Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk Sayfasının Kaşe Ve İmzasız Olması

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin İlk Sayfasının Kaşe Ve İmzasız Olması KİK Kararı

Başvuruya konu ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubunun 1 sayfadan, eki olan birim fiyat teklif cetvelinin ise 2 sayfadan ibaret olduğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ilk sayfası ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ikinci sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı tespit edilmiştir.

Toplantı No2018/031
Gündem No55
Karar Tarihi31.05.2018
Karar No2018/UM.II-1087

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Aspa Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/90242 İhale Kayıt Numaralı “152 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.04.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “152 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aspa Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 30.04.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.05.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.05.2018 tarih ve 27744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/811 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 03.04.2018 tarihinde yapılan “152 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı” ihalesine teklif verdikleri, 27.04.2018 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen kesinleşen ihale komisyonu kararına göre, sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvelinde her sayfada olması gereken kaşe ve imzanın eksik olmasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfalar dahil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri sıra numaralarının birbirini takip ettiği ve maddi bütünlük sağlandığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının kaşe ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelik’in “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde  “(1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

 

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 152 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI

b) Varsa kodu: –

c) Miktarı ve türü:

152 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: OSMANİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, KADİRLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ VE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ DEPOLARI

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

… ç) Standart formlar: Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 152 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kalem bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif edilen her bir kalem için ekte sunulan ihtiyaç listesinde yer alan kalemlerden biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir.” düzenlemesi,

 

İsteklilere ihale dokümanı ekinde verilen KİK0015.3/M nolu Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 3 nolu dipnotunda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır” açıklaması yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, 26.04.2018 tarihli ihale komisyonu kararına göre, açık ihale usulüyle yapılan “152 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI” ihalesinde 55 doküman satın alındığı, 152 kalemden oluşan ihaleye 31 isteklinin teklif verdiği, bu istekliklerden, başvuru sahibi Aspa Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imza ve kaşeli olmaması nedeniyle, Promed Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu geçici teminat tutarının ise idarece istenilen tutarı karşılamadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, şikâyete konu 23, 55, 57, 117 ve 148’inci kalemlerin alımının anılan kalemler için geçerli teklif veren istekli bulunmaması sebebiyle, şikâyete konu 5, 16, 25, 38, 54, 59, 68, 92, 101, 119, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147’inci kalemlerin alımının ise, söz konusu kalemler için verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildiği, ihalenin şikâyete konu 3, 10, 53’üncü kısımlarının Deniz Dental Medikal İnş. Tem. Sağ. Hzm., 7, 11, 12, 17, 52, 81, 84, 87,143’üncü kısımlarının Akın Manap- Ekin Dental Tıbbi Malzeme Diş Cihazları Toptan Pazarlama, 48’inci kısmının Gökçe Dental San. ve Tic. Ltd. Şti., 39, 41, 46, 114’üncü kısımlarının Premium Diş Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., 20, 21, 113, 122’nci kısımlarının Güven Diş Deposu, 4, 58’inci kısımlarının Mikado Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti., 42’nci kısmının Ayset Sağlık Hizmetleri ve 45’inci kısmının Kenan Yaşa-Mert Diş Deposu üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Başvuruya konu ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubunun 1 sayfadan, eki olan birim fiyat teklif cetvelinin ise 2 sayfadan ibaret olduğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ilk sayfası ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ikinci sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunda imza ve kaşenin yer aldığı, birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin 1.767.403,00 TL olduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası ve eki olan birim fiyat teklif cetvelinin 2 (iki) sayfadan ibaret olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın imzalı ve kaşeli olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın (1.767.403,00 TL) aynı olduğu, bu durumun imzalı olmayan sayfa dahil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumunu gösterdiği tespit edilmiş olup, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşenin olmaması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı ve idare tarafından tesis edilen işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde “…j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

2) (Değişik: 20/11/2008-5812/20 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/49 md.) Yaklaşık maliyeti beş yüz bin Türk Lirasına (Yediyüzonüçbinaltıyüzellibeş Türk Lirasına)* kadar olan ihalelerde üç bin Türk Lirası (Dörtbinikiyüzseksen Türk Lirası)*, beş yüz bin Türk Lirasından (Yediyüzonüçbinaltıyüzellibeş Türk Lirasından)* iki milyon Türk Lirasına (İkimilyonsekizyüzellidörtbinaltıyüzyirmialtı Türk Lirasına)* kadar olanlarda altı bin Türk Lirası (Sekizbinbeşyüzaltmışiki Türk Lirası)*, iki milyon Türk Lirasından (İkimilyonsekizyüzellidörtbinaltıyüzyirmialtı Türk Lirasından)* on beş milyon Türk Lirasına (Yirmibirmilyondörtyüzdokuzbinaltıyüzdoksanyedi Türk Lirasına)* kadar olanlarda dokuz bin Türk Lirası (Onikibinsekizyüzkırküç Türk Lirası)*, on beş milyon Türk Lirası (Yirmibirmilyondörtyüzdokuzbinaltıyüzdoksanyedi Türk Lirası)* ve üzerinde olanlarda on iki bin Türk Lirası (Onyedibinyüzyirmialtı Türk Lirası)* tutarındaki itirazen şikâyet başvuru bedeli…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda,  başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir…” açıklaması yer almaktadır.

Bu çerçevede, 152 kısımdan oluşan ihalenin şikâyete konu edilen 49 kısmına ilişkin yaklaşık maliyete göre 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 8.562,00 TL olduğu ve başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 12.843,00 TL olarak yatırıldığı anlaşılmış olup, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 4.281,00 TL’nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iade edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Sonuç

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aspa Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

KISMEN KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı yönündeki iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Anılan kararda, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunda imza ve kaşenin yer aldığı, birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin 1.767.403,00 TL olduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası ve eki olan birim fiyat teklif cetvelinin 2 (iki) sayfadan ibaret olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın imzalı ve kaşeli olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın (1.767.403,00 TL) aynı olduğu, bu durumun imzalı olmayan sayfa dahil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumunu gösterdiği tespit edilmiş olup, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşenin olmaması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı ifade edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde teklif mektubunun ve eki birim fiyat teklif cetvelinin nasıl hazırlanacağı, taşıması gereken kriterler ve sunulan teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş,

 

Anılan Yönetmeliğin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde; “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmüne,

 

İhale dokümanı kapsamında verilen Standart Form-KİK015.3/M nolu Birim Fiyat Teklif Mektubunun (4) nolu dipnotunda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklamasına,

Standart Form-KİK015Y.5/M nolu birim fiyat teklif cetvelinin (3) nolu dipnotunda ise “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü ve birim fiyat teklif cetveli standart formu (KİK015Y.5/M) dikkate alındığında teklif mektuplarının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, birim fiyat teklif cetveli standart formu gereğince cetvelin “her sayfasının” teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/ticaret unvanı yazılmak suretiyle imzalanması gerektiği, dolayısıyla teklif cetvelinin standart forma uygun olmamasının (her sayfasının imzalanmasının) teklif mektubunun usule uygun olmadığı sonucunu doğuracağı ve bu şekilde teklif sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi Aspa Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin  teklif zarfı kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubunun 1 sayfadan, eki olan birim fiyat teklif cetvelinin ise 2 sayfadan ibaret olduğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ilk sayfası ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ikinci sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı görülmüştür.

 

Birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetvelinin, birim fiyat teklif cetveli standart formunun 3 nolu dipnotuna uygun bir şekilde yani teklif vermeye yetkili kişi tarafından “her sayfasının” ad soyad/ticaret unvanı yazılıp imzalanarak sunulması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan ilk sayfasında toplam teklif tutarını değiştirmeyecek şekilde birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişiklik sözleşmenin uygulanması aşamasında hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı/iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusuna neden olabilecektir. Bu nedenle, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmamış olmasının esasa etkili olduğu değerlendirilmiştir. Buna göre, Aspa Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti nin birim fiyat teklif cetvelinin uygun bulunmayarak teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede,  “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, Kurul çoğunluğunun “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki kararına katılmıyoruz.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx