Hizmet Alımı İhalelerinde Ödeme Kaç Gün İçinde Yapılmalı KİK Kararı

Merhabalar,

Hizmet alım ihalelerinde ödeme kaç gün içinde tahakkuka bağlanır ve ödeme en fazla kaç gün içinde yapılır. Aşağıdaki KİK kararında idare 270 gün içinde ödemenin yapılacağını sözleşme tasarısında belirtmiş fakat KİK’e yapılan itiraz başvurusunda süresinin 30 günü geçemeyeceğini belirtmiş ve ihaleyi iptal etmiştir.

Hizmet İşlerinde Ödeme Süresi KİK Kararı: 

 

Toplantı No: 2018/021
Gündem No: 38
Karar Tarihi: 10.04.2018
Karar No: 2018/UH.I-769

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Medikon Medikal Sistem ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/51532 İhale Kayıt Numaralı “Nükleer Tıp Anabilim Dalı İçin 2 Kalem (1 Kısım)  Pet-Bt ve Gama Kamera Sistemleri” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından 13.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Nükleer Tıp Anabilim Dalı İçin 2 Kalem (1 Kısım)  Pet-Bt ve Gama Kamera Sistemleri” ihalesine ilişkin olarak Medikon Medikal Sistem ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin 07.03.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.03.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.03.2018 tarih ve 17726 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/442 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan ” Ödeme, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından,  ödeme belgeleri Saymanlık kayıtlarına geçtikten sonra 270 (ikiyüzyetmiş) gün içerisinde yapılacaktır.” şeklindeki düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesine aykırı olduğu, söz konusu maddeye göre hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı tarihten başlamak üzere otuz gün içinde yükleniciye ödeme yapılması gerektiği, idarenin düzenlemelerinin emsal Kurul kararlarına aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde, bu Kanun’a göre düzenlenecek olan sözleşmelerde belirtilmesi zorunlu hususlar hükme bağlanmış olup, ödeme yeri ve şartlarının sözleşmede yer almasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi:

Sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş olması) veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

İdarenin isteği halinde yüklenici, kesin hesapları kontrol teşkilatının denetimi altında olmak üzere işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için bu kesinleştirilmiş miktarlar dikkate alınır.

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1-Toplam Bedel Üzerinden Götürü Bedel Sözleşmelerde;

Yüklenicinin yapacağı iş götürü olarak bölümler halinde teslim alınacaksa hakediş raporları, ilgili bölümlerin tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir.

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir.

Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.

b) Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi

Yüklenicinin yapacağı iş bir defada teslim alınacaksa hakediş raporu sözleşmesinde yazılı esaslara göre iş bitiminde bir defada düzenlenir. Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri de yukarıda 1 numaralı bentte  yazılı hükümlere göre yapılır.

İşin mahiyeti ne olursa osun, yüklenici süresinde hakediş başvurusunda bulunmadığı taktirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI İÇİN 2 KALEM (1 KISIM) PET-BT VE GAMA KAMERA SİSTEMLERİ

b) Miktarı ve türü:

PET-BT SİSTEMİ İLE GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ HİZMETİ 6.000.000 Puan

GAMA KAMERA SİSTEMİ LE GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ 2.000.000 Puan

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

Ödeme, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından,  ödeme belgeleri Saymanlık kayıtlarına geçtikten sonra 270 (ikiyüzyetmiş) gün içerisinde yapılacaktır.

12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda tahakkuka bağlanacağı, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. Bu durumda, hakedişlerin tahakkuka bağlanmasına ilişkin olarak otuz günlük kısıtlamanın, sözleşmede kayıt bulunmaması şartına bağlandığı, bu itibarla, hakedişin tahakkuka bağlanmasına ilişkin olarak Genel Şartname’de belirtilen süre dışında bir süre öngörülmesinin idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu anlaşılmıştır. Ancak tahakkuk tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde ödeme yapılması hususunda, farklı bir süre belirlemek açısından, idareye herhangi bir takdir yetkisi verilmediği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanının bir parçasını oluşturan Sözleşme Tasarısı’nda; döner sermaye saymanlık müdürlüğü tarafından,  ödeme belgeleri saymanlık kayıtlarına geçtikten sonra 270 (ikiyüzyetmiş) gün içerisinde ödemenin yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; idarece yükleniciye yapılacak ödemelere ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesinde yer verilen düzenlemede, 270 gün içinde yüklenici firmaya ödeme yapılacağının belirtildiği, öte yandan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde tahakkukun tamamlanmasından itibaren ödeme yapılmasına ilişkin 30 günlük azami süre tanındığı, belirtilen süreye ilişkin idarelere farklı bir düzenleme yapma hakkı tanınmadığı, sonuç olarak ihale dokümanında öngörülen ödeme süresinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx