Geçici Teminatın Tamamı Mı Gelir Kaydedilir Yoksa Sadece %3’ü Mü Gelir Kaydedilir? KİK Kararı

Şikayet Özeti:

Sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin SGK prim borcu nedeniyle sözleşme imzalanamamış ve geçici teminatının tamamı gerilir kaydedilmiştir. Firma geçici teminatın sadece %3’ünün gelir kaydedilmesini ve geri kalan tutarın iade edilmesini talep etmektedir.

KİK Kararı:

Bu bakımdan, teklif ettiği bedelin %3’ü oranında geçici teminat veren bir istekliyle, teklif ettiği bedelin %3’ünden fazla oranda geçici teminat veren bir isteklinin, geçici teminat alınmasının birincil amacı gereği teminatlarının gelir kaydedileceği hallerde farklı oranda yaptırıma maruz bırakılmasının 4734 sayılı Kanun’un “eşit muamelenin sağlanması” temel ilkesine aykırı olacağı, bu durumlarda isteklinin Kanun’un emredici hükmü gereği sunmakla yükümlü olduğu asgari geçici teminat tutarının gelir kaydedilmesi, kalan kısmının ise iade edilmesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır.

Toplantı No2018/070
Gündem No44
Karar Tarihi27.12.2018
Karar No2018/UY.I-2108

BAŞVURU SAHİBİ:

 

…………………………………………………………………………….. Hafr. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/373432 İhale Kayıt Numaralı “Karabük Üniversitesi Öğrenci Otoparkı ve Cami Altı Gabion Duvar Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 27.08.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karabük Üniversitesi Öğrenci Otoparkı ve Cami Altı Gabion Duvar Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak …………………………………………………………………………….. Hafr. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin 21.11.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.11.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.12.2018 tarih ve 58349 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1759 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin üzerlerinde kalması sonucunda sözleşme imzalamaya davet edildikleri ve ilgili belgeleri sundukları, ancak kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu nedeniyle sözleşme imzalanmayarak ihale dışı bırakıldıkları ve geçici teminatlarının tamamının gelir kaydedildiği, ihalede sunmaları gereken asgari geçici teminat tutarının teklif bedellerinin %3’ü olan 146.780,94 TL, ihaleye katılımdaki geçici teminat tutarlarının ise 200.000 TL olduğu, bu kapsamda idarece söz konusu geçici teminatın 146.780,94 TL’sinin gelir kaydedilerek kalan 53.219,06 TL’nin iade edilmesi gerektiği, Kamu İhale Kurulu kararlarının da bu yönde olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibi 01.11.2018 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edilmiş, sunmuş olduğu belgeler üzerinden kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğu anlaşıldığından sözleşme imzalanamamış ve geçici teminat tutarının tamamı olan 200.000,00 TL’nin gelir kaydedilmesine idarece karar verilmiştir.   

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “…İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “…İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Kanun’un 33’üncü maddesinin gerekçesinde geçici teminatın asgari oranının %3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde de teminat vermelerine imkân tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esasının korunduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla geçici teminatın teklif bedelinin %3’ünden fazla olan kısmı esasen; rekabetin, güvenirliğin, gizliliğin sağlanması ve ihalelerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir.

Bu bakımdan, teklif ettiği bedelin %3’ü oranında geçici teminat veren bir istekliyle, teklif ettiği bedelin %3’ünden fazla oranda geçici teminat veren bir isteklinin, geçici teminat alınmasının birincil amacı gereği teminatlarının gelir kaydedileceği hallerde farklı oranda yaptırıma maruz bırakılmasının 4734 sayılı Kanun’un “eşit muamelenin sağlanması” temel ilkesine aykırı olacağı, bu durumlarda isteklinin Kanun’un emredici hükmü gereği sunmakla yükümlü olduğu asgari geçici teminat tutarının gelir kaydedilmesi, kalan kısmının ise iade edilmesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, 4.892.698,00 TL teklif etmiş olan başvuru sahibi …………………………………………………………………………….. Hafr. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin 200.000,00 TL’lik geçici teminatının teklif bedelinin %3’ü olan 146.780,94 TL’lik kısmının gelir kaydedilmesi, kalan kısmının iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Yukarıda aktarıldığı şekilde başvuru sahibince sözleşme imzalanamaması üzerine, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen …………………… İnş. Tic. Ltd. Şti.ne 13.11.2018 tarihinde sözleşmeye davet yazısı gönderilmiş, adı geçen istekli kesin teminatı vermediğinden sözleşme imzalanamamış ve geçici teminat tutarının tamamı olan 220.000,00 TL’nin gelir kaydedilmesine idarece karar verilmiştir.   

(A) bölümünde yer verilen gerekçelerle, 5.171.718,00 TL teklif etmiş olan …………………… İnş. Tic. Ltd. Şti.nin 220.000,00 TL’lik geçici teminatının teklif bedelinin %3’ü olan 155.151,54 TL’lik kısmının gelir kaydedilmesi, kalan kısmının iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.  

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, …………………………………………………………………………….. Hafr. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ile …………………… İnş. Tic. Ltd. Şti.nin sundukları geçici teminatların teklif bedellerinin %3’ünü aşan kısımlarının iade edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Kazım ŞENTÜRK

13.01.2019

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x