4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin (g) bendinde belirtilen sorgulama yapılmaz ise veya yapılan sorgulamaya sonuç gelmez ise?

Merhabalar,

4734 sayılı Kanun’un  İhaleye katılamayacak olanlar başlığının 11’inci maddesinin (g) bendi gereğince “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.”

ihaleye katılamazlar. Aynı maddenin devamına 

“Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir”

Ne yazık ki sorgulama nasıl yapılacak nereden  yapılacak tam bir belirsizlik hakim. 

Çoğu kurum bu sorgulamayı OHAL Bürolarına sormakta. Fakat sağlıklı ve zamanına bir cevap geri dönmemektedir. İhaleyi de zamanında bitirmek gerekiyor. Kurumların eli kolu kolu bağlı korkarak işlemlerini yapıyorlar. 

Aşağıdaki KİK kararı tamda bu konuda idareyi rahatlatmıştır. 

KİK Kararının Özeti: 

İtiraz:  İhalenin güvenlik soruşturması yapılmadan sonuçlandırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Karar: 

başvuru sahibi tarafından da ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında terör örgütlerine iltisakı yahut irtibatıyla ilgili soyut veya somut bir iddia da bulunulmadığı, idarelerce Kanun’da belirtilen asgari seviye sorgulama yapılabileceği gibi, gereken hallerde daha detaylı araştırma ve soruşturma da yapılabileceği ancak bu hususun idarenin takdirinde olduğu, yasaklılık teyidi yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasında, Emniyet Genel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılan herhangi bir bildirim de bulunmadığı hususu göz önüne alındığında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No           : 2018/014

Gündem No          : 39

Karar Tarihi           : 06.03.2018

Karar No                : 2018/UH.II-534

BAŞVURU SAHİBİ:

Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

 

2017/491956 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Temini ve Servisi Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. tarafından 28.11.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Temini ve Servisi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin 02.01.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.01.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.01.2018 tarih ve 6095 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/139 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan Atilla Gıda Şirketi tarafından sunulan özel sektöre ait iş deneyim belgesinin usule uygun olmadığı, sunulan iş deneyim belgesinin iş deneyim tutarını karşılamadığı, benzer iş tanımına uygun olmadığı, SGK tarafından belirlenen iş kollarına ait asgari işçilik oranlarına göre “sıcak yemek yapılması ve dağıtılması” işinde asgari işçilik oranının %20 olarak belirlendiği, iş deneyim belgesinde ise bu oranda işçi istihdam edilmediği, sunulan belgelerin asıl veya onaylı suret olmadığı, sözleşmenin her sayfasının imzalanmadığı ve bedel içermediği, sözleşmede yer alan birim fiyatların faturalarla uyumlu olmadığı,  SGK işyeri açılış bildirgesinin sözleşme ekinde sunulmadığı, sunulan faturaların SMMM onaylı olmadığı ve fotokopi olduğu, sözleşme birim fiyatları ile faturaların uyumlu olmadığı,

2) İşletme Kayıt Belgesinin faaliyet konusunun ihale konusu işe uygun olmadığı ve “hazır yemek tabldot yemek üretimi” faaliyetini kapsamadığı ve belgedeki adresin Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki adresle uyumlu olmadığı,

3) İhalenin güvenlik soruşturması yapılmadan sonuçlandırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 2. b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 3. c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
 4. d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
 5. e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…

…(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

 

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir…” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
 2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
 3. c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin, istenilmesi zorunludur.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. a) Adı: Yemek Temini Ve Servisi Hizmeti
 2. b) Miktarı ve türü:

2 yıl süreli 455 iş günü için, günlük 1.945 adet yemek olmak üzere toplam 884.975 adet malzeme dahil yemek temini ve servisi hizmeti alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. c) Yapılacağı yer: İstanbul il sınırları içinde bulunan İdareye ait hizmet birimleri [ 1-) İGDAŞ Genel Müdürlük EYÜP (310 adet/günlük), 2-) Kavacık Hizmet Binası BEYKOZ (180 adet/günlük), 3-) Üsküdar Hizmet Binası ÜSKÜDAR(35 adet/günlük), 4-) Ünalan Hizmet Binası ÜSKÜDAR (75 adet/günlük), 5-) Maltepe Hizmet Binası MALTEPE (195 adet/günlük), 6-)Sancaktepe Hizmet Binası SANCAKTEPE (45 adet/günlük), , 7-) Selimiye Hizmet Binası ÜSKÜDAR (105 adet/günlük), 😎 Kartal Hizmet Binası KARTAL (150 adet/günlük), 9-) Pendik Hizmet Binası PENDİK (85 adet/günlük), 10-) Vatan Hizmet Binası FATİH (145 adet/günlük), 11-) Bağcılar Hizmet Binası BAĞCILAR (55 adet/günlük), 12-) Avcılar Hizmet Binası AVCILAR (160 adet/günlük), 13-) Küçükçekmece Ambar Binası AVCILAR (22 adet/günlük), 14-) Beylikdüzü Hizmet Binası BÜYÜKÇEKMECE (13 adet/günlük), 15-) Sultangazi Hizmet Binası SULTANGAZİ (280 adet/günlük), 16-) Başakşehir Hizmet Binası (15 adet/günlük) 17-) Şişli Hizmet Binası ŞİŞLİ (75 adet/günlük)” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

 1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
 2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. İsteklinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, bir öğünde en az 910 adet yemeğin üretilerek servis yapılabileceğini belgeleyen mutfak kapasite raporunun  aslı ya da noter tasdikli örneği verilmelidir.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektör kuruluşlarına yapılan malzemeli yemek temini ve servisi hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu ihale mevzuatında özel sektöre gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, iş deneyimini gösteren belgeler olduğu hüküm altına alınmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Atilla Gıda Tek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş deneyimini tevsik amacıyla teklifi kapsamında özel sektörle yapılan sözleşme, faturalar ve SGK bildirimlerinin sunulduğu görülmüştür.

01.01.2015 tarihinde adı geçen istekli ile Sur Yapı End. San. ve Tic. A.Ş. ile arasında imzalanan sözleşmenin;

“İşin Tanımı” başlıklı 4’üncü maddesinde “Atilla Gıda, Merkez Mahallesi Atatürk Cad. No:8 Bahçelievler – İstanbul adresinde bulunan mutfağında sözleşme konusu 4 çeşit yemeğin malzeme dahil hazırlanmasını ve servis işini kapsamaktadır.” düzenlemesine,

“Sözleşmenin süresi” başlıklı 7’nci maddesinde “İşe başlama tarihi 01.01.2015 olup işin bitim tarihi 31.12.2016’dır. Tarafların anlaşmaları halinde iş bu sözleşme aynı şartlarlar %10 iş artışı yaparak uzatılır.” düzenlemesine,

“Fiyat ve fiyat güncellemesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “01.01.2015 – 28.02.2015 tarihleri arasında normal yemek (öğle-akşam-mesai) 5,050 TL, Kahvaltı 2,650 TL,

01.03.2015 – 07.07.2015 tarihleri arasında normal yemek (öğle-akşam-mesai) 5,250 TL, Kahvaltı 2,750 TL,

08.07.2015 – 31.05.2016 tarihleri arasında normal yemek (öğle-akşam-mesai) 5,500 TL, Kahvaltı 2,900 TL,

01.06.2015 – 31.12.2016 tarihleri arasında normal yemek (öğle-akşam-mesai) 5,850 TL, Kahvaltı 3,300 TL, olarak anlaşılmış ve sözleşme akdi yapılmıştır. İş bu sözleşme çerçevesinde ve süresi içerisinde belirtilen fiyatlar üzerinden faturalandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Sözleşmenin son sayfasının taraflarca imzalanıp kaşelendiği, sözleşmenin her sayfasının imzalanmış olması gerektiğine ilişkin bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığından sözleşmenin her sayfasının imzalanması gerektiği iddiası yerinde bulunmamıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelere ilişkin olarak “Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” ekinde yer alan asgari işçilik oranının karşılanmadığı iddiasına ilişkin olarak, anılan Tebliğ’in “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “(1) Bu Tebliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarının belirlenmesi ve bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterleri düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsar.” açıklamasının yer aldığı, iki özel sektör kişisi arasında gerçekleştirilen sözleşmenin Tebliğ kapsamında olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin SGK işyeri açılış bildirgesinin sözleşme ekinde sunulmadığı iddiasına ilişkin olarak da, mevzuatta adı geçen bildirgenin sunulmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığı için başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sözleşme’de işin konusunun açık bir biçimde yer aldığı ve İdari Şartname’de belirlenen benzer işe uygun olduğu, sözleşmenin süreli olduğu, sözleşmede birim fiyat belirlendiği ve birim fiyatların faturalarla uyumlu olduğu açıktır. Ancak sözleşmede toplam sözleşme bedelinin yer almadığı görülmüştür. Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamının, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edileceği düzenlemesi çerçevesinde sunulan faturaların toplamının 2.475.788,00 TL olduğu ve bu tutarın güncellenmiş bedelinin de 3.158.771,24 TL olduğu görülmüş ve bu bedelin de İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20’sinden fazla olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin isteklinin iş deneyim tutarını karşılamadığı ve iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan sunulan belgelerin SMMM onaylı olmadığı ve fotokopi olduğu iddiası ile ilgili olarak, İdare’den Atilla Gıda Tek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında sunduğu belgeler istenilmiştir. İdarece gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, sunulan tüm fatura suretlerinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Atakan Akçay tarafından imzalandığı ve kaşelendiği ve başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı görülmüştür.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Aynı Şartname’nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. …

 1. h) İhale tarihi itibariyle geçerli Gıda Üretim İzni Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi (Belgelerin aslı ya da noter tasdikli örneği sunulmalıdır).” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’de sözü edilen İşletme Kayıt Belgesi Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmekte olup, belgeye ilişkin ayrıntılara 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte yer verilmiştir. Adı geçen Yönetmelik’in “Kayıt usul ve esasları” başlıklı 6’ncı maddesinin 4’üncü bendinde “İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Aynı Yönetmelik’in ekinde yer alan ve 24/11/2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren EK-14 nolu ve “Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları” başlıklı maddede “1-               Gıda üretimi yapan işletmeler.

2-            Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.

3-            Toplu tüketim işletmeleri.

4-            Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler.

5-            İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler.

6-            Ekmek, ekmek çeşitleri, sade pide üreten işletmeler.” hükümleri yer almaktadır.

Anılan düzenlemede “hazır yemek tabldot yemek üretimi”ne yer verilmediği görülmektedir.

İhale üzerinde bırakılan Atilla Gıda Tek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan işletme kayıt belgesi incelendiğinde, T.C. Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve TR-34-K-151186 kayıt numaralı belgenin veriliş tarihinin 07.09.2017 olduğu, işletmenin faaliyet konusunun “gıda üretimi yapan işletmeler” olarak tanımlandığı, belgenin Atilla Gıda Tek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlendiği, belgede yer alan adresin şirketin Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan adresi ile aynı olmak üzere “Halkalı Mah. Sanayi Sokak No: 17/1 Küçükçekmece/İstanbul” olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinin (g) bendinde “g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı maddesinin 40’ıncı maddesinde “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından ihale günü itibariyle, tüm istekliler için yasaklılık sorgulaması yapıldığı, 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin (g) bendinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilere ilişkin düzenlemenin yer aldığı, İdare’ye ihale üzerinde bırakılan istekli ve başvuru sahibi de olan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli hakkında bir bildirimde bulunulmadığı, başvuru sahibi tarafından da ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında terör örgütlerine iltisakı yahut irtibatıyla ilgili soyut veya somut bir iddia da bulunulmadığı, idarelerce Kanun’da belirtilen asgari seviye sorgulama yapılabileceği gibi, gereken hallerde daha detaylı araştırma ve soruşturma da yapılabileceği ancak bu hususun idarenin takdirinde olduğu, yasaklılık teyidi yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasında, Emniyet Genel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılan herhangi bir bildirim de bulunmadığı hususu göz önüne alındığında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x