EKAP Üzerinden Yapılan Tebligatlarda Süre Ne Zaman Başlar?

Merhabalar,

07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Buna göre, ilanı veya duyurusu 01/01/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır.

Örneğin “EKAP üzerinden gönderdiğimiz Kesinleşen İhale Kararı Standart Forumunda ”

Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir.

Soru şu yasal süre ne zaman başlayacak. EKAP üzerinden 04.12.2017 tarihinde tebligatı gönderdik 10 günlük süre 04.12.2017 de mi yoksa 05.12.2017 tarihinden başlatacağız?

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MADDE 5 – (Değişik:RG-7/6/2014-29023)(3)

(1) Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın aday, istekli ve istekli olabileceğe ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 6 – (1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür

Yorumum:

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğini incelediğimizde tebligat tarihini aynı gün İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik de ise izleyen günden itibaren süreyi başlatmış. Benim de fikrim izleyen gün tebliğ tarihi sayılır. 

Aşağıdaki KİK Kararının Özeti:

İtirazen şikâyet başvurusundaki iddia ihale komisyonunun isteklilerin yeterlik değerlendirilmesine ilişkin olup bu hususun 26.08.2016 tarihli kesinleşen ihale kararının tebliği ile farkına varılmış olması gerekmektedir.  Anılan karar 26.08.2016 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir. Şikâyet başvurusunun anılan kararının tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde 05.09.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekirken 13.01.2017 tarihinde yapılmış olması sebebiyle başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

 

Toplantı No: 2017/007
Gündem No: 84
Karar Tarihi: 01.02.2017
Karar No: 2017/UH.IV-402

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V.: II. Başkan Şinasi CANDAN,

Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Demran Yemek Temizlik Gıda Akaryakıt Elektronik Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Sümerevler Mahallesi 1774 Sokak No: 117/A ADIYAMAN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Atatürk Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 02400 Kahta/ADIYAMAN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/270347 İhale Kayıt Numaralı “2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı 39 Taşıma Merkezi İlkokulu/Ortaokuluna Taşınan 3367 Öğrenciye Sıcak Öğlen Yemeği Verilmesi İşi (180 İş Günü)” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18.08.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı 39 Taşıma Merkezi İlkokulu/Ortaokuluna Taşınan 3367 Öğrenciye Sıcak Öğlen Yemeği Verilmesi İşi (180 İş Günü)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 25.01.2017 tarih ve 5014 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/284 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, sunduğu belgelerde faaliyet konusu alan olarak “gıda üretimi” ve “yemek üretimi” yer almayan isteklilerin İdari Şartname’nin 7.1 ve 7.5’inci maddelerinde yer alan yeterlik kriterlerini sağlamadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği  iddiasına yer verilmiştir.

 

İtirazen şikâyet başvurusuna konu ihalenin tarihi 18.08.2016 olup isteklilerin yeterliklerinin değerlendirildiği kesinleşen ihale kararı 26.08.2016 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir.

 

Başvuru sahibi, daha önce söz konusu ihaledeki aşırı düşük teklif değerlendirmesine yönelik iki itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. 09.09.2016 tarih ve 51769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan ilk başvuru ile 11.11.2016 tarih ve 62383 sayı ile Kurum kayıtlara alınan ikinci başvuruda isteklilerin faaliyet alanlarına yönelik bir iddiaya yer verilmemiştir. Bu başvurulara yönelik Kurul kararları 05.10.2016 tarihli ve 2016/UH.II-2427 sayılı karar ile  21.12.2016 tarihli ve 2016/UH.II-3175 sayılı karardır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

 

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

 

Anılan Kanun’un 55’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmüne,

 

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.

(2) Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

 

 

İtirazen şikâyet başvurusundaki iddia ihale komisyonunun isteklilerin yeterlik değerlendirilmesine ilişkin olup bu hususun 26.08.2016 tarihli kesinleşen ihale kararının tebliği ile farkına varılmış olması gerekmektedir.  Anılan karar 26.08.2016 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir. Şikâyet başvurusunun anılan kararının tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde 05.09.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekirken 13.01.2017 tarihinde yapılmış olması sebebiyle başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Formun Altı

 

 

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx