İhaleye İtiraz Süresi Ne Zaman Biter? Tebliğ Tarihi Mi? Tebliğ Tarihini İzleyen Gün Mü? Dikkate Alınır?

İhaleye İtiraz Süresi Ne Zaman Biter? Tebliğ Tarihi Mi? Tebliğ Tarihini İzleyen Gün Mü? Dikkate Alınır? KİK Kararı

Toplantı No        : 2018/056

Gündem No       : 5

Karar Tarihi         : 16.10.2018

Karar No              : 2018/UY.II-1847

BAŞVURU SAHİBİ:

……….Anonim Şirketi,

VEKİLİ:

Av. …………..,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muş Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/358027 İhale Kayıt Numaralı “Kent Meydanı ve 500 Araçlık Kapalı Otopark Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muş Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 09.08.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kent Meydanı ve 500 Araçlık Kapalı Otopark Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak ……….Anonim Şirketinin 14.09.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.09.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.09.2018 tarih ve 48239 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1512 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale kararının 04.09.2018 tarihinde taraflarına tebliğ edildiği, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içerisinde 14.09.2018 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece başvurularının süresi içerisinde yapılmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği, şikâyet başvurularının idarece reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca şikâyetin reddine ilişkin işlemde itirazen şikâyet mercii ve süresi belirtilmeyerek Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “              İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:         …

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

“İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikâyet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dâhildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’nci maddesinde “…

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir…” açıklamaları yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 04.09.2018 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin uygun olmadığı iddiasıyla 14.09.2018 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece 14.09.2018 tarihinde alınan kararda, şikâyet başvuru süresinin son gününün 13.09.2018 tarihine tekabül ettiği, bu nedenle başvurunun geçersiz kabul edildiği ve değerlendirmeye alınmadığı, ayrıca şikâyet dilekçesinde belirtilen iddiaların ihale komisyonu tarafından tekrar incelendiği, bahse konu iddiaların mesnetsiz ve asılsız olduğu kanaatine varılarak iddiaların yerinde olmadığı ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 04.09.2018 tarihinde tebliğ edildiği, idareye şikâyet başvuru süresinin 04.09.2018 tarihini izleyen günden itibaren 10 günlük süreyi kapsadığı dikkate alındığında şikâyet başvurusu için son günün 14.09.2018 olduğu, bu itibarla 14.09.2018 tarihli başvurunun idarece süresi içerisinde yapılmaması gerekçesiyle reddedilmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca şikâyetin reddine ilişkin işlemde itirazen şikâyet mercii ve süresi belirtilmeyerek Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ihlal edildiği iddia edilmekte ise de, şikâyet başvurusuna idarece verilen 14.09.2018 tarihli cevap yazısı üzerine başvuru sahibince 24.09.2018 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüş olup, gelinen aşama itibariyle başvuru sahibine tebliğ edilen şikâyete cevap yazısında itirazen şikâyet mercii ve süresi belirtilmemesinin herhangi bir hak kaybına yol açmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, idareye başvuru dilekçesinde, teklif zarflarının sunuluşundan başlamak üzere İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde zikredilen tüm yeterlik belgelerinin (ihaleye katılım belgeleri, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik belgelerinin) başvuruya konu edildiği görülmüştür. İdare tarafından başvurunun süre yönünden reddedildiği görülmüş ise de, şikâyete cevap yazısında yer verilen ifadelerden başvuru sahibince ileri sürülen iddialarının idarece ayrıca incelendiği ve iddia konusu hususların yerinde bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde, başvurularının idarece süre yönünden reddedilmesi ve şikâyetin reddine ilişkin işlemde itirazen şikâyet mercii ve süresi belirtilmeyerek Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ihlal edildiği hususları haricinde herhangi bir iddia konusuna yer verilmediği, bu nedenle de idarece şikâyet başvurusu üzerine inceleme yapılan ancak başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesine konu edilmeyen hususlar yönünden mevzuat gereği bir inceleme yapılması mümkün bulunmadığından, itirazen şikayet başvurusunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x