Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması KİK Kararı

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı – KİK

Geçici teminat mektubunda işin adı kısmında Ballıkaya ibaresi yerine Ballıköy ibaresinin yazılmış olmasının değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No2018/031
Gündem No52
Karar Tarihi31.05.2018
Karar No2018/UY.II-1084

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Me-Yu İnş. Taah. Müh. San. ve Tic. A.Ş.,

VEKİLİ:

Av.Uğur GÜNAYDIN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/593120 İhale Kayıt Numaralı “Ballıkaya Barajı Köy Ulaşım Yolları” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 19.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ballıkaya Barajı Köy Ulaşım Yolları” ihalesine ilişkin olarak Me-Yu İnş. Taah. Müh. San. ve Tic. A.Ş.nin 16.04.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.04.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.04.2018 tarih ve 25608 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/728 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sunmuş oldukları geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kesinleşen ihale kararında, geçici teminat mektubunda işin adı kısmında Ballıkaya ibaresi yerine Ballıköy ibaresinin yazılmış olmasının değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak gösterildiği, işin bir hecesinin yanlış yazıldığı ve bu hususun banka tarafından yapılan bir yanlışlık olduğu, 25.04.2018 tarihinde tekliflerin ve geçici teminat mektuplarının süre uzatımı konulu tebligat yapıldığı, sunulan yeni teminat mektubunda yanlışlığın düzeltildiği, Kurul kararları ve yargı kararlarında benzer durumlara ilişkin pek çok emsal olduğu, teminat mektuplarının geçerli sayılarak tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir…İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “…(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) Teklifler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:BALLIKAYA BARAJI KÖY ULAŞIM YOLLARI

b) Yatırım proje no’su/kodu:2011 K 050080

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Baraj rezervuar alanı içerisinde kalacak 3 adet köy yolunun rölekasyonu

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Sakarya İli Akyazı İlçesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır. …” düzenlemesi

Anılan Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

d) Standart formlar:…Standart Form-KİK023.2/Y: Geçici Teminat Mektubu …” düzenlemesi

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik süresi belirtilmelidir. Bu tarih 02.09.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinde “27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ile ihale dokümanının aktarılan düzenlemeleri çerçevesinde, istekliler tarafından ihaleye katılımda teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere belirlenecek tutarda geçici teminat verilmesi zorunluluğu getirilmekte, geçici teminat olarak teminat mektubu sunulması halinde de mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekmektedir.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Geçici Teminat Mektubu standart formunda “…İdarenizce ihaleye çıkarılan BALLIKAYA BARAJI KÖY ULAŞIM YOLLARI işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın ….” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif dosyası incelendiğinde, Türkiye Finans Kurumu tarafından düzenlenmiş 18.12.2017 tarihli ve 1063110 sayılı geçici teminat mektubunda, standart formda boş bırakılan kısımların doğru olarak yazıldığı ancak yine standart formda matbu olarak “Ballıkaya Barajı Köy Ulaşım Yolları” şeklinde doldurulmuş olan işin adı kısmında ise “Ballıköy Barajı Köy Ulaşım Yolları Yapım İşi” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

İhale komisyonunca düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağı üzerinde başvuru sahibi isteklinin sunduğu belgelerin değerlendirilmesine yönelik açılan satırda “geçici teminat mektubu ” kısmının “uygun değil” olarak düzenlendiği, 29.03.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, teminata yönelik düzenlenen belgelerin belirli bir taahhüdün karşılanması amacıyla taahhüdü üstlenecek tarafın yükümlülüğüne ilişkin bankalarca düzenlenen belgeler olduğu ve ihale konusu işin adının söz konusu standart formda yer verilmesi gereken esaslı unsurlar arasında yer aldığı, teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir durumun oluşması halinde söz konusu işlemlerin işin adı üzerinden gerçekleştirilebileceği, bu nedenle dokümanda belirtilen ihale konusu işin adının söz konusu belgede farklı bir şekilde belirtilmesinin, teminatın gelir kaydedilmesine yönelik işlemlerde tereddüte neden olabileceği anlaşılmış olup, idarece söz konusu belgenin uygun görülmemesi ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan idarece teklif süresi biten teklifler için 25.04.2018 tarihinde yapılan tekliflerin ve geçici teminat mektuplarının süre uzatımı talebini içeren tebligatın değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibine de yapıldığı, bu tebligat üzerine başvuru sahibince usulüne uygun olarak düzenlene geçici teminat mektubunun sunulduğu, ancak sehven yapılan söz konusu tebligatın usule aykırı sunulan geçici teminat hukuki durumunu değiştirmeyeceği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x