İhale İlanın Şekli ve Adedi (Süreç: 6)

İhale İlanın Şekli ve Adedi

İhale Dokümanı Basım Maliyeti Tespit Tutanağını hazırladık. İhale onay  belgesinde ilgili alanı doldurmak için yaklaşık maliyete göre ilanın şekli ve adedini belirleyeceğiz.

Örnek ihalenin yaklaşık maliyeti 700.000,00 TL olsun.

Kurum ise Üniversite.

İlan süresi hesaplama ilk başlarda zor olsa da  anlayınca basit olduğunu anlayacaksınız.  Ayrıca EKAP işlemleri İlan modülünde Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgilerini çıktı olarak da alabilirsiniz.

İlan Şekli, Süresi ve Adedi Hesaplama

Kurum üniversite olduğu için 8. maddenin a) fıkrasına göre işlem yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken konu oranlar her yıl güncellenmektedir.   2017 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitleri bu siteden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca güncel kanundan da takip edebilirsiniz.

Daha sonra 13. maddeyi incelediğimizde Yaklaşık maliyetimiz 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında bu yüzden ilgili maddeye bakacağız.

Yaklaşık maliyetimiz “1.952.189,00 TL” altında olduğu için 13.maddenin  b) bendinin 3. fıkrası gereği

“İhale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.”

Umarım anlatabilmişimdir.

 

 

Eşik Değerler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Madde 8- Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası. (Birmilyonyetmişüçbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası)*
b) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. (Birmilyonyediyüzseksendokuzbinikiyüzonüç Türk Lirası) *
c) (Değişik: 12/6/2002-4761/12 md.) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası. (Otuzdokuzmilyonüçyüzaltmışikibindokuzyüzyirmi Türk Lirası)*

 

İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan
Madde 13- (Değişik: 30/7/2003-4964/9 md.)
Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;

1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,

2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,

3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,

Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

1) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar Türk Lirasına (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirasına)* kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar Türk Lirasına (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirasına)* kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

2) Yaklaşık maliyeti otuzmilyar (Yüzonyedibinyüzyirmi Türk Lirası)* ile altmışmilyar Türk Lirası (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası)* arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası)* ile beşyüzmilyar Türk Lirası (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirası)* arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

3) Yaklaşık maliyeti altmışmilyar Türk Lirasının (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüzmilyar Türk Lirasının (Birmilyondokuzyüzelliikibinyüzseksendokuz Türk Lirasının)* üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x