İhaleye Ait Dokümanın İndirilmesi İşlemi İle İsteklilerin Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Gerçekleştirilmesi KİK Kararı

Toplantı No : 2021/050
Gündem No : 26
Karar Tarihi : 15.12.2021
Karar No : 2021/UH.I-2276

BAŞVURU SAHİBİ:

………………………………………….Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü,

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/546057 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 8Bölge Müdürlüğü Erzurum ve Bağlı Bulunan 82 Şube Müdürlüğü Erzincan ile 85 Şube Müdürlüğü Ağrı İlleri İçin Personel Taşıma Servisi” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ 8Bölge Müdürlüğü Erzurum ve Bağlı Bulunan 82Şube Müdürlüğü Erzincan ile 85 Şube Müdürlüğü Ağrı İlleri İçin Personel Taşıma Servisi” ihalesine ilişkin olarak ………………………………………….Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 10.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.11.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.11.2021 tarih ve 54277 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1919 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 4 ve 5’inci kısımlarına teklif sunan ……… Yıldırım ile …………………… Turizm İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limitet Şirketinin birlikte hareket ettikleri, ihale doküman indirme işlemlerini ve e-teklif gönderme işlemlerini beraber yaptıkları, aynı IP adresi üzerinden doküman indirme işlemi yaptıkları ve peş peşe aynı IP adresi üzerinden teklif gönderdikleri, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un yasak fiil ve davranışlardan olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği,

Yine aynı isteklilerin sunmuş oldukları geçici teminat mektuplarının aynı bankadan/şubeden aynı anda aldıkları, birbirlerine kefil oldukları, ortak hareket ettikleri, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un yasak fiil ve davranışlardan olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılarak idarece bundan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak gerekli sınır değer hesaplamalarının yeniden hesaplanması ve bu minvalde karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

 Aynı Kanun’un “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.       

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.         

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “…17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Devlet Su İşleri 8.Bölge Müdürlüğü/ERZURUM ve Bağlı Bulunan 82.Şube Müdürlüğü/ERZİNCAN ile 85.Şube Müdürlüğü /AĞRI illeri için Personel Taşıma Servisi Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

Toplam;

7 adet en az 27+1 kişilik Otobüs ,1 Adet en az 14+1 kişilik Minibüs ,2 Adet en az 19+1 kişilik Otobüs, 2 Adet en az 16+1 kişilik Minibüs

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer:

1.Kısım Erzurum, 2.ve 3.Kısım Erzincan, 4.ve 5.Kısım Ağrı

(Tüm Kısımlar için Teknik Şartname ve Teknik Şartname Eki EK-3 SERVİS GÜZERGAHLARI)” düzenlemesi yer almaktadır.

………… Taşımacılık Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektubunun, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Ağrı Şubesi tarafından 18.10.2021 tarihinde düzenlendiği, geçici teminat tutarının 9.000.00 TL ve geçerlik süresinin 15.04.2022 olduğu,

……..Yıldırım tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektubunun, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Ağrı Şubesi tarafından 19.10.2021 tarihinde düzenlendiği, geçici teminat tutarının 10.000,00 TL ve geçerlik süresinin 19.04.2022 olduğu,

 Söz konusu istekliler tarafından başvuruya konu ihaleye ait dokümanın indirilmesi işlemi ile isteklilerin teklif verme işlemlerinin aynı IP (88.***.***.***) adresi üzerinden gerçekleştirildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede söz konusu istekliler tarafından beyan edilen geçici teminat mektuplarının bu haliyle aynı bankalardan alınmakla birlikte başvuru sahibi isteklinin iddiasının aksine farklı tarihlerde alındığı, ayrıca bahse konu isteklilerin birbirlerine kefil oldukları iddiasını destekleyici nitelikte herhangi bir somut bilgi veya belgeye başvuru dilekçesinde yer verilmediği, kaldı ki, sektörde faaliyet gösteren iki firmanın kefalet ilişkisinin Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddede belirtilen fiillerin işlendiğine tek başına gösterge olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan EKAP üzerinden yapılan incelemede söz konusu istekliler tarafından başvuruya konu ihaleye ait dokümanın indirilmesi işlemi ile isteklilerin teklif verme işlemlerinin aynı IP (88.***.***.***) adresi üzerinden gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu durumda söz konusu isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olduğu ve rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmuş olduğuna ilişkin güçlü karinenin bulunduğu, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (b) bendi çerçevesinde bahsi geçen isteklilerin ihale dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve bu çerçevede geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değerin hesaplanacağı, başvuru sahibinin iddialarının ise ilk oturumda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere yönelik olmadığı, bu durumda başvuru sahibinin iddiaları kapsamında sınır değeri etkileyecek bir husus bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca ihalenin şikâyete konu kısımlarının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 7.682,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 15.373,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 7.691,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 4 ve 5’nci kısımlarında ………. Taşımacılık Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile …….. Yıldırım’ın tekliflerinin ihale dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazlı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x