Yaklaşık Maliyet Hazırlık (Süreç: 2)

Yaklaşık maliyeti cetvelini oluşturmak için nasıl bir çalışma yapılacak

Süreç 1 yazısında da bahsettiğim gibi bu ihalenin konusu kitap alımı. Süreçlerde bu doğrultuda uygulamacılara yönelik olarak hazırlandı.

Harcama birimlerinden ya da kendi birimizinden talepleri topladınız ve talep listesini oluşturdunuz. Liste elinizde.

 

Yaklaşık maliyetin hesaplamasının kanuni dayanakları nelerdir?

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Yaklaşık maliyet
Madde 9- (Değişik: 30/7/2003-4964/6 md.)
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Yaklaşık maliyetin hesaplanması
MADDE 8 – (1) İdare yaklaşık maliyetin hesaplanmasında; alım konusu malın niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister. Ancak, idare, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturaları değerlendirmeye almaz.
(2) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir. Değerlendirmeye alınmayan fiyat bildirimleri ile proforma faturaların değerlendirmeye alınmama gerekçeleri de hesap cetvelinde belirtilir.
(3) İdare, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle, aşağıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya tamamını kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar:
a) İdare, alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.
b) İdare, piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.
c) İdare, alım konusu mala ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması durumunda bu giderler fiyatlardan indirilerek yaklaşık maliyet hesaplanır.
ç) (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./3.md.) İdare, alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise bu alımlarda ortaya çıkan sözleşme bedelleri, endeks veya Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endekslerden uygun olanı kullanmak suretiyle güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.
d) İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.

 

 

Mal ve Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık maliyetin tespitinde görevlendirilecek personel için standart bir form yok, Görevlendirilmiş kişi teknik şartnameyi oluşturabilir ihale komisyonunda görev alabilir. 

Yaklaşık Maliyet Mektubunun Firmalara Gönderilmesi

Yaklaşık maliyet çalışmamıza başlamak için “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” 3. maddesi b) bendine göre gerçek veya tüzel kişilerden fiyat bildirimi isteyeceğiz. Bunun için talep formunu düzenleyip firmalara gönderiyoruz.

Firmalardan mektubu eksiksiz olarak doldurmalarını ve teklif vermeyecekleri kitapların fiyat alanını boş bırakmalarını istiyoruz.

Ayrıca teklif mektubunun her sayfasında kaşe ve imza kullanılması gerektiğini firmalara göndereceğimiz e-postada belirtiyoruz.

Firmalara Gönderilecek ” Yaklaşık Maliyet Teklif Mektubu”

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x