İhaleye İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar Ne Zaman Biter, İhaleye Bir Gün Kala İtiraz Edilebilir Mi?

Merhabalar,

İhalelerde İdareye yapacağınız itiraz süresi ne zaman başlar? İtiraz süresi kaç gün kala biter?

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Başvuru süreleri

MADDE 6 – (1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

                (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

                (3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

                Sürelerle ilgili genel esaslar

                MADDE 7 – (1) Süreler;

                a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

                b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

                c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

                ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

                d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

                izleyen günden itibaren başlar.

                (2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.

Sonuç:

Süreler hakkında ilgili yönetmelik açıktır. İdarelere önerim, süreler geçse bile eğer ihale hakkında ileride sıkıntıya neden olacak iddialar var ise ilgili hataların giderilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yol yakınken önlem almakta fayda var. 

Paylaşmak önemsemektir!

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Abone ol  
Bildir