İhaleye Sunulan Teklif Zarfı EKAP’dan E-İmza İle İndirilmemiş Veya İdareden Satın Alınmamış KİK Kararı

Merhabalar,

Kamu İhale Kurul Kararının Özeti:

İhale dokümanının EKAP üzerinden indirilmediği veya idareden satın alınmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla anılan iş ortaklığının istekli sıfatını kazanamayacağı, bu durumda sunulacak olan teklifin ise geçerli bir teklif olarak kabul edilemeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, söz konusu ihalede komisyonuna ulaşan teklif zarfına yönelik olarak ihale dokümanının alınmadığının tespit edilmesi halinde teklif zarfı ile ilgili değerlendirme yapılarak, sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması….

 

Toplantı No: 2018/028
Gündem No: 39
Karar Tarihi: 15.05.2018
Karar No: 2018/UH.II-986

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Berk Gıda Restaurant Lokanta İşletmeciliği Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Kurumu,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/9804 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Gebze Yerleşkesi Yemek Üretimi (Malzemeli) ve Servis” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (Bilgem) Kurumu tarafından 19.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Yemek Üretimi (Malzemeli) ve Servis” ihalesine ilişkin olarak Berk Gıda Restaurant Lokanta İşletmeciliği Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.04.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.04.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.04.2018 tarih ve 23895 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/665 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece 10.03.2018 tarihinde yapılması öngörülen ihaleye ilişkin olarak sunulan geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin 06.08.2018 tarihi olarak belirlendiği, daha sonra zeyilname ile söz konusu ihale tarihi değiştirilerek 19.03.2018 olarak belirlendiği, bunun üzerine ilgili bankadan alınan geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin uzatıldığına dair yazının geçici teminat mektubu ekinde teklif dosyası içerisinde sunulduğu, ancak ihale komisyonu kararı ile geçici teklif mektubunun geçerlilik süresi uygun olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine “… Söz konusu teklif zarfı içeriğindeki belgelerin yeniden incelenmesi sonucunda, geçici teminat mektubu vadesinin 20/08/2018 tarihine kadar uzatıldığına dair ilgili banka şubesi tarafından düzenlenen uzatma yazısının sunulduğu ancak ihale komisyonunca sehven görülmediği anlaşıldığı, yukarıda belirtilen işlemden dolayı başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmekte ise de, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler ile başvuru sahibinin teklif sıralamasının ve sınır değer hesabının değişmediği, bahse konu aykırılığın ihale sonucuna etkili olmadığı anlaşılmış olup, bu hususta düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” kararının verildiği, her ne kadar firmalarına ait teklif tutarı gerek teklif sıralamasını gerekse sınır değerini değiştirmese de tekliflerinin değerlendirmeye alınarak ihale sürecinin devam ettirilmesi gerektiği, yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale komisyonu tarafından gerçekleştirilen birinci oturumda 18 sıra numara ile teklif veren iş ortaklığı firması ihale saatinden önce doküman satın alınmadığı ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmediğini fark etmesi üzerine, firmanın talebi doğrultusunda ihale komisyonunca ihale saatinden önce ihale dokümanı satın alınmadığı notu düşülerek teklif zarfı firmaya iade edildiği, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olduğu bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.”  hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Geçici teminat mektuplarının süresi” başlıklı 18.2’nci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki; “Bu Kanun kapsamında bankalarca verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir. 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.” hükmü ile ilgili olarak, geçici teminat mektuplarındaki sürenin idareler tarafından, teklif geçerlik süresinden itibaren 30 günden daha uzun süreli olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İdare, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici teminat” başlıklı maddesine yazacaktır. Tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin maddeleri gereğince geçici teminat olarak sunulan teminat mektubunda geçerlilik tarihi belirtilmeli ve bu tarih, idari şartnamede öngörülen tarihten önce olmamalıdır. Bu çerçevede, asgari süreyi karşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.1.2’nci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini…” açıklaması yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak, idarece 05.03.2018 tarihli ve 06.03.2018 tarihli iki adet zeyilname düzenlenmek suretiyle daha önceden 10.03.2018 olarak belirlenen ihale tarihi ertelenerek 19.03.2018 tarihinin belirlendiği, ihale tarihine ilişkin yapılan söz konusu değişikliğin 07.03.2018 tarihli yazı ile doküman alan bütün isteklilere bildirildiği, başvuru sahibi Berk Gıda Restaurant Lokanta İşletmeciliği Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 10.03.2018 tarihinde yapılması öngörülen ihaleye ilişkin olarak sunulan geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin 06.08.2018 tarihi olarak belirlendiği, ancak daha sonra ihale tarihinin değiştirilmesi üzerine, ilgili bankadan alınan geçici teminat mektubu ile geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin uzatıldığına dair yazının 19.03.2018 tarihinde teklif dosyası içerisinde sunulduğu, ancak ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde geçici teklif mektubunun geçerlilik süresi uygun olmadığı gerekçesi ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece şikâyet başvurusuna yönelik alınan karar ile “… Söz konusu teklif zarfı içeriğindeki belgelerin yeniden incelenmesi sonucunda, geçici teminat mektubu vadesinin 20/08/2018 tarihine kadar uzatıldığına dair ilgili banka şubesi tarafından düzenlenen uzatma yazısının sunulduğu ancak ihale komisyonunca sehven görülmediği anlaşıldığı, yukarıda belirtilen işlemden dolayı başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmekte ise de, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler ile başvuru sahibinin teklif sıralamasının ve sınır değer hesabının değişmediği, bahse konu aykırılığın ihale sonucuna etkili olmadığı anlaşılmış olup, bu hususta düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” kararının verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda, teklif ekinde sunulan geçici teminat mektubuna ilişkin olarak ilgili banka şubesi tarafından düzenlenen süre uzatım yazısının da sunulduğu, buna rağmen idareye yapılan şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısında, süre uzatım yazısının sehven görülmediği belirtilmekte ise de, firmalarına ait teklif tutarının teklifin değerlendirmeye alınarak ihale sürecinin devam edilmesi ve ihalenin buna göre sonuçlandırılmasının talep edildiği, ancak yukarıda yapılan tespitler ışığında idare tarafından başvuru sahibinin talebine paralel olarak geçici teminat mektubunun uygun görüldüğü, başvuru sahibi isteklinin teklif tutarı dikkate alınmış olsa dahi teklif sıralaması ve sınır değerini değiştirmediği, bu hususun ihalenin sonucuna etkili olmadığı değerlendirilerek ihale sürecinin devam ettirildiği, ayrıca şikâyet başvurusuna verilen cevap ile isteklinin talebinin karşılanmış olduğu, bu durumda konusu kalmayan işleme ilişkin yapılan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı, bu nedenle söz konusu isteklinin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” başlıklı 25’inci maddesinde “(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

(2) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde, doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. İdarece, her sayfası onaylanmış doküman yerine, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış doküman satılabilir…“ hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “EKAP üzerinden doküman indirilmesi” başlıklı 32.2.1’inci maddesinde “İhale ve ön yeterlik dokümanı bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden indirilebilecektir. Ancak dokümanın bu şekilde indirilmesi ile istekli olabilecek sıfatı kazanılamaz. İstekli olabilecek sıfatı kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi için, bu dokümanın EKAP’a kayıt aşamasında düzenlenen protokolde münferiden e-imza kullanmaya yetkili kılınan kişi tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi veya idareden bedeli karşılığında satın alınması gerekmektedir. Ancak ihale veya ön yeterlik dokümanının tamamının EKAP’a yüklenemediği ihalelerde, istekli olabilecek sıfatını haiz olunabilmesi için bu dokümanın idareden satın alınması zorunludur. 4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılan ve ihale dokümanının tamamının EKAP’a yüklenemediği danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise istekli olabilecek sıfatını haiz olunabilmesi için bu dokümanın idare tarafından teklif vermeye davet edilen adaylara gönderilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu” başlıklı 4.1’inci maddesinde “İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak Elzem Sosyal Hizm. Evde Bakım Hizm. ve Bil. Tek. Tem. Gıda Bes. Tur. İnş. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.- SKS İnsan Kay. ve Bil. Tek. Tem. Gıda Tur. İnş. ve Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif zarfının idarece teslim alındığı, ancak ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmediği veya idareden satın alınmadığının anlaşılması ve söz konusu firmanın talebi üzerine ihale saatinden önce teklif zarfı açılmadan, teklif zarfı üzerine iptal notu düşülerek iade edildiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hüküm, açıklamaları ve doküman düzenlemelerinden ihale dokümanının, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebileceği, ihaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu, teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde dokümanın satın alınmış sayılacağı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda istekli  “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”  olarak,  istekli olabilecek ise “İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi” olarak tanımlanmış, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar dikkate alındığında,  istekli olabilecek sıfatı ile ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi için, ihale dokümanının e-imza kullanılarak indirilmesi veya idareden bedeli karşılığında satın alınması gerektiği,  ancak idareye teklif zarfı sunan Elzem Sosyal Hizm. Evde Bakım Hizm. ve Bil. Tek. Tem. Gıda Bes. Tur. İnş. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.- SKS İnsan Kay. ve Bil. Tek. Tem. Gıda Tur. İnş. ve Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmediği veya idareden satın alınmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla anılan iş ortaklığının istekli sıfatını kazanamayacağı, bu durumda sunulacak olan teklifin ise geçerli bir teklif olarak kabul edilemeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, söz konusu ihalede komisyonuna ulaşan teklif zarfına yönelik olarak ihale dokümanının alınmadığının tespit edilmesi halinde teklif zarfı ile ilgili değerlendirme yapılarak, sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde ihale komisyonunca karar alınması gerekmekte ise de, anılan firmanın talebi üzerine ihale saatinden önce teklif zarfının açılmaksızın iade edilmesinin ihalenin sonucuna etkisi olmadığı, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x