Sözleşmenin Süresi İle Garanti Süresi farklı ihale iptal edilir mi? Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 5 ay olarak yazılmış, malın garantisi olarak da 24 ay yazılmış ihale iptal edilir mi?

Merhabalar,

Sözleşme süresi ile garanti süresinin farklı olması ihalenin iptalini gerektirmediğine dair aşağıda KİK kararı var. İhalesini yapıp aldığınız malın bozulması durumunda garanti ve servis işlemlerini yüklenici takip etsin diyorsanız bu sürelerinin aynı olmasına dikkat ediniz.

İhale Süresi ve Garanti Süresi Hakkında KİK Kararı 

Toplantı No2012/056
Gündem No56
Karar Tarihi19.09.2012
Karar No2012/UM.II-3690
BAŞVURU SAHİBİ: 
Kobra Medikal Ticaret Limited Şirketi, SUNAY MAH. ŞEHİT AKİF AĞAOĞLU CAD. PARK KONUT YAPI ZEMİN KAT NO : 1 MUŞ
İHALEYİ YAPAN İDARE: 
Muş Devlet Hastanesi Baştabipliği, İstasyon Caddesi Hükümet Konağı Kat:4-1 49100 MUŞ
BAŞVURUYA KONU İHALE: 
2012/85868 İhale Kayıt Numaralı “Muş Devlet Hastanesi 31 Kalem Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Malzemesi Alımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: 
Muş Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 30.07.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Muş Devlet Hastanesi 31 Kalem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kobra Medikal Ticaret Ltd. Şti.nin 24.07.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.07.2012tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince  06.08.2012tarih ve 27761sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2962sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR: 
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Sözleşme Tasarısı’nda düzenlenen 15 günlük teslim süresine yönelik idareye itiraz başvuruları sonrası idarece zeyilname düzenlenerek bu sürenin 30 güne çıkarıldığı, ancak malzemelerin büyük bir kısmının yurt dışından tedarik edilebileceği, bu nedenle 30 günlük teslimat süresinin yetersiz olduğu, benzer kurumların ihalelerinde bu sürenin en az 60 gün olduğu,

2 ) Başvuru konusu ihalenin demirbaş malzeme alımı olduğu,  dolayısıyla teknik bir usul hatası yapılarak Sözleşme Tasarısı’nın  9.1’inci maddesinde sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 5 ay olduğu şeklindeki düzenleme ile hizmet alımlarında istenilen sürenin konulduğu, mal alımlarında ise böyle bir sürenin konulmaması gerektiği, tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde ürünlerin ve cihazların garanti sürelerinin en az 2 yıl olması gerektiğinden başvuru konusu ihalenin genel kurallar içerisinde cihazların garantisi açısından 2 yıl süre ile yapılmış olması gerektiği, bu nedenle hizmet kalitesinin yüksek tutulması amacı ile Sözleşme Tasarısı’nın söz konusu düzenlemesinin 2 yıl olarak değiştirilmesi gerektiği,

3 ) Teknik Şartname’de belirlenmiş pek çok kriterin rekabet şartlarına uygun ifade edilmediği, rekabette açıklık amacı ile kriterlerin “en az… en çok” gibi ifade edilmiş olması gerekirken rekabeti ortadan kaldırıcı kesin kriterler uygulandığı,  bu nedenle rekabeti ortadan kaldırıcı kesin uzunluk ve ağırlık ölçüleri ile cihazların çalışma prensiplerini belirleyen kıstaslara ilişkin “en az… en çok” belirlemelerinin yapılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu alımın adı “Muş Devlet Hastanesi 31 Kalem Fizik Tedavi Malzemesi” olarak belirlenmiştir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın şikâyete konu edilen “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci bendinin zeyilname düzenlenmeden önceki ilk halinde teslim süresinin 15 gün olarak düzenlendiği,

 

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine düzenlenen 25.07.2012 tarihli zeyilname ile söz konusu düzenlemenin “Cihazlar/Malzemeler Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 30 gün içinde idarenin belirleyeceği yerde tüm aksesuarları ile birlikte çalışır halde teslim edilecektir.” şeklinde değiştirildiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibi ise zeyilname ile 15 günden 30 güne çıkarılan teslim süresinin de yetersiz olduğunu iddia etmektedir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sözleşme tasarısı” başlıklı 15’inci maddesinde “(1) İdare, sözleşme tasarısını, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tip sözleşmeyi esas alarak hazırlar.

            (2) Tip sözleşmede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar; işin özelliğine ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

            (3) İdare tip sözleşmede düzenlenmeyen ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.

…”  hükmü yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın teslim süresine ilişkin düzenlemesinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve eki tip sözleşmeye uygun olarak düzenlendiği görülmektedir.

 

Ayrıca anılan maddenin “Teslim programında değişiklik” başlıklı dördüncü fıkrasında yer alan “Yüklenici, idarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.”  şeklindeki düzenleme karşısında başvuru sahibinin ihale konusu cihazların yurtdışından temini durumunda idarece belirlenen sürenin yetersiz kalacağı şeklindeki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Belirtilen sebeplerden Sözleşme Tasarısı’nın teslim süresine ilişkin düzenlemesinin mevzuata aykırı olmadığı ve rekabeti engelleyici nitelik taşımadığı sonucuna varılmıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “Sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren 5 aydır.” düzenlemesi,

            Söz konusu Tasarı’nın “Yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı 16’ıncı maddesinin yedinci fıkrasında“16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 24 ay garanti süresi olacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.

           Konuyla ilgili olarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Tip Sözleşme’nin “Garanti ve Bakım, Onarım” başlıklı 16’ncı maddesinin yedinci fıkrasında “16.7.1. Garanti:  Yüklenici tarafından teslim edilecek malların  kabulünden sonra asgari …………………………… ay/yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.

           16.7.1.1. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

            16.7.1.2. Yüklenici,garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [İdareye/kendine] ait olmak üzere gerçekleştirecektir.” düzenlemesi bulunmakta olup, şikayete konu edilen sözleşme tasarısının sözleşme ve garanti süresine ilişkin düzenlemesinin tip sözleşmeye uygun olduğu,

 

            Ayrıca Sözleşme Tasarısı’nda en az 24 ay olarak öngörülen garanti süresinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Garanti Belgesi” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan garanti süresinin malın teslim tarihinden itibaren başlayacağı ve asgari iki yıl olduğu hükmüne uygun olduğu görülmektedir.

 

            Kamu ihale mevzuatında mal alımı ihalelerinde sözleşme süresi ile alım konusuna ilişkin garanti süresinin aynı olması gerektiği şeklinde bir hüküm, düzenleme veya açıklama bulunmamakta olup, mevcut ihalede Sözleşme Tasarısı’nın kamu ihale mevzuatına uygun olarak düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında, Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Konuyla ilgili olarak 17.08.2012 tarihli ve 2239-14889 sayılı yazı ile akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiştir.

 

Cevabi yazıda teknik görüş talep edilen hususla ilgili olarak “…Teknik şartnamede rekabet ortamını sağlayabilmek amacıyla eğer uygunsa kesin uzunluk ve ağırlık ölçülerinden kaçınılmalıdır. Bu bağlamda şikayetçi dilekçesinde belirtildiği gibi uzunluk, genişlik ve ağırlık ölçülerinin en az şeklinde belirtilmesi uygundur. Belli bir ölçüden daha fazla olmasının sakıncalı olduğu durumlarda; diğer bir deyişle maksimum ölçünün var olması durumunda ise en az ve en çok olarak belirtilmesi uygundur.” denilmek suretiyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğuna işaret edilmektedir.

 

Bu cihetle alım konusu tıbbi cihazların ağırlık ve uzunluk ölçüleri ile çalışma prensiplerine ilişkin Teknik Şartname’nin muhtelif maddelerinde yer alan kesin kriterlerin rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı tespit edilmiş olup, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x