İhaleye Şikayet Başvurusunda Faks Numarası Ve Adres Bilgilerinin Yer Almaması Nedeniyle Başvuru Reddedilir Mi?

Merhabalar,

İhaleye Şikayet Başvurusunda Faks Numarası Ve Adres Bilgilerinin Yer Almaması Nedeniyle Başvuru Reddedilir Mi?

 

 

 

 

 

KİK Kararının Özeti:

İdare isteklinin şikayet başvurusunda faks numarası ve adres bilgileri eksik olduğu nedeniyle şikayet başvurusunu reddetmiştir.

Fakat;

KİK Kararı:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde diğer tebligat yöntemlerine de yer verildiği, anılan Yönetmelik’in “Bildirim ve Tebligat Esasları” başlıklı 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında şikâyet başvurusu üzerine alınan kararların bildiriminin öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacağının belirtildiği,……………………………

Bu çerçevede incelenmekte olan hususa ilişkin iddianın yerinde olduğu ve şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesinin uygun olmadığı görülmekle

 

Toplantı No: 2018/028
Gündem No: 41
Karar Tarihi: 15.05.2018
Karar No: 2018/UM.II-988

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Argepark Oyun Sis. İnş. Mak. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.

 

VEKİLİ:

Av. Hüseyin ÇINAR,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/83846 İhale Kayıt Numaralı “Oyun Ekipmanları ve Fitness Aletleri Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 27.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Oyun Ekipmanları ve Fitness Aletleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Argepark Oyun Sis. İnş. Mak. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.nin 12.04.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.04.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.04.2018 tarih ve 23600 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/657 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1.     İdare tarafından sundukları iş deneyim belgesine konu iş içerisinde yer alan ahşap metal çöp sepeti ve kauçuk zemin kaplaması işlerine ait tutarın benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle, iş deneyim belgesi tutarından düşülerek, geriye kalan tutarın asgari iş deneyim tutarını karşılamaması nedeniyle tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ahşap metal çöp sepeti imalatının benzer iş tanımına uygun olmadığı düşünülse dahi kauçuk zemin kaplamasının özellikleri, ihale konusu yerlerde kullanılabilirliği ve oyun parklarının tamamlayıcı unsuru olduğu dikkate alındığında söz konusu imalatın benzer iş tanımı kapsamında yer aldığı,

 

2.                  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca faks numarası ve adres bilgilerinin şikâyet başvurusunda yer almaması nedeniyle 16.04.2018 tarihli cevap yazısı ile şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine karar verildiği, ancak şikâyet başvurusunda faks numarasının belirtildiği, kaldı ki belirtilmemiş olsa dahi söz konusu durumun mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade eder.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi” başlıklı 47’nci maddesinin dördüncü fıkrasında “İş deneyimini gösteren belgelerde yer almakla birlikte ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmayan işlerin tutarları, iş deneyim tutarının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

 

Yine aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Oyun Ekipmanları ve Fitness Aletleri Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: 24 Tk. oyun grubu,30 Ad. döner platform,65 Ad. zıp zıp,30 Ad. salıncak, 30 Ad. tahterevalli, 6 Tk. interaktif bisiklet,10 Ad. basketbol potası,5 Tk. voleybol direği,16 Ad. fitnes aletleri(takım),100 Ad. uyarı panosu,16 kalem oyun grubu yedek parçaları

24 takım oyun grubu,30 adet döner platform,65 adet zıp zıp,30 adet salıncak,30 adet tahterevalli,6 takım interaktif bisiklet,10 adet basketbol potası,5 takım voleybol direği,16 adet fitnes aletleri(takım),100 adet uyarı panosu,16 kalem oyun grubu yedek parçaları

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Etimesgut Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposu ve Etimesgut Belediyesi ilçe sınırları içerisinde İdare tarafından gösterilecek alanlar.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri”  başlıklı 7’nci maddesinin 7.5.1’inci alt maddesinde “İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler”  başlıklı 7.6.’ncı maddesinde “7.6.1. Her türlü çocuk oyun ekipmanı ve/veya fitness aletleri alımı işi.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenmekte olan ihaleye iki istekli tarafından teklif verildiği, bu isteklilerden biri olan başvuru sahibi isteklinin sunduğu Kapaklı Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce “Kapaklı Belediyesi 2017 yılı çocuk oyun grubu, çocuk oyun grupları yedek parçaları, spor aletleri ve kent mobilyaları malzeme alımı işi”ne ilişkin düzenlenmiş ve belge tutarının da 743.515,00 TL olduğu, 22.11.2017 tarihli iş deneyim belgesi ile ilgili olarak belgeyi düzenleyen idareye 30.03.2018 tarihli yazı yazıldığı ve iş deneyim belgesine konu iş ile ilgili isteklinin birim fiyat teklif cetveli ve fatura suretlerinin istenildiği, ilgili idareden gönderilen 02.04.2018 tarihli cevap yazısı ile de istenilen belgelerin incelenmekte olan ihaleyi gerçekleştiren idareye gönderildiği görülmüştür.

Akabinde incelenmekte olan ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi” başlıklı 47’nci maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda değerlendirme yapıldığı, iş deneyim belgesine konu iş içerisinde yer alan ahşap metal çöp sepeti ile kauçuk zemin kaplaması kalemlerinin başvuru konusu ihaledeki benzer iş tanımına uygun olmadığının değerlendirildiği, söz konusu malzemelere ait tutarın iş deneyim belgesinde yer alan tutardan çıkarılması sonucu elde edilen tutarın da asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli tek teklif sahibi Park Kent Mob. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş.nin de ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi isteklinin teklif tutarının 1.597.120,00 TL olduğu dikkate alındığında, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi doğrultusunda kendisi tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının 638.848,00 TL (1.597.120,00*0,40=638.848,00) olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu “Kapaklı Belediyesi 2017 yılı çocuk oyun grubu, çocuk oyun grupları yedek parçaları, spor aletleri ve kent mobilyaları malzeme alımı işi”nin Teknik Şartname’sinin “Ahşap metal çöp sepeti” başlıklı 38’inci maddesinde ve “Kauçuk zemin kaplaması 2x4x4” başlıklı 39’uncu maddesinde söz konusu malzemelerin boyutları ve özellikleri ile ilgili olarak düzenleme yapıldığı, ayrıca kauçuk zemin kaplamasının kullanım alanlarının da “Çocuk oyun grupları altı zeminde, yürüyüş yolları zemin kaplanmasında, çok amaçlı spor saha zemin döşemelerinde(voleybol-basketbol v.s., havuz kenarları, bahçe zemin döşenmesinde padok ve at ahırları zemin döşenmesinde, peyzaj düzenlemelerde, anaokulu-kreş ve yaşlı bakım evleri oyun ve gezinti alanları döşenmesinde, sert düşüşlerde darbe emici görev yaptığından düşüşlerde hasarın asgariye düşürülebileceği her yerde)” olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

İncelenmekte olan ihaleye ait Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde ise çocuk oyun ekipmanları ile fitness aletlerinin teknik özellikleri ile söz konusu aletlerin uygulanacağı zemine montajına yer verildiği, bununla birlikte zemin döşemesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

 

İncelenmekte olan ihaledeki benzer iş tanımı incelendiğinde ahşap metal çöp sepeti ve kauçuk zemin kaplamasının benzer iş içerisinde yer almadığı, bu nedenle idare tarafından benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle söz konusu imalatlara ait tutarların iş deneyim tutarının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmamasının yerinde olduğu, benzer işlere ilişkin tutarların da asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı ve başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

Şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde “Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile (…) faks numarası …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Bildirim ve Tebligat Esasları” başlıklı 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “İdareler tarafından şikâyet başvurusu üzerine alınan kararların bildirimi öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenmekte olan ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından 16.04.2018 tarihinde gönderilen şikâyete cevap yazısında, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine yönelik esas yönünden değerlendirme yapılmakla birlikte şikâyet başvurusu ile ilgili olarak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca şekil unsurlarını taşımadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından yapılan şikâyet başvurusunun imza kısmında yer alan kaşede adres bilgisi ile “Tel: 0 (312) ….” bilgisine yer verildiği görülmüş olup, itirazen şikâyet başvurusunda, şikâyet başvurusunda belirtilen telefon numarasının faks numarası olarak da kullanıldığının iddia edildiği görülmektedir.

 

Ayrıca başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda şikâyet başvurusundan farklı bir telefon numarası ile faks numarasına yer verildiği görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde başvuru sahibinin şikâyet başvurusunda bulunurken faks numarasını belirtmesi gerektiğine ilişkin hükmün yer aldığı görülmekle birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde diğer tebligat yöntemlerine de yer verildiği, anılan Yönetmelik’in “Bildirim ve Tebligat Esasları” başlıklı 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında şikâyet başvurusu üzerine alınan kararların bildiriminin öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacağının belirtildiği, idare tarafından da söz konusu kararın EKAP üzerinden tebliğ edildiği, şikâyet başvurusunun veya daha önce idarece gerçekleştirilen işlemlerde tebligatın yapılamadığına ilişkin bir uyuşmazlığın bulunmadığı, aynı zamanda birim fiyat teklif mektubunda da faks numarası bilgisine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede incelenmekte olan hususa ilişkin iddianın yerinde olduğu ve şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesinin uygun olmadığı görülmekle birlikte şikâyet başvurusuna yönelik olarak idare tarafından esas yönünden de değerlendirme yapıldığı ve 1’nci iddia kapsamında başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu tespit edildiğinden anılan hususun esasa etkili bir sonuç doğurmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x