Tekliflerin Yaklaşık Maliyete Yakın Olması Nedeniyle İdare İhaleyi İptal Edebilir Mİ? KİK Kararı

Toplantı No        : 2021/049

Gündem No       : 22

Karar Tarihi         : 08.12.2021

Karar No              : 2021/UH.II-2213

BAŞVURU SAHİBİ:

…………………………….. Taş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/565576 İhale Kayıt Numaralı “Şehit Cenazeleri ile İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Taziyesinde Tabldot Yemeği Verilmesine Dayalı Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 18.10.2021 tarihinde açık ihale usulü usulü ile gerçekleştirilen “Şehit Cenazeleri ile İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Taziyesinde Tabldot Yemeği Verilmesine Dayalı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak ………………..Taş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 17.11.2021 tarih ve 53790 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1909 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalenin idarece iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı, firmalarının teklifi ile diğer firmaların tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen tenzilatlarının düşük olması ve aradaki fark nedeniyle tüm tekliflerin reddedilerek kamu yararı gözetilerek ihalenin iptal edildiğinin taraflarına bildirildiği, ihaleye 8 firma tarafından teklif verildiği, gerekli rekabet ortamının oluştuğu ve ihaleye geniş bir katılım olduğunun görülebileceği, oluşan rekabet nedeniyle piyasa şartlarının altında tekliflerin sunulduğu, bunun en bariz örneğinin bütün tekliflerin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında olması olduğu, ……………..Hizmetleri A.Ş. firmasının teklifinin kabul edilebilir ve mantıklı olmadığının idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmamasından açıkça anlaşıldığı, idarenin doğru ve mevzuata uygun açıklama sunamayan firmanın teklifini baz alarak tekliflerini yüksek bulmasının ve ihaleyi iptal etmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

Söz konusu maddenin gerekçesinde “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılamaması ya da Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle…” ifadesi yer almaktadır.

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Şehit Cenazeleri ile İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Taziyesinde Tabldot Yemeği Verilmesi Verilmesine Dayalı Hizmet Alımı İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

50.000 Adet Tabldot Et Yemeği, 50.000 Adet Tabldot Tavuk Yemeği” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere bildirilmesi gerektiği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, ayrıca söz konusu hüküm ve düzenlemeler gereğince ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 18.10.2021 tarihinde yapılan “Şehit cenazeleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların taziyesinde tabldot yemeği verilmesine dayalı hizmet alımı” ihalesinde 13 adet doküman edinildiği, 8 isteklinin ihaleye teklif verdiği, 4 geçerli teklif olduğu, geçerli teklif sunan isteklilerden ………. Personel Hizmetleri A.Ş.nin teklifinin sınır değerin altında olması nedeniyle söz konusu istekliden idarece aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği,  idarece anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedildiği ve ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptal edilmesine gerekçe olarak; başvuru sahibi ……. Gıda İnş. Tur. Taş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de aralarında bulunduğu 3 geçerli teklifin de yaklaşık maliyetin altında olduğu halde tenzilatlarının düşük olması, sınır değerin altında kalan ve aşırı düşük teklif açıklaması reddedilen firmanın teklifi ile söz konusu 3 firmanın tekliflerinin arasında 565.000,00 TL fark olması ve ihalenin mevcut şekliyle sonuçlandırılması halinde kamu yararı oluşmayacağının kanaatine varılmış olmasının gösterildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanınmakla birlikte, bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anılan Kanun’un temel ilkelerine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması ve somut olaya ilişkin koşulların dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği, şikâyete konu ihaleye ihale dokümanını indiren 13 istekli olabilecek firmadan 8’inin teklif verdiği, 4 isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, 1 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedildiği, gelinen aşama itibari ile ihalede bulunan geçerli teklif sayısının 3 olduğu, söz konusu 3 teklifin de idarece hazırlanan yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu göz önüne alındığında idarece ihalenin kamu yararı oluşmayacağı gerekçe gösterilerek iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x