İhale Dosyalarının ve İhale Komisyon Kararının Tekrar İncelenmesi KİK Kararı

Şikayet Özeti: İstekli ihale dosyalarının ve ihale komisyonu kararının tekrar incelenmesi, teklif zarfı ile birlikte verilen teknik dokümanların kontrolünün yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

KİK Karar: Netice itibariyle, incelemeye konu başvurunun, tesis edilen idari işlemin başvuru sahibince hukuka aykırı olduğu net olarak ortaya konulmaksızın Kurumu ihale komisyonu yerine geçirerek resen inceleme yetkisi doğuracak şekilde ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların yeniden incelenmesi ve değerlendirmesi talebini içeren bir başvuru olduğu, aktarılan mevzuat hükmü gereğince başvuruda bulunulan hususların konusu, sebebi ve delilleri net olarak orta konulmayan başvurularda, başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvurana ait olacağı hususu ile resen inceleme yetkisi doğuracak şekilde söz konusu işlemleri yeniden incelenmesi ve değerlendirmesi talebini içeren başvuruların reddedilmesi gerektiği hususu birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddialarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No2018/068
Gündem No54
Karar Tarihi20.12.2018
Karar No2018/UM.II-2082

BAŞVURU SAHİBİ:

……………………………………………………ı Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 13. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/501014 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif İş Güvenlik Malzemesi Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif İş Güvenlik Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak ……………………………………………………ı Tic. Ltd. Şti.nin 21.11.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.11.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.12.2018 tarih ve 58118 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1750 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta teklif kapsamında sunulan ürünlerin Türkçe belgelerinin bulunduğunun ifade edildiği, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü ve 7.7.1’inci maddeleri göz önünde bulundurularak ihale dosyalarının ve ihale komisyonu kararının tekrar incelenmesi, teklif zarfı ile birlikte verilen teknik dokümanların kontrolünün yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin Türkiye Elektrik iletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 13. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen  “Muhtelif İş Güvenlik Malzemesi Alımı İşi” olduğu, ihalenin 8 kısımdan oluştuğu, ihalede 8 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 05.11.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 isteklinin katıldığı, başvuru sahibinin 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 7’nci kısımlara teklif verdiği, 3’üncü kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, 4’üncü ve 5’inci kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak ……………….. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin, 7’nci kısımda ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak …………………’in belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

…d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde; aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapacakları şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile bu başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “itirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin 8’inci bendinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi göz önünde bulundurularak ihale dosyalarının ve ihale komisyonu kararının tekrar incelenmesi, teklif zarfı ile birlikte verilen teknik dokümanların kontrolünün yapılmasının istendiği görülmüştür.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer alan “ihale dosyalarının ve komisyon kararının tekrar incelenmesi, teklif zarfı ile birlikte verilen teknik dokümanların kontrolünün yapılması” ifadelerinin hukuka aykırı olarak gördüğü ve kendisinin hak kaybına veya zarara uğramasına neden olduğunu düşündüğü idarece tesis edilen herhangi bir işlemin açık bir şekilde ortaya konulmadığı, başvuruda dile getirilen hususların ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelenen hususların Kurumu ihale komisyonu yerine geçirerek Kurum tarafından yeniden incelenmesinin ve değerlendirilmesini talep eder nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Netice itibariyle, incelemeye konu başvurunun, tesis edilen idari işlemin başvuru sahibince hukuka aykırı olduğu net olarak ortaya konulmaksızın Kurumu ihale komisyonu yerine geçirerek resen inceleme yetkisi doğuracak şekilde ihale komisyonunun görev ve yetkisi dâhilinde incelediği hususların yeniden incelenmesi ve değerlendirmesi talebini içeren bir başvuru olduğu, aktarılan mevzuat hükmü gereğince başvuruda bulunulan hususların konusu, sebebi ve delilleri net olarak orta konulmayan başvurularda, başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvurana ait olacağı hususu ile resen inceleme yetkisi doğuracak şekilde söz konusu işlemleri yeniden incelenmesi ve değerlendirmesi talebini içeren başvuruların reddedilmesi gerektiği hususu birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddialarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından 21.11.2018 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunda “İdari Şartname’nin 7.7.5’inci maddesi gereğince;

 7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

Katılımcıların teklif ile beraber sundukları evrakların uygun olup olmadığının kontrolünün yeniden yapılmasını arz ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

03.12.2018 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusunda ise “7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ?aslının aynıdır? şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurularak, söz konusu ihale dosyalarının ve kararının tekrar tarafınızca incelenmesini, teklif zarfı ile birlikte verilen teknik dokümanların kontrolünü arz ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü uyarınca şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceği, başvuru sahibi tarafından şikayet başvurusuna konu edilen husustan farklı bir konuya itirazen şikayet dilekçesinde yer verilmesi sebebiyle iddianın şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x