Birim Fiyat Teklif Mektubunun Eski Standart Formda Sunulması Nedeniyle İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır MI?

Merhabalar,

KİK Kararı Özeti:

Başvuru sahibinin iddiaları:

İhaleye teklif veren Astro Üst Yapı A.Ş.nin ikinci oturumda yapılan incelemede teklifi kapsamında sunmuş olduğu teklif mektubunun eski KİK015.3/Y standart formda olduğu bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sınır değer hesabına bu isteklinin teklifinin alınmadığının belirtildiği, ancak eski olarak tabir edilen KİK015.3/Y no’lu standart form teklif mektubunun ihale dokümanı kapsamında verilen KİK015.3/H standart form teklif mektubu ile aynı içeriğe sahip olduğu, bu farklılığın teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı, anılan firmanın değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması durumunda oluşacak yeni sınır değerde firmalarının sınır değerin üstünde yer alacak ilk firma olacakları iddialarına yer verilmiştir.

KİK Kararı:

Astro Üst Yapı Anonim Şirketi tarafından ihalede sunulan birim fiyat teklif mektubunun aktarılan fıkrasında, idare tarafından ihale dokümanı arasında verilen standart teklif mektubu formuna uygun olarak verilmesi gereken ibarelere yer verilmediği, dolayısıyla teklif mektubunun standart teklif mektubu formuna uygun olarak sunulmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan tespitler mevzuat düzenlemeleri ile birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklif mektubunun uygun olduğunu iddia ettiği Astro Üst Yapı Anonim Şirketi tarafından sunulan teklif mektubunun idarece ihale dokümanı kapsamında verilen standart teklif mektubu formuna uygun olmadığı, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve standart teklif mektubu formuna eklenen taahhüt niteliğindeki ifadelerin teklif mektubunda yer almamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğu, dolayısıyla Astro Üst Yapı Anonim Şirketinin teklif mektubunda yer almayan taahhüt niteliğindeki ifade dolayısıyla ihalenin ikinci oturumda değerlendirme dışı bırakılmasının ve sınır değer hesabına katılmamasının yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No        : 2018/028

Gündem No       : 47

Karar Tarihi         : 15.05.2018

Karar No              : 2018/UY.II-994

BAŞVURU SAHİBİ:

Lineer Madencilik Nakliyat İnşaat Elektrik İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/13323 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Otoyolu Gümüşova-Gerede, Gerede-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu Kesiminde Bulunan Bakım ve İşletme Şeflikleri Binaları ve Eklentileri İle Bu Şefliklere Bağlı Ücret Toplama İstasyonları Binalarının Bakımı, Onarımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.02.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Anadolu Otoyolu Gümüşova-Gerede, Gerede-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu Kesiminde Bulunan Bakım ve İşletme Şeflikleri Binaları ve Eklentileri İle Bu Şefliklere Bağlı Ücret Toplama İstasyonları Binalarının Bakımı, Onarımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Lineer Madencilik Nakliyat İnşaat Elektrik İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 06.04.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.04.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.04.2018 tarih ve 24009 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.04.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/671 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale salonunda isteklilerin teklif zarflarının alınış sırasına göre ihale komisyonu başkanı tarafından firma yetkilileri huzurunda açıldığı ve ihaleye teklif veren firmaların teklif mektupları ve teminatlarının incelendiği ve uygunluklarının kontrol edildiği,  tüm firmaların teminatlarının ve teklif mektuplarının uygun olduğunun belirtildiği, mevzuat gereği ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve teminatı uygun olan isteklilerin sınır değer hesabına katılacağının belirtildiği, tekliflerinin sınır değerin üzerindeki ilk teklif olduğu, 29.03.2018 tarihinde idare tarafından kesinleşen ihale komisyonu kararının taraflarına EKAP üzerinden tebliğ edildiği, bu kararda ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Çınar Doğan İnş. Müh. Mim. Tic. Ltd. Şti.- Erk İnş. Taah. Haz. Bet. Tur. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının, kendilerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, ihale komisyonu kararında ihaleye teklif veren Astro Üst Yapı A.Ş.nin ikinci oturumda yapılan incelemede teklifi kapsamında sunmuş olduğu teklif mektubunun eski KİK015.3/Y standart formda olduğu bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sınır değer hesabına bu isteklinin teklifinin alınmadığının belirtildiği, ancak eski olarak tabir edilen KİK015.3/Y no’lu standart form teklif mektubunun ihale dokümanı kapsamında verilen KİK015.3/H standart form teklif mektubu ile aynı içeriğe sahip olduğu, bu farklılığın teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı, anılan firmanın değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması durumunda oluşacak yeni sınır değerde firmalarının sınır değerin üstünde yer alacak ilk firma olacakları iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen  “Anadolu Otoyolu Gümüşova-Gerede, Gerede-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu Kesiminde Bulunan Bakım ve İşletme Şeflikleri Binaları ve Eklentileri İle Bu Şefliklere Bağlı Ücret Toplama İstasyonları Binalarının Bakımı, Onarımı” işi olduğu, ihalede 28 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 14.02.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 21 teklif verildiği, ihalede sınır değerin altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin reddedileceğinin düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Çınar Doğan İnşaat Mühendislik ve Mimarlık Ticaret Limited Şirketi – Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turz. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, başvuru sahibi Lineer Madencilik Nakliyat İnşaat Elektrik İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde,  4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra,

45.1.1.5.Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır…” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir….” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun; ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre ise, ikinci oturumda ihale komisyonu, tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, daha sonra ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçip, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığını inceleyeceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifleri değerlendirme dışı bırakacağı anlaşılmıştır.

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci ve 45.1.1.5’inci maddelerinde 25.01.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile de yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubunu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarının hesaplanacağı görülmüştür.

Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca, ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarı hesaplanacaktır.

Bununla birlikte yukarıda yer alan düzenlemelere göre teklif dosyası kapsamında sunulan teklif mektuplarının ihale dokümanı kapsamında bulunan teklif mektubu standart formuna uygun olması ve usulüne uygun olmayan teklif mektuplarının tespit edilmesi halinde söz konusu isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen teklif mektubu standart formunda isteklilerce değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı ve teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından idarece düzenlenen teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında verilen 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de ek ibare eklenen Standart Form KİK015.3/Y Birim Fiyat Teklif Mektubu’nun 2’nci fıkrasında “İhale tarihinde,4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.”  ifadeleri yer almaktadır.

Astro Üst Yapı Anonim Şirketi tarafından teklifi kapsamında idareye sunulan teklif mektubunun 2’nci fıkrasında “İhale tarihinde,4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” ifadeleri yer almaktadır.

İdare tarafından düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda Astro Üst Yapı Anonim Şirketi ve diğer istekliler tarafından sunulan “Birim Fiyat Teklif Mektubu” sütununa “VAR” ibaresinin yazıldığı, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Standart Formu’nun 2 no’lu dipnotunda  “Bu tutanak, ön yeterlik/idari şartname ve teknik şartnamede istenilen belgelerin her biri dikkate alınarak düzenlenecek; her bir hücresi için “VAR veya YOK” ibarelerinden uygun olanı, teklif mektubu ve geçici teminat değerlerine ilişkin belgeler için ise “UYGUN veya UYGUN DEĞİL” ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle doldurulacaktır.” ifadelerinin yer aldığı, ancak ihale komisyonu tarafından ilk oturumda isteklilerce sunulan teklif mektuplarının uygun olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı görülmüştür.

29.03.2018 tarihinde idarece alınan ihale komisyonu kararında ise “Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılmış ve belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilmiş olup 6 sıra numaralı Astro Üst Yapı A.Ş.’nin sunmuş olduğu Birim Fiyat Teklif Mektubunun eski standart forma uygun olduğu tespit edilmiş…” ifadelerine yer verilmiştir.

Astro Üst Yapı Anonim Şirketi tarafından ihalede sunulan birim fiyat teklif mektubunun aktarılan fıkrasında, idare tarafından ihale dokümanı arasında verilen standart teklif mektubu formuna uygun olarak verilmesi gereken ibarelere yer verilmediği, dolayısıyla teklif mektubunun standart teklif mektubu formuna uygun olarak sunulmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan tespitler mevzuat düzenlemeleri ile birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklif mektubunun uygun olduğunu iddia ettiği Astro Üst Yapı Anonim Şirketi tarafından sunulan teklif mektubunun idarece ihale dokümanı kapsamında verilen standart teklif mektubu formuna uygun olmadığı, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve standart teklif mektubu formuna eklenen taahhüt niteliğindeki ifadelerin teklif mektubunda yer almamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğu, dolayısıyla Astro Üst Yapı Anonim Şirketinin teklif mektubunda yer almayan taahhüt niteliğindeki ifade dolayısıyla ihalenin ikinci oturumda değerlendirme dışı bırakılmasının ve sınır değer hesabına katılmamasının yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x