bengi Grup Özel Güvenlik Hiz. A.Ş.nin 10.04.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.04.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.04.2018 tarih ve 25021 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/707 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale uhdesinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı şöyle ki;

a) İşin süresi ve araç adedi dikkate alındığında sunulan aşırı düşük teklif açıklamasındaki motorlu taşıtlar vergi bedelinin mevzuata uygun bir şekilde teklif bedeline yansıtılmadığı, ayrıca 2018 yılı motorlu taşıtlar vergisi hesaplama aracından yararlanılarak elde edilen belgenin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmadığı,

b) Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde idareye, iş kapsamında kullanılacak araç için belirlenen km’nin %10’u oranında aşma hakkı tanındığı, anılan isteklinin araçların bakım maliyetine ilişkin sunmuş olduğu belgelerin söz konusu aşma hakkını karşılamadığı ve bu belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1.’inci maddesine aykırı düzenlendiği, alınan fiyat tekliflerinin S.M.M.M onayının eksik  yahut yanlış olduğu ve fiyat tekliflerinde araç bakımının neleri kapsadığının açıkça belirtilmediği,

c) Aşırı düşük teklif açıklamasının dayanağı olarak sunulan lastik değişimleri ile ilgili fiyat tekliflerinin kamu ihale mevzuatı gereğince taşıması gereken ibareleri taşımadığı ve ilgili fiyat tekliflerinde S.M.M.M onayının bulunmadığı, ilgili belgenin bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine aykırı olduğu,

d) Kasko sigorta giderleri ve trafik sigorta giderlerine ilişkin sigorta acentesinden alınan fiyat tekliflerinin sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüğü tarafından imzalanmadığı ve teyit yazılarının bulunmadığı dolayısıyla söz konusu belgelerin bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine aykırı sunulduğu,

e) Aşırı düşük teklif açıklaması sürecinde yakıt giderinin tevsik etmek için İstanbul(Anadolu) ili için yayınlanan EPDK tarifesinin sunulması gerektiği, ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sunulan EPDK bülteninin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.7’inci maddesine aykırı olduğu,

f) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçlara ilişkin kiralama bedelleri ile ilgili fiyat teklifi sunulmadığı,  fiyat teklifinin ekinde sunulması gereken teklif veren şirkete ait imza sirküleri ve S.M.M.M faaliyet belgesinin sunulmadığı, fiyat teklifleri üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1.’inci maddesi gereğince taşıması gereken ibarelerin ve S.M.M.M kaşe ve mührünün bulunmadığı,

g) Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ferdi kaza sigortası giderini tevsik etmek için sunmuş olduğu fiyat teklifinin, Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinde yer alan limitleri karşılamadığı, ilgili fiyat teklifinde şahıs başına 2.500,00 TL’lik tedavi gideri klozunun bulunmadığı, söz konusu fiyat teklifinin sigorta acentesinden alındığı ve bu kapsamda fiyat teklifinin ekinde sunulması gereken genel müdürlük yahut bölge müdürlüğünden alınmış teyit yazısının sunulmadığı, ilgili belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine aykırı sunulduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1.      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,            

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “ 79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

 

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.2.2.2.Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: TCDD 1Bölge Müdürlüğüne bağlı Gar ve İstasyonlarının güvenliği için, toplam 393 (üçyüzdoksanüç) kişilik silahlı Özel Güvenlik Hizmetinin, 01/05/2018 Tarihinden, 31/12/2018 tarihine kadar Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi

b) Miktarı ve türü:

5188 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde silahlı olarak korunması ve güvenliğinin sağlanması işidir (toplam 393 (üçyüzdoksanüç) kişilik Özel Güvenlik Hizmetinin yürütülmesi işi.)

Tuzla Halkalı arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Marmaray Hattı ile Sabit Tesisler (230), Haydarpaşa Pendik arası Banliyö İstasyonları Görev Alanı (10), Sirkeci-Halkalı Banliyö Trenleri ve İstasyonları Görev Alanı (44), Tekirdağ Gar ve Havzası (4), Kapıkule Gar ve Gümrüklü Sahası (12), Gebze YHT Gar ve Havzası (12), Hereke İstasyonu (9), Körfez İstasyon (9), Yeni Derince İstasyon (9), İzmit YHT Gar ve Havzası (16), Mithatpaşa İstasyon Şefliği ve Havzası   (9), Arifiye Yüksek Hızlı Tren Gar ve Havzası (10), Bilecik YHT Gar ve Havzası (9), Bozüyük YHT Gar ve Havzası İstasyon ve Havzalarının (10) koruma ve güvenliğinin sağlanması işi ile ilgili olarak; toplam 393 (üçyüzdoksanüç) kişilik Özel Güvenlik Hizmetinin 01.05.2018 tarihinden  31.12.2018 tarihine kadar  yürütülmesi işi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: TCDD 1. Bölge mıntıkası

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.4. Diğer giderler: Yüklenici istihdam edecekleri, 393 Ad. Özel Güvenlik görevlilerinin, 5188 sayılı Kanun 21. Md. belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını, Tekn. Şart. 11.Md. göre yaptıracaktır.

-Tekn. Şart. 11.1.1 Md. göre , Ferdi kaza sigortası limitleri: tedavi giderleri: 2.500,00 TL/ personel

Sakatlanma ve Ölüm: 25.000,00 TL /personel, bu giderleri teklif fiyatına dahil edeceklerdir” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin eki birim fiyat teklif cetvelinde “

 

A1B2
Sıra No 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

         Miktarı 

Teklif Edilen4      Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimiİşçi sayısıAy/gün/saat
1Koruma ve Güvenlik Müdürü (Brüt asgari ücretin %125 fazlası)Ay18  
2Koruma ve Güvenlik Şefi(Brüt asgari ücretin %90 fazlası)Ay78  
3Koruma ve Güvenlik Şefi(Brüt asgari ücretin %70 fazlası)Ay18  
4Koruma ve Güvenlik Grup Şefi(Brüt asgari ücretin %75 fazlası)Ay248  
5Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Brüt asgari ücretin %60 fazlası)Ay2918  
6Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)Ay698  
                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5 
Sıra Noİş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6BirimiMiktarıTeklif Edilen4Birim FiyatTutarı
1Koruma ve Güvenlik Şefi( asgari ücretin %90 fazlası )(Ulusal ve Resmi tatil günlerinde çalışacak mesai ücreti )gün81  
2Koruma ve Güvenlik Şefi( asgari ücretin %70 fazlası )(Ulusal ve Resmi tatil günlerinde çalışacak mesai ücreti )gün13,5  
3Koruma ve Güvenlik Grup Şefi( asgari ücretin %75 fazlası )(Ulusal ve Resmi tatil günlerinde çalışacak mesai ücreti )gün283,5  
4Koruma ve Güvenlik Görevlisi( asgari ücretin %60 fazlası )(Ulusal ve Resmi tatil günlerinde çalışacak mesai ücreti )gün3.375  
5Koruma ve Güvenlik Görevlisi( asgari ücretin %40 fazlası )(Ulusal ve Resmi tatil günlerinde çalışacak mesai ücreti )gün810  
6Denetim ve Devriye Hizmeti için 2 adet Araç (HGS, Tamir, Bakım, Vergi, Sigorta, Kasko, Yakıt, vb.)ay8  
725.000,00 TL Üzerinden 393 Personel için Ferdi Kaza Sigortası Tüm Personel İçin Sigorta Maliyeti Yazılacaktır.ay8  
                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7 
TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç) 

 düzenlemesi,

 

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Devriye ve denetim aracı tahsisi” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1.Yüklenici, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için 2 (iki) adet 2 (iki) yaşını geçmeyen en az 4 kapılı, 4 kişi oturma kapasiteli, otomatik şanzımanlı, yakıt türü olarak dizel, 1600 cc kadar motor gücüne sahip, İdarece kabul gören bir aracı İdarenin denetimi ile ilgili birim emrine şoförsüz olarak teslim eder.

10.2.Yüklenici fiilen işe başladığı tarihte kendisinin veya kira sözleşmesi ile çalıştırdığı araç için bir dosya oluşturacak ve aracın ruhsat fotokopisi, kasko poliçesi fotokopisi ile kasko bedeli taksitlerinin ödendiğine dair makbuzların aslı ve İdarece istenebilecek diğer belgeleri bu dosya içinde bulunduracaktır. Yüklenici bu dosyayı veya bir kopyasını istenirse İdareye yazı ile birlikte verecektir.

10.3. Tedarik edilecek araçla ilgili İdarenin hiçbir şekilde yükümlülüğü bulunmayacaktır. Aracın yakıt, tamir, bakım, onarım, yedek parça, oto lastiği, akü, servis, fenni ve egzoz muayenesi,  motorlu taşıt vergileri, trafik, kasko vb. giderler yaklaşık maliyete dahil edildiğinden yüklenici tarafından 8 (sekiz) ay üzerinden isteklilerce fiyat teklife dahil edilecektir.

10.7. Araç günlük 150 km. aylık 4500 km. yol yapacak ve YHT İstasyonlarının bulunduğu illerde de kullanılacaktır. Belirtilen araç km’ sinin yetmemesi durumunda idarenin %10 oranında km’yi aşma hakkı vardır.. Km aşımlarında yükleniciye ayrıca ücret ödenmeyecektir. Ancak ihtiyaç duyulduğunda diğer illere de görevlendirilebilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Yüklenicinin sorumlulukları” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1.1.Yüklenici, istihdam ettikleri Özel Güvenlik Görevlilerinin Ferdi Kaza Sigortasını ve 5188 sayılı Kanunun 21.maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorundadır. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılmamasından doğacak Kanunda belirtilen cezalar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici firma, çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür. Bu nedenle; yüklenici çalıştırdığı personellerin ferdi kaza sigortalarını yaptıracaktır. Teminat limitleri şahıs başına en az; tedavi giderleri: 2.500 TL, sakatlanma ve ölüm halinde 25.000 TL olup sigorta poliçe bedellerinin tümü peşin olarak ödenecektir. Ferdi kaza sigortasının başlangıcı, işe başlama tarihi, bitiş süresini kapsamakta olup, yüklenici, yukarıda belirtilen koşulları taşıyan sigorta poliçesini işe başladıktan sonra en geç (5) gün içerisinde İdareye vermek zorundadır. Bu süre içinde sunulmaması halinde ilgi ceza hükmü uygulanır. Ferdi kaza sigorta giderleri yaklaşık maliyete dahil edilmesi nedeni ile, 8 ay üzerinden isteklilerce fiyat teklife dahil edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.05.2018; işi bitirme tarihi 31.12.2018

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale komisyonunun yapmış olduğu inceleme neticesinde, sunmuş oldukları teklif tutarı idarece belirlenen sınır değerin altında kalan Yavuz Koru. ve Özel Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.den ve Bengi Grup Özel. Güv. Hiz. A.Ş.den  “Buna göre; söz konusu hizmetin işçilik maliyeti hariç, ihale dökümanı eki birim fiyat teklif cetvelindin ikinci kısmının 6. kaleminde belirtilen devriye hizmeti için 2 adet araç(hgs, tamir, bakım, vergi, sigorta, kasko, yakıt, vb), 7.kaleminde belirtilen 25.000,00 TL üzerinden 393 personel için Ferdi Kaza Sigortası, tüm personel için sigorta giderleri dikkate alınarak, bu fiyatlarla nasıl yürüteceğiniz konusunda, açıklayıcı belge ve bilgilerin, 02.04.2018 tarih mesai bitimine kadar; Komisyonumuza gönderilmesini, aksi takdirde teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacaktır.” ifadelerini içeren 27.03.2018 tarihli yazıyla aşırı düşük teklif açıklamalarının istenildiği ve açıklanması istenen önemli teklif bileşeni olarak ihale konusu iş kapsamında kullanılacak 2 adet araç için öngörülen hgs, tamir, bakım, vergi, sigorta, kasko, yakıt giderleri ile ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak personel için öngörülen ferdi kaza sigortası giderinin belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu talep üzerine Bengi Grup Özel. Güv. Hiz. A.Ş.nin ve Yavuz Koru. ve Özel Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 02.04.2018 tarihinde, hazırlamış oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sundukları, sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun bulunması üzerine 05.04.2018 tarihli komisyon kararı ile ihalenin Yavuz Koru. ve Özel Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti uhdesinde bırakıldığı, Bengi Grup Özel. Güv. Hiz. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği  görülmüştür.

 

Buna göre ihale uhdesinde bırakılan Yavuz Koru. ve Özel Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

a) Yapılan inceleme neticesinde, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin motorlu taşıtlar vergisi bedelini tevsik etmek için, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi sayfasında bulunan motorlu taşıtlar vergisi hesaplama aracını kullanarak elde ettiği internet çıktısını sunduğu ayrıca istenen 2 adet adaca ilişkin işin süresi dikkate alınarak hesaplanan tutarın da teklif fiyata dahil edildiği görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

b, c ve f) İhale üzerinde bırakılan isteklinin, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak 2 adet araç ile ilgili giderleri tevsik etmek maksadıyla ilgili üçüncü kişiden fiyat teklifi aldığı, söz konusu fiyat teklifinde tamir ve bakım, kiralama ve lastik bedelinin bedellerinin ayrı ayrı gösterildiği, fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesi gereğince taşıması gereken ibareleri taşıdığı ve meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelendiği ve ekinde fiyat teklifini veren firmanın imza sirkülerinin ve belgeyi düzenleyen meslek mensubunun faaliyet belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Ayrıca ilgili fiyat teklifinin üzerinde “T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(TCDD) 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü’nün 27.03.2018 tarihinde yapılacak olan 2018/79750 ihale kayıt numaralı “TCDD 1Bölge Müdürlüğüne bağlı Gar ve İstasyonlarının güvenliği için, toplam 393 (üçyüzdoksanüç) kişilik silahlı Özel Güvenlik Hizmetinin, 01/05/2018 Tarihinden, 31/12/2018 tarihine kadar Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi” ihalesi işinde Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerdeki araç için tamir, bakım, onarım, yedek parça, oto lastiği, akü, servis giderleri, dahil hizmetin süresi boyunca toplam 1.747,76,00 TL’den KDV hariç kiralama yoluyla temin etmeyi taahhüt ederiz.” ifadesinin yer aldığı, dolayısıyla fiyat teklifinin hangi maliyetleri kapsadığının belirtildiği, bakım giderlerinin ayrıntılarına ise gerek ihale dokümanında gerekse aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında yer verilmediği, fiyat teklifinde ihale konusu işin adı ve süresi belirtilmek suretiyle hizmetin Teknik Şartnamede belirtilen özellikteki araçlar ve maliyetleri için verildiğinin ifade edildiği, dolayısıyla söz konusu fiyat teklifinin Teknik Şartnamedeki koşulları karışılamadığından bahsedilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

d) İhale uhdesinde bırakılan isteklinin, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların trafik sigortası ve kasko giderlerini tevsik etmek için sigorta acentesinden alınmış poliçelerin sunulduğu, söz konusu poliçelerde bölge müdürlüğünün imza ve kaşesinin bulunduğu, bu haliyle ilgili poliçe için sigorta firmasının bölge müdürlüğü yahut genel müdürlüğünden teyit yazısı alınmasına gerek bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

e) İhale uhdesinde kalan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yakıt giderini tevsik etmek için EPDK’nın internet sayfasından elde edilmiş İstanbul ili petrol piyasası bayi satış fiyatı bülteni çıktısının sunulduğu, söz konusu bültende fiyat geçerlilik tarihi olarak 19.03.2018 tarihinin belirtildiği, anılan tarihin ihaleye ait ilan tarihi ve ihale tarihi arasında olduğu, bu haliyle ilgili belgede kamu ihale mevzuatı açısından bir aykırılık bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

g) İhale uhdesinde bırakılan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklaması istenen ferdi kaza sigortası giderini tevsik etmek için sigorta acentesi aracılığıyla alınmış poliçenin sunulduğu, söz konusu poliçenin süresinin başlangıç tarihi 19/03/2018 bitiş tarihi 19/03/2019 olmak üzere 1 yıl olarak belirlendiği ve bu haliyle işin süresini kapsadığı, söz konusu poliçe üzerinde bölge müdürlüğünün imza ve kaşesinin bulunduğu, bu haliyle ilgili poliçe için sigorta firmasının bölge müdürlüğü yahut genel müdürlüğünden teyit yazısı alınmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak ilgili poliçe incelendiğinde, ferdi kaza tedavi giderleri için belirlenen teminat limitinin 1.000,00 TL olduğu, oysaki idarece Teknik Şartnamede yapılan düzenlemelerde tedavi masrafları için belirlenen teminat limitinin şahıs başına en az 2.500,00 TL olarak düzenlendiği, ilgili fiyat teklifinin bu haliyle Teknik Şartname düzenlemelerini karşılamadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Aşırı düşük teklif sorgulama sürecinde kendisinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilen diğer istekli olan Bengi Grup Özel. Güv. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; söz konusu isteklinin ferdi kaza sigortası giderini tevsik etmek için ilgili sigorta şirketinden almış olduğu poliçeyi sunduğu, söz konusu poliçenin süresinin başlangıç tarihi 01/04/2018 bitiş tarihi 01/12/2018 olmak üzere 244 gün olarak belirlendiği oysaki ihale konusu işin süresinin 01/05/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar olacak şekilde 245 gün olarak belirlendiği, bu haliyle ilgili poliçenin işin süresinin tamamını kapsamadığı, oysaki Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesi gereğince sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde anılan isteklinin sunmuş olduğu sigorta poliçesinin geçerli bir tevsik yöntemi olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yavuz Koru. ve Özel Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve Bengi Grup Özel. Güv. Hiz. A.Ş. nin tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x