KİK Kararı Vekalet Verenin Ölümü

Kamu İhale Kurul Kararı (KİK)

Vekâleti verenlerin ölümü olayı gerçekleştiyse şirketin ölümden sonraki ortaklık durumunun ve şirketi temsile yetkili olanların kim olduğu hakkında Kamu İhale Kurul Kararı

Toplantı No2018/030
Gündem No67
Karar Tarihi23.05.2018
Karar No2018/UM.I-1050

BAŞVURU SAHİBİ:

Dilşad Madencilik Harita İnşaat Nakl. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Turhal Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/23648 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Ebatlarda Agrega Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Turhal Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 13.02.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Ebatlarda Agrega Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dilşad Madencilik Harita İnşaat Nakl. San. Tic. Ltd. Şti.nin 08.03.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.03.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.03.2017 tarih ve 16177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 26.04.2018 tarih ve 2018/MK-148 sayılı karar gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/701-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Başvuruya konu ihalenin Hadid Maden Taah. Nak. İnş. Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan isteklinin Albayraklar Beton Madencilik İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ye ait yetkili satıcı belgesini, işletme ruhsatını ve kapasite raporunu kullandığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin üretici bir firma olmadığı, adı geçen isteklinin iflas eden bir firma olan Albayraklar Beton Madencilik İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin yetkili satıcı ya da yetkili temsilci belgesini, kapasite raporunu, işletme iznini, ve işletme ruhsatını kullanarak ihaleye katıldığı, Albayraklar Beton Madencilik İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin iflası 25.03.2016 tarihli ve 9040 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 256’ncı sayfasında yayımlandığı, bahse konu belgenin itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer aldığı, bunun sonucunda Turhal İcra Hukuk Mahkemesinin 07.03.2017 tarihli ve E:2016/75 sayılı kararı ile iflas eden şirketin faaliyetlerinin devamına ilişkin işlemin iptaline karar verildiği, bu nedenle anılan firmanın faaliyetlerinin de geçersiz kılındığı, Ticaret Sicil Gazetesi ilanından da görüleceği üzere Albayraklar Beton Madencilik İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin iflasına 02.02.2016 tarihinde karar verildiğinden adı geçen firmanın bu tarihten itibaren konumunun pasif olduğu, Albayraklar Beton Madencilik İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 02.02.2016 tarihinden itibaren organlarını kullanamayacağı, organların ve şirkete ait ruhsat, belge ve diğer belgelerin de bu anlamda hukuken kullanılamayacağı, belirtilen nedenlerle 02.02.2016 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan Turhal 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin E:2013/215 sayılı kararı nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin yukarıda yer verilen belgeleri kullanarak ihaleye katılamayacağı,

Faaliyet yapamayacak olan bir firmanın belgelerinin geçersiz olması durumunun da açık ve net olduğu, Albayraklar Beton Madencilik İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin yasal olmayan bir şekilde faaliyetlerine ihale üzerinde bırakılan istekliyi aracı kullanarak devam ettiğinin anlaşıldığı, bu hususun İcra ve İflas Kanunu’na ve Türk Ticaret Kanunu’na aykırılık teşkil etiği, iflas eden bir şirketin sonlanmış olduğu, sonlanan bir şirketin belgelerinin de geçersiz ve yok hükmünde bulunduğu,

Limited şirketlerin iflasına ilişkin olarak hem Ticaret Kanunu, hem de İcra ve İflas Kanunu’nda hükümlerin yer aldığı, iflas etmiş bir şirketin faaliyette bulunamayacağı dolayısıyla iflas etmiş bir firmanın belgelerini kullanan Hadid Maden Taah. Nak. İnş. Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu yetkili satıcı belgesi ya da yetkili temsilci belgelerinin, kapasite raporunun, işletme izni ile işletme ruhsatının geçersiz sayılarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği,

 

Ayrıca idarenin 2015 yılında yapmış olduğu başka bir ihaleye firmaları tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun Kamu İhale Kurulu tarafından reddedilmesinin idarece bahse konu ihalede dayanak gösterildiği, idarece 2015 yılındaki durumun bugünkü durum ile kıyaslandığı, idarenin araştırma ihtiyacı duymadan firmaları tarafından sunulmuş olan mevcut tespitleri değerlendirmediği, iflas eden Albayraklar Beton Madencilik İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 2015 yılında da iflas erteleme durumunda olup kayyum tarafından yönetildiği, idare tarafından hiçbir belgenin araştırıldığından bahsedilmediği, şikâyete konu ihalede de ihale komisyonunun istekliler tarafından sunulan belgeleri sadece var ya da yok şeklinde açıkladığı, bahse konu belgelerin kime ait olduğunu belirtmediği, anılan belgelerin gizli olduğunu belirterek durumu geçiştirdiği, firmalarının ihaleye itiraz etmesinin idarece eleştirildiği,

 

2) Albayraklar Beton Madencilik İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 20.02.2008 tarihli ve 7003 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yetkili müdür ve ortakların Yakup Albayrak ve Mehmet Albayrak olduğunun belirtildiği, bu tarihten sonra farklı bir isim ya da gerçek veya tüzel kişinin olmadığı, anılan firmanın ortakları ve yetkilileri ile müdürlerinin aynı isimler olduğunun ticaret sicil kayıtlarından anlaşılacağı, adı geçen firmanın mirasçılarının bu firmada yetkilendirilmediği, firmanın ortakları ve müdürlerinin kim olduğunun belli olmadığı, vefat eden kişilerin vekalet vermiş olsalar dahi verilen vekaletin ölüm nedeniyle geçersiz olduğu, bu nedenle iflas eden Albayraklar Beton Madencilik İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin geçmişte vermiş olduğu yetkili satıcı ve yetkili temsilci belgelerinin de geçersiz bulunduğu,

iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 08.03.2017 tarihinde idareye şikâyet başvurusu üzerine idarece 13.03.2017 tarihinde vermiş olduğu cevap yazısı ile şikâyet başvurusunun reddedildiği, bunun üzerine başvuru sahibinin 17.03.2017 tarih ve 16177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde 05.04.2017 tarihli ve 2017/UM.I-1012 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği,

Davacı Dilşad Madencilik Harita İnşaat Nakl. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 11.10.2017 tarihli ve E:2017/1456, K:2017/2762 sayılı kararı ile davacının birinci iddiasına ilişkin kısmının iptaline, davanın diğer kısmının ise reddine karar verilmesi üzerine 30.11.2017 tarihli ve 2017/MK-476 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 05.04.2017 tarihli ve 2017/UM.I-1012 sayılı kararının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararına karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine, Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 14.02.2018 tarihli ve E:2017/2774, K:2018/449 sayılı kararı ile karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere Ankara 7. İdare Mahkemesinin 11.10.2017 tarihli ve E:2017/1456, K:2017/2762 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin davacının birinci iddiasına dair kısım yönünden davanın reddine, dava konusu işlemin davacının ikinci iddiasına ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

Danıştay Onüçüncü Dairesi kararının uygulanmasını teminen  Kamu İhale Kurulu’nun 26.04.2018 tarihli 2018/MK-148 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 30.11.2017 tarihli ve 2017/MK-476 sayılı kararının iptaline, 2- Kamu İhale Kurulunun 05.04.2017 tarihli ve 2017/UM.I-1012 sayılı kararının birinci iddia ile ilgili kısmının hukuken geçerliliğini koruduğuna, ikinci iddia ile ilgili kısmının iptaline, 3- Danıştay Onüçüncü Dairesi kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ikinci iddiasının esasının incelenmesine” karar verildiği,

Anlaşılmıştır.

 

İşbu inceleme söz konusu Mahkeme Kararı üzerine başvuru sahibinin sadece ikinci iddiası ile ilgili olarak yapılmıştır.

02.03.2017 tarihinde düzenlenen ve aynı tarihte onaylanan ihale komisyon kararı incelendiğinde;

 

2 isteklinin şikayete konu ihaleye teklif verdiği, tüm tekliflerin geçeli teklif olduğu, Hadid Maden Taah. Nak. İnş. Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Dilşad Madencilik Harita İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında; …  İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, … ifade eder.”

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler …” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas” başlıklı 513’üncü maddesinde “Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır.

Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 27’nci maddesinde“(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde, aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

e) (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/2. md.) İdare tarafından alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki  bentlerde yer alan belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

(2) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal alımı ihalelerinde aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisini gösteren belgeler” başlıklı 58’inci maddesinde “58.1. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, adayın veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelikte, idarelerin aşağıdaki üç belgeyi birlikte istemesinin zorunlu olduğu; aday veya isteklinin ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunacağı öngörülmüştür.

58.2. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır. …”açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Muhtelif Ebatlarda Agrega

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

5000 Ton plent-miks temel, 15000 Ton 25 mm – 19 mm, 15000 Ton 19 mm – 12 mm, 15000 Ton 4,75 mm ve daha küçük Agrega ve 50000 Ton; Kum-Çakıl Nakli

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Belediye Asfalt Şantiyesi ve Belediyemiz İmar alanı içerisinde çalışma sahalarına

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde “İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve isteklinin teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Şikayete konu ihaleye ilişkin idarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Hadid Maden Taah. Nak. İnş. Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce imalatçı Albayraklar Beton Maden İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 22.09.2014 – 22.09.2024 tarihlerini kapsayan 72398 ruhsat no’lu II-a grubu işletme ruhsatı ve işletme izin belgelerine, ayrıca adı geçen firma tarafından düzenlenmiş ve firmalarınca üretilen her çeşit agrega, kireç taşı ve duvar taşı mamullerinin satışına ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin yetkili satıcı olduğuna ilişkin 04.01.2016-31.12.2020 dönemini kapsayan yetkili satıcı belgesine ve taraflar arasında 04.01.2016 tarihinde imza altına alınan agrega yetkili satıcı satış sözleşmesine ve Albayraklar Beton Maden İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin kapasite raporuna yer verildiği tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Hadid Maden Taah. Nak. İnş. Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti. adına yetkili satıcı belgesini düzenleyen ve yetkili satıcı satış sözleşmesine imza atarak sözleşmenin tarafları arasında yer alan Albayraklar Beton Maden İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi olan “http://www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinden yapılan sorgulamada;

 

18.02.2008 tarihli ve 7001 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Albayraklar Kolektif Şirketi Yakup Albayrak ve Ortaklarının nev’i değiştirmek suretiyle Albayraklar Beton Maden İnşaat Nakliye Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketine dönüştüğü, şirket ortaklarının Yakup Albayrak ve Mehmet Albayrak olduğu,

 

20.02.2008 tarihli ve 7003 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Yakup Albayrak ve Mehmet Albayrak’a ayrı ayrı şirketi temsil yetkisi verildiği,

Söz konusu tarihlerden sonra yetkili satıcı belgesi ve yetkili satıcı satış sözleşmesinin düzenlenerek imzalandığı tarihe kadar adı geçen şirketin ortaklık durumunun değiştiğine ilişkin bir yayımın bulunmadığı görülmüştür.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan Turhal 1. Noterliği tarafından 02.04.2008 tarihli düzenleme şeklinde vekâletname incelendiğinde;

Albayraklar Beton Maden İnşaat Nakliye Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketini temsilen Yakup Albayrak ve Mehmet Albayrak tarafından Ali Albayrak ve Bülent Albayrak’ın ayrı ayrı olmak üzere vekil tayin edildiği, söz konusu vekâletnamede herhangi bir sürenin belirtilmediği görülmüştür.

Ayrıca ihale işlem dosyasında Turhal 1. Noter Vekili tarafından onaylı 14.04.2015 tarihli Ali Albayrak’a ait imza beyannamesinin bulunduğu görülmüştür.

Hadid Maden Taah. Nak. İnş. Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti.nin yetkili satıcı olduğuna ilişkin 04.01.2016-31.12.2020 dönemini kapsayan yetkili satıcı belgesinde ve taraflar arasında 04.01.2016 tarihinde imza altına alınan agrega yetkili satıcı satış sözleşmesinde, Albayraklar Beton Maden İnşaat Nakliye Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketinin ticaret unvanını içeren şirket kaşesinin bulunduğu, kaşenin üzerinde imzanın yer aldığı tespit edilmiştir.

Ali Albayrak’a ilişkin olarak Turhal 1. Noter Vekili tarafından düzenlenen 14.05.2015 tarihli imza beyannamesinde yer alan imzalar ile anılan yetkili satıcı belgesinde ve yetkili satıcı satış sözleşmesinde yer alan imzaların birbirine benzer nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

Hadid Maden Taah. Nak. İnş. Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan yetkili satıcılık belgesinde yer alan imzanın, Albayraklar Beton Mad. İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. temsilen hareket eden Yakup Albayrak ve Mehmet Albayrak tarafından vekil tayin edilen Ali Albayrak’a ait olduğu, Ali Albayrak’a verilen vekâletnamenin düzenleme şeklinde sınırlayıcı bir sürenin bulunmadığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi olan “http://www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinden yapılan sorgulama kapsamında, Albayraklar Beton Mad. İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin ortaklık ve temsil yapısında, vekâletnamenin düzenlendiği tarihten sonra değişiklik yapıldığına ilişkin herhangi bir kaydın bulunmadığı görülmüştür.

Başvuru sahibinin, yetkili satıcılık belgesini imzalayan kişiye vekâlet verenlerin öldüğü, dolayısıyla yetkili satıcılık belgesinin geçersiz olduğu iddiasına ilişkin olarak; söz konusu hususun ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinden tespitinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, vekâleti verenlerin ölümü olayı gerçekleştiyse şirketin ölümden sonraki ortaklık durumunun ve şirketi temsile yetkili olanların kim olduğunun idarece araştırılmak suretiyle sonuçlandırılması gerektiği kararına varılmıştır.

Sonuç:

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, vekâleti verenlerin ölümü olayı gerçekleştiyse şirketin ölümden sonraki ortaklık durumunun ve şirketi temsile yetkili olanların kim olduğunun idarece araştırılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x