Teklif zarfında yer alması gereken iş deneyim belgesi sonradan idarece talep edilebilir mi?

Soru: Teklif zarfında yer alması gereken iş deneyim belgesi sonradan idarece talep edilebilir mi?

Özet: Teklif zarfı içerisinde yer alması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz. 

Teklif kapsamında sunulmayan belgelerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlanamayacağı, aksi kabulün eksik belgenin tamamlatılması sonucunu doğuracağı, bu nedenle idarece gerçekleştirilen işlemin mevzuat hükümlerine ve açıklamalarına aykırılık teşkil eder

 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No2017/058
Gündem No8
Karar Tarihi22.11.2017
Karar No2017/UY.I-3099

BAŞVURU SAHİBİ:

Okçuoğlu İnş. Müh. Müş. San. ve Tic. A.Ş. – Olgun Gür İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/214792 İhale Kayıt Numaralı “Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 31.05.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Okçuoğlu İnş. Müh. Müş. San. ve Tic. A.Ş. – Olgun Gür İş Ortaklığı’nın 16.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.10.2017 tarih ve 58611 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2674 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Piramit Dekorasyon İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş hacmini gösterir belgelerin yeterlik kriterlerini sağlamadığı, istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan tutarın kurumlar vergisi beyannamesinden anlaşılamadığı gerekçesiyle idare tarafından bilgi tamamlatma kapsamında belgelerin sunulmasının istenildiği, ancak bu durumun belge tamamlatma niteliğinde olduğu, idare tarafından yeterlik kriteri olarak belirtilen ve teklif kapsamında sunulması zorunlu olan iş hacmini gösteren belgenin iş deneyim belgesi gerekçe gösterilerek sonradan istenilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan iş hacmini gösteren belgenin asgari yeterlik koşullarını sağlamadığı, ayrıca ihalenin 31.05.2017 tarihinde gerçekleştirildiği, belge tamamlatmanın ise 12.07.2017 tarihinde yapıldığı, isteklinin bu şartları ihale ilanı dönemi esas alınarak sağlamakla yükümlü olduğu, bu gerekçeler ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması…gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 (7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

 (9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun,  serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterleri, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday veya istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yıla kadarki belgelerin ortalaması üzerinden söz konusu kriterleri sağlayabilirler. İş hacmini gösteren belge olarak gelir tablosu sunulması durumunda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait gelir tablolarının sırasıyla sunulması zorunludur. Örneğin; 2011 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede, 2010 yılına ait gelir tablosu ile yeterlik kriterini sağlayamayan bir isteklinin, 2009-2010, 2008-2009-2010, 2007-2008-2009-2010, 2006-2007-2008-2009-2010 veya 2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tablolarını sunmak suretiyle yeterlik kriterini sağlaması mümkündür. Ancak 2006 yılına ait gelir tablosu sunulmadan, 2005-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait gelir tabloları sunulmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanması mümkün değildir.

36.3. Birden fazla yıla ait iş hacmine ilişkin belgelerdeki tutarlar, Uygulama Yönetmeliğinin 37’nci maddesi uyarınca güncellenerek değerlendirilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” olduğu, miktarı ve türünün ise “Bodrum + 4 Kattan Oluşan Okul Binası Yapım İşi” olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

11.10.2017 tarihli ihale komisyonu kararından, açık ihale usulüyle yapılan söz konusu ihaleye üç isteklinin katıldığı, bu isteklilerden Al-ka İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Piramit Dekorasyon İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş hacmini tevsik etmek üzere sunulan belgede 2015 ve 2016 yılına ait cironun 0 TL olarak belirtildiği ve iş deneyim belgesinde belirtilen tutara ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ciro tutarına rastlanmadığı gerekçesiyle bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılmasına karar verildiği, bilgi eksikliklerinin tamamlatılması sonucunda ihalenin Piramit Dekorasyon İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Okçuoğlu İnş. Müh. Müş. San. ve Tic. A.Ş. – Olgun Gür İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde, Piramit Dekorasyon İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinde, Piramit Dekorasyon İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin %51 ortaklık oranıyla pilot ortak olduğu, Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise %49 ortaklık oranıyla özel ortak olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede teklif dosyası kapsamında özel ortak Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2014, 2015 ve 2016 yıllarını kapsayan bilanço bilgileri tablosunun, Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Murat İnş. San. Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı beyannamesi ile bu iş ortaklığı tarafından 2017 yılında taahhüdü altında devam eden yıllara sâri inşaat işine ait faturanın, Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ye ait 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye sunulan 23.06.2017 tarihli yazıda “2017/214792 İKN ile ihale edilen “Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ihalesine katılmış bulunduk. İhale teklif zarfımızda komisyona sunmuş olduğumuz gelir belgesi (bilanço, ciro) muhasebeci tarafından net yazılmadığı gibi bilgi eksikliği içermektedir. Özgür İnşaata ait 2014-2015-2016 yılları gelirleri doğru yazılmış ancak aynı yıllardaki iş ortaklığı ile gerçekleştirilen kısımları bilgi eksikliği kapsamında eksik yazılmıştır. Tarafımızdan sunulan gelir belgesinde “iş ortaklığı ciro” kısmında 2014-2015-2016 yıllarını kapsadığı ile ilgili bir ifade bulunmadığı gibi bu bilgilerin tarafımızdan açık ve belgeleri ile sunulması istenmesi halinde komisyon başkanlığına sunulacaktır. Bu durumun 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” 37.2 maddesi gereğince değerlendirilmesi hususunda arz ederiz.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından 10.07.2017 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ekinde “Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ihalenin yapıldığı önceki yıla ait yılsonu bilanço tablosu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kaşe ve imzalı olarak İdari Şartnamenin 7.4.2. maddesine göre uygun olduğu ancak 7.4.3. iş hacmini gösteren belgeler başlıklı maddesinde belirtilen isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ile bu gelir tablosunu destekleyen eşdeğer belgelerden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kaşe ve imzalı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde komisyonumuz tarafından tereddüt edilen hususları tespit etmiştir.

İnşaat gelirleri olarak 2014 yılına ait bir başka ortak girişimle (Mudes İnş. Haz. Bet. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. %51 ortak girişimi) yapılmış olan ve 3.587.925,69TL ciro beyan edilmiş, 2015 ve 2016 yılı ciro bilgileri 0 (sıfır) olarak gösterilmiştir. Teklif zarfı içerisinde komisyonumuza vermiş olduğunuz 2014 yılında (Ortak girişim %51 Mudes İnş. Haz. Bet. Nak. San. Tic. Ltd. Şti) Ardahan İl Özel İdaresinden alınan 11.04.2016 tarihli 15.07.2014 sözleşme tarihi olan ve 22.10.2015 tarihli işin geçici kabulü yapılan %49 ortaklık hisse oranına sahip 10.791.747,84TL belge tutarı olan İş Deneyim Belgesinde belirtilen tutara ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde cironuza rastlanılmamıştır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun sair maddeleri ve Genel Tebliğleri açısından ayrıca Kamu İhale Kanununun 5. ve 37. maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6 maddesi gereğince Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfı içerisinde komisyonumuza sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Beyannamede belirtilen inşaat işlerine ait ciroda belirtilen işlerin sıralı listesi ve faturaları hem Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kaşe ve imzalı hem de Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından mühür, imza onaylı olarak komisyonumuzun almış olduğu bu kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sunulması…” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdarenin 10.07.2017 tarihli yazısı üzerine Piramit Dekorasyon İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idareye sunulan belgeler incelendiğinde2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Mudes İnş. Haz. Bet. Nak. San. Tic. Ltd. Şti – Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının taahhüdü altında yapılan yıllara sari inşaat işlerine ilişkin faturaların, yine Mudes İnş. Haz. Bet. Nak. San. Tic. Ltd. Şti – Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca SMMM Yüksel Akbaba tarafından Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 10.07.2017 tarihli yazıda “…2017 yılı Mayıs ayında onaylanan ve şirketinizin iş hacmini gösteren toplam ciro bilgileri tablosu düzenlenirken şirketinizin 2014-2015-2016 yıllarında Ardahan Merkez İlçesi ve Ardahan Göle ilçesinde ortak girişim yapım işleri olduğu halde ciro bilgileri tablosundaki bilgilerin sehven eksik doldurulduğu hususları tespit edilmiştir. Belirtilen yıllara ait yapım işlerinin gelirleri dönem beyannameleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve genel tebliğlerine uygun olarak ilgili Vergi dairelerine beyan edilmiş olup, ilgili yıllarda eksik bilgisi verilen inşaat işlerini de kapsayacak şekilde ciro bilgilerini gösteren tablodaki bilgi eksiklikleri giderilmiş ve söz konusu yılların cirolarını belirten faturalar, sıralı listeler ve Kurumlar Vergisi beyannameleri hem Vergi Dairesi Müdürlüğü hem de tarafımca kaşe ve imzalı olarak tarafınıza sunulmuştur.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla sunulan belgelerde bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ile isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan aktarılan mevzuat hükümlerinde, iş hacmini gösteren belgeler olarak idarece isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ya da taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların isteneceği, isteklilerin yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunmasının yeterli olduğu, bahse konu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanların, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabileceği, bu durumda belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı, isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarının da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarının belirleneceği, bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan iş hacmini gösteren belgelerden isteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden az olduğu, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin yeterlik kriterlerini sağlamadığı anlaşılmıştır. Öte yandan Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, ortak olduğu Mudes İnş. Haz. Bet. Nak. San. Tic. Ltd. Şti – Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait iş hacmini gösteren belgeler ile iş ortaklığındaki hisse oranını gösteren belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı, söz konusu belgelerin idarece gönderilen yazı üzerine idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri göz önüne alındığında istekliler tarafından, teklif zarfı içerisinde yeterlik kriteri olarak belirlenmiş olan iş hacmini gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu ve iş hacmine ilişkin belgelerin usulüne uygun olarak sunulma sorumluluğunun basiretli bir tacir gibi hareket etmek durumunda olan istekliye ait olduğu, teklif zarfı içerisinde yer alması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede ihale uhdesinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında sunulmayan belgelerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlanamayacağı, aksi kabulün eksik belgenin tamamlatılması sonucunu doğuracağı, bu nedenle idarece gerçekleştirilen işlemin mevzuat hükümlerine ve açıklamalarına aykırılık teşkil ettiği, öte yandan Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş hacmini gösteren belgelerin yeterlik kriterlerini sağlamadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Piramit Dekorasyon İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x