Mal Alımı, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri Bir Arada İhale Yapılabilir Mi?

Mal Alımı, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri Bir Arada İhale Yapılabilir Mi? KİK Kararı

Toplantı No        : 2016/049

Gündem No       : 22

Karar Tarihi         : 31.08.2016

Karar No              : 2016/UH.I-2217

BAŞVURU SAHİBİ:

………….Nakliye İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

Hacıahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Sok. No: 18 34440 Beyoğlu/İSTANBUL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/250563 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Geneli Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları, Havuzları Bakım ve Onarım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 17.08.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Geneli Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları, Havuzları Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak ………….Nakliye İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.nin 22.07.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.07.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.08.2016 tarih ve 45073 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.08.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1833 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer işin “Rekreatif amaçlı park, mezarlık, yeşil alan ve süs havuzu bakım (sulama, makine ile biçim, gübreleme vb.) onarım (Elektrik, Tesisat, İnşaat) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirlendiği, ancak ihale dokümanında yapılacak iş kalemleri içerisinde büyük çapta ve miktarda inşaat imalatları (beton işleri, kazı işleri, taş işleri vb.) bulunduğu, büyük miktarda peyzaj işleri içerdiği, ayrıca yapılacak işin büyüklüğüne bakıldığında çok büyük çapta bakım ve onarım işleri içermesi nedeniyle benzer iş olarak hizmet alımına ilişkin iş deneyimi belirlenmesi yerine yapım işleri benzer iş tebliği kapsamında bulunan A XVIII grubu (saha işleri) işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin rekabeti ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağı, bu nedenle İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinin yeniden düzenlenerek değiştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;

Hizmet:

Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Yapım:

Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

İfade eder.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş:

İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

c) İş: Hizmet işlerini,

ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

   ifade eder.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İstanbul Geneli Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları, Havuzları Bakım ve Onarım İşi

b) Miktarı ve türü:

2221 Kalem İstanbul Geneli Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları ve Havuzların Bakım ve Onarım Hizmet İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İstanbul Geneli” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Rekreatif amaçlı park, mezarlık, yeşil alan ve süs havuzu bakım (sulama, makine ile biçim, gübreleme vb.) onarım (Elektrik, Tesisat, İnşaat) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Süs Havuzlarının Bakım ve Onarımı İşi Teknik Şartnamesi’nin “Süs Havuzlarının Çalşıtırılması, Çalışma ve Gün Saatleri” başlıklı 1’inci maddesinde “…Havuzların çalışma şekli; elektrik, mekanik, inşaat ve temizlik bakımından tam ve sorunsuz olarak yapılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Havuzlarda Çalıştırılacak Personel ve Yapılacak Bakım Onarım” başlıklı 2’nci maddesinde “Havuzlarda kalifiye havuz işletme elemanları, motorize teknik ekip ve havuz temizlik ekibi görevlendirilecektir.

Kalifiye Havuz İşletme Elemanının Görevleri

c) Havuzun makine dairelerini kilitli tutacak, görevliler dışındaki yabancıların makine dairesine girmelerine izin vermeyecektir.

d) Havuzda mevcut nozul, fıskiye, kolektör, aydınlatma armatürlerinin hasar görmesini veya çalınmasını önleyecektir.

l) Havuzda mevcut sistemde oluşabilecek küçük arızalara anında müdahale edebilecek kapasitede olacaktır. Elektrik motorlarında, su pompalarında, elektrik panosunda, trafoda, havuz içi aydınlatma armatürlerinde, sigortalarda ve şalterde oluşabilecek arızaları algılayarak, her türlü emniyet tertibatını almak suretiyle basit arızaları giderebilecek nitelikte ve elektrik donanımına enerji verme, enerji kesme, parça değiştirme, bağlantı yapma, bağlantı kesme ve topraklama yapma konusunda eğitimli ve deneyimli olacaktır.

m) Su içerisindeki dalgıç pompa ve aydınlatma armatürlerinin, elektrik bağlantı kablolarının elektrik kaçağına karşı güvenliğini gözlemleyecek ve kontrol edecektir.

Motorize Teknik Ekibin Görevleri:

b) Havuz işletme elemanının gideremediği arızalara müdahale edecektir.

e) Şehir şebeke voltajı kontrol edilecek, sistemde arızalı veya işlevsiz röle, sigorta trafo olup olmadığını cihazlarla ölçerek gereken parçanın değişimini yapacağı,

f) Elektrik tesisatı topyekûn tetkik edilecek, kopmuş, bağlantıdan kurtulmuş, yanmış kablo olup olmadığını kontrol edecek, sarsıntılı çalışma nedeniyle motorların kablo bağlantılarında gevşeme olup olmadığına bakılacaktır.

g) Su altı ve su üstü armatürlerin arızalı ampullerini değiştirecektir.

h) Terleme, rutubet vs. nedenlerle elektrik sisteminde kısa devre oluşup oluşmadığı ölçülecek, varsa derhal arıza giderilecektir.

j) Sistemdeki vanaları, çekvalfleri, pislik tutucuları, titreşim yutucuları, filtreleri, kolektörleri, boru bağlantılarını, kum filtrelerini, su filtrelerini kontrol edecek, tahliye ve taşma kanallarını gözden geçirerek herhangi bir tıkanıklık, su sirkülasyonunda bir anormallik olup olmadığını tetkik ederek gereken müdahaleyi yaparak arızayı onaracaktır.

k) Elektrik tesisatını gözden geçirecek, işlevsiz şalter, sigorta olup olmadığına bakacak, gereken ölçümleri yaparak anormal amper çeken pompa veya makineyi tespit ederek gereken müdahaleyi yaparak arızayı onarıp sistemin normal çalışmasını sağlayacaktır.” düzenlemesi,

Kauçuk Zemin Kaplamaları Teknik Şartnamesi’nde “20 mm Yerinde Dökme EPDM Zemin Kaplaması (10 mm Sbr + 10 mm Epdm) (Beton Hariç) (Ka.222)

Uygulama yapılacak beton zemin helikopter perdahlı, süpürge çekilmiş düz bir zemin olmalıdır. Beton yapılırken eğim, parkın genel eğimine uygun olarak yapılacak ve EPDM Kaplama uygulanmadan önce zeminde kesinlikle su birikmeyecektir. Helikopter perdahı tamamlanmış düz beton zemin öncelikle tozlardan ve yabancı maddelerden arındırılmak üzere süpürülecek ve üzerine çift komponentli poliüretan yapıştırıcıdan mamul astar en az 200 g./m2 oranında olacak şekilde yüzeye uygulanacaktır. Yapıştırıcı ile astarlanmış yüzeye ilk tabaka olarak tanecik yapı 0,5 – 1,5 mm büyüklüğünde olan Siyah SBR granülleri kalınlık 10 mm. olacak şekilde dökülecektir. Uygulama esnasında kullanılacak poliüretan ilacın oranı %20 olacaktır. Zemin ilk tabakanın uygulanmasından sonra 24 saat beklemeye alınacaktır. Siyah SBR granülleriyle kaplı zemin üzerine çift komponentli tabaka olarak çapı 0,5 – 1,5 mm. büyüklüğünde olan renkli EPDM granülleri kalınlık 10 mm. olacak şekilde dökülecektir. Uygulama esnasında kullanılacak poliüretan ilacın oranı %20 olacaktır. Üst tabaka EPDM granüllerin rengi idarece belirlenecektir. Tabakaların toplam kalınlığı en az 20 mm. olacaktır. Özellikle üst tabaka uygulanması esnasında zeminde EPDM granül parçalarının poliüretan yapıştırıcının da yardımıyla birbirine tam olarak yapışması ve aralarında boşluk kalmaması sağlanacaktır. Kullanılan EPDM granüllerin UV dayanımı ve Kopma dirençleri yüksek olacaktır.

Sahada Döküm Kauçuk Zeminin Döküm Katmanları (Çizim 2 )

Kauçuk zemin, minimum dökme kalınlığı olan 20 mm olarak uygulanacağı durumlarda temel zeminin perdahlanmış beton olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Zemin kalınlığının 40 mm veya üzeri olduğu durumlarda perdahlanmış betona ek olarak sıkıştırılmış toprak ya da stabilizede temel katman olarak kullanılabilir. Yüzeyinin mükemmel su geçirgenliği ile stabilize üzerine dökülmüş zemin çok iyi derecede drenaj sağlayacaktır.

Bordür Taşı:

Kauçuk zeminin mukavemetini arttırmak için bitişleri bordür taşı ya da profil ile kapatılacaktır.

Geri Dönüşümlü Temel Katmanı:

Düşme yüksekliğine göre uygulanan darbe emici nitelikli zeminin temel katmanı 18-20 mm çapında geri dönüşümlü kauçuk partiküllerden oluşur. Bu partiküller Empidur 133 (Türkiye iklimine uygun) poliüretan bazlı bağlayıcılar ile harç haline getirilir. Mala ve el işçiliği ile hazırlanmış temel zeminin üzerine serilir ve merdaneler vasıtası ile ezilir. Oyun alanının düşme yüksekliğine göre zemin kalınlığının minimum 40 mm olarak belirlendiği zeminlerde kullanılır. Dökme kalınlığı düşme yüksekliğine endeksli olarak belirlenir. Uygulamada kalınlık mastarlar yardımı ile yapılır. Toprak, stabilize veya beton temel katman üzerine dökülebilir. Beton zemine uygulandığı takdirde Empidur mastarı betonun üzerine uygulanır.

EPDM Kauçuk Üst Katmanı:

2,5 – 3 mm çapında EPDM kauçuktan oluşur. Bu partiküller Empidur 133 (Türkiye iklimine uygun) poliüretan bazlı bağlayıcılar ile harç haline getirilir. Mala ve el işçiliği ile hazırlanmış temel zeminin üzerine serilir ve merdaneler vasıtası ile ezilir. Temel katmanın üzerine döküldüğü takdirde 15 mm kalınlığında dökülür. Düşme yüksekliğinin 120 cm’nin altında olduğu durumlarda Temel Katmana gerek kalmadan perdahlanmış beton zemin üzerine uygulanabilir. Bu durumlarda uygulama kalınlığı minimum 20 mm.dir ve uygulanmadan önce beton zemine Empidur mastarı uygulanır. Farklı EPDM renkleri ve kalıplar yardımı ile desen, grafik ve logo uygulama imkanı sağlar.” düzenlemesi,

Duvar Bahçe Çiçek Dikimi, Montajı, Sulanması ve Bakımı Teknik Şartnamesi’nde “C- Bakım İsleri:

Çiçeklendirilmiş Ve Montajı Yapılmış Duvar Bahçe ve Dikey Bahçenin Sulanması:

Sulama; çiçek formunun devamlılığını sağlamak, canlılıklarını sürdürmek amacı ile saksının içindeki toprağın tamamen nemce doygun hale getirilmesidir.

Bunun için;

a) Sulama damlama sistemi sulama ile yapılacak. Yüzeysel sulamadan kaçınılacak, torf karışımı sürekli nemli tutulacaktır.

b) Damlama sulama için gerekli olan tüm tesisat sistemini yüklenici firma temin eder ve montajın yapar.

e) Su tesisatından yola su sızmaması için gerekli kontroller yapılacak, sulama suyunun çalışma aralığı ve debisi yere su damlamayacak şekilde düzenlenecektir.

D- Dekoratif Duvar Bahçe Doğal Taş Panel Temini ve Montajı

Taş ocaklarından alınan “Doğal Taş (Mermer)” blokları özel bıçaklar vasıtasıyla kesim işlemine tabi tutulur. Kesilen bu “Doğal Taş (Mermer)” parçaları istenilen dekoratif şekle yakın ölçülere yine özel bıçaklarla daha küçültülerek kesilir. Cilalama makinasıyla cilalanan “Doğal Taş (Mermer)” dekoratif şekilde 10 mm kalınlığında istenilen ebatlarda kesilir. İstenilen şekle getirilen doğal taşlar 160 gr fileyle yapıştırılması suretiyle model belirlenir. 26.5×30,5×1 ebatında plaka halinde yapıştırılan bu taşlar, daha önce kesimi yapılmış, kenar izolasyonları epoksi ile boyanmış 15 mm kalınlığında su kontrasının üstüne silikon yardımıyla monte edilir. Oluşan bu panelin etrafına çerçeve olarak 30*30 ebatında alüminyum “ L” Köşebent monte edilir. Cilalı Doğal Taş paneli derz dolgu yapılarak tamamlanır. Dekoratif duvar bahçede yer alan doğal taş tabloların duvara güvenli bir şekilde asılması için tablonun eninden on santimetre, boyundan da on santimetre içeride kalacak şekilde 40x40x3 mm galvaniz kutu profilden dikdörtgen veya kare olacak şekilde ana karkas imal edilir. Gerek görüldüğü takdirde bu karkas ara kayıtlar ile güçlendirilir. Ana karkasın iç köşelerine ve varsa ara kayıtların bir tarafına on santimetre uzunluğunda 50x50x3 mm galvaniz kutu profil kaynak edilir. Bu halkalar duvara sabitlenen ayakların üzerine geçirilerek vidalanır. Duvara sabitlenen ayaklar 100x100x3 mm duvar aynası plaklarının üzerine kaynak edilen 20 cm uzunluğundaki 40x40x3 mm galvaniz kutu profillerden oluşmaktadır. Bu ayaklar duvar aynasındaki 4 adet delik ile duvarda bu deliklere karşılık açılan ve içerisine epoksi sıkılan deliklere dokuz milimetre çapındaki nervürlü inşaat demiri ile çakılır. Her bir ayak ana karkas üzerinde yer alan 50x50x 3 mm galvaniz kutu profilden yapılmış halkaya denk gelecek şekilde karkas yerleştirilir ve Q4,5 trapez vida ile vidalanır. Tüm kaynak yerleri galvaniz boya ile boyanır. On beş milimetre su kontrasına uygun yapıştırıcılarla yapıştırılmış olan doğal taş blokları alüminyum köşebentlerle çerçevelenmiş halde ana karkas üzerine üç adet askı ile asılır. Bu askılar 3 milimetre kalınlığındaki galvaniz saçtan 10 santimetre genişliğinde ve ana karkasın enine denk gelecek uzunlukta kesilip parçalar oluşturulur. Bu askılar imal edilmiş ana karkasa tam olarak oturacak ölçülerde üst kısmı U şeklinde alt kısmı da L şeklinde kıvrılır ve ana karkasa trapez vidalar ile vidalanarak sabitlenir. Alana getirilen dekoratif duvar bahçe doğal taş panel, demir karkaslarla vinç yardımıyla monte edilir.

K- Duvar Bahçe Kalıcı Bitkili Saksı Paneli Temini ve Montajı 1. Saksı ve Kullanılacak Bitkilere Ait Özellikler:

Kullanılacak bitkilerin, dönemsel değişiklik yapmaya uygun olması ve bitkiler için uygun hacimsel alan oluşturmak için en az 30 – 35 cm eninde, 10 – 15 cm yüksekliğinde, 15 -20 cm genişliğindeki ebatlarda olacaktır. Uygun karışım kullanılıp, saksılar 6-9 lt hacminde olmalı ve sulama suyunun bitkilerin gelişimini olumsuz etkilememesi için duvarda ve/veya dikey zeminde uygun eğim ve tahliye kapasitesine sahip bir tasarımda olacaktır.

Damlama Sulama Sistemine Ait Özellikler:

Sulama sistemi, damlama sulama sistemi olacaktır. Her saksı 2 damlatıcı ile sulanacaktır. Her satıra çekilen damlamanın başına kontrol amaçlı mini vana konulacaktır. Selonoit vana kullanılarak partların otomatik şekilde sulaması sağlanacaktır. Otomatik sulama sistemi dış etkenler ve insan müdahalesinden etkilenmemesi için ekransız kontrol cihazı (timer) kullanılacaktır. Kontrol cihazı koruma amaçlı kutu içerisine alınacaktır. Ana hat şebeke suyunun, Duvar Bahçe Sistemi Panellerinin başlangıç noktasına getirilmesi “idare’’ye aittir.

  1. Taşıyıcı Sisteme Ait Özellikler

Uygulamada 20*30 ve 20*10 demir profil kullanılacaktır. Taşıyıcı sistemi duvara sabitlemek için 18 ’lik inşaat demiri gerekli miktarda kullanılacaktır.

N-Dekoratif Dikey Bahçe Yapılması İşi

1- Taşıyıcı Sistem: Önceden belirlenen duvar için statik hesaplar çıkarılacaktır. Projesine uygun olarak, statik hesaplarla belirlenen uygun kesitli metal profillerle; max. her 60 cm’de 1 dikey kayıt, ve yine max. her 60 cm’de 1 yatay kayıt kullanılmak suretiyle karkas oluşturulacaktır. Yapılan karkas ile duvar arasında 5 ile 10 cm arasında boşluk kalacaktır. Karkasın duvara statik hesaplarla belirlenen gömlekli çelik dübeller vasıtasıyla montajı yapılacaktır. Uygulamada kullanılan tüm metal malzemeler, astar ve poliüretan son kat boyayla kaplanacaktır.

2- Su geçirmez panel: Mimari Projeye uygun ebatlarda seçilen PVC esaslı Dikey Bahçe zemin malzemesi minimum 10 mm kalınlığında olmalı ve maksimum 25 cm ‘de bir atılan

nişpullu vidalar aracılığıyla taşıyıcı karkasa sabitlenecektir. Profillerin önüne duvarın via iemasmı önlemek ve dikey bahçeye zemin oluşturması amacıyla monte edilecektir.

Monte edilen panellerin birleşim yerleri kesinlikle boşluk kalmayacak şekilde TSE standartlarına uygun beyaz renkli strüktürel silikon ile geçirimsizleştirilecektir.

3- Keçe katmanları: Dikey bahçede kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş keçe arkası jütlü 350gr/m2 ile 1000gr/m2 arasında ağırlığa sahip ve uygun ham madde karışımlarına sahip olmalıdır. Uygulanırken ilk olarak su geçirmez panellerin üzerine tek kat olarak zımbalanacaktır. Sulama boruları geçirildikten sonra üzerine ikinci kat keçe zımbalanacaktır.

4- Otomatik Sulama ve Gübreleme Sistemi: Bahçenin yapılacağı alanda uygun bir yerde konumlandırılacaktır. Şebeke suyu basıncının minimum 5 bar olduğu düşünülerek hesaplamalar yapılır. Eğer basınç 5 barın altındaysa uygun hacimli pompa yardımıyla basınç problemi çözülür. Su deposu gerekmesi halinde idare tarafından temin edilip uygun bir konumda konumlandırılır.

Otomatik gübreleme sisteminin dozlama ünitesi mekanik olarak çalışacak, gerektiğinde dozlama yüzdesi yine mekanik olarak istenilen dozaja ayarlanabilecektir.

Otomatik gübreleme sisteminin sıvı gübre deposu minimum 100 İt kapasiteye sahip polyester esaslı malzemeden olmalıdır. Otomasyonda kullanılacak vanalar debi kontrollü ve basınç düşürücü takılabilir tipte olmalıdır. Kullanılacak küresel ve selonoid vanalar TSE standartlarına uygun 1. Sınıf malzemeden olmalıdır.

Sistemi otomatik kontrol altında tutacak cihazlara, günde 18 defa sulama yapabilecek şekilde başlama zamanı verilebilmelidir.

Sistem girişinde basınç regülatörü ve minimum 10 bar basınç dayanımına sahip, disk filtre kullanılacaktır. Filtre sonrası kireç filtresi kullanılarak, sudaki kirecin zamanla sisteme zarar vermesinin önüne geçilecektir.

Sulama hesaplarından doğan ihtiyaca göre 16’lık (Q16/6 YPE) veya 20’lik polietilen sulama borusu (Q20/6 YPE) kullanılacaktır. Duvar harici ve teknik hacim tesisatlarında 25- 32’lik PPRC borular kullanılacaktır. Debi hesaplarına göre uygun basınç regülasyonlu tipte damlatıcılar kullanılacaktır.

Bütün bu sistemler işverenin belirleyeceği bir konumda oluşturulacak kilitli bir dolap içerisine kurulacaktır. Dolap kurulumu yükleniciye aittir.

  1. Drenaj Kanalları: Dikey bahçenin üst ve her iki yanında kenarlardan su akışını yönlendirme amaçlı galvaniz malzemeden imal edilecektir. Yine Dikey Bahçenin alt bölümünde toplanan yüzey sularının tahliyesi için uygun kesitte drenaj kanalı aynı malzemeden imal edilecektir. Bu kanalların her biri amacına uygun olarak herhangi bir su kaçağı yaratmayacak şekilde imal edilmelidir. Kanallar uygulandıktan sonra bütün ek yerleri kullanılan malzemenin türüne göre seçilecek uygun bir silikonla su kaçağına karşı izole edilecektir. Yapılacak imalatın malzeme ve projelendirme çalışmaları ihale dosyasına ek olarak verilmelidir. Yapılan kanal uygulamalarının mevcut duvardan öne doğru maksimum 35 cm çıkması gerekmektedir.” düzenlemesi,

Park, Koru, Cadde ve Yol Ağaçlandırmaları ile Yeni Yeşil Alan Tanzimi, Ağaçlandırma Sahaları ve Mezarlıkların Bakımı Teknik Şartnamesi’nin “Kültür Çimi Uygulaması” başlıklı 7’nci maddesinde “a) Uygulama alanının mevcut zemin etüdleri ile toprak yapısına göre belirlenecek drenaj sisteminin kurulması gerekir.

b) Uygulama yapılacak alanın büyüklüğüne göre çimin iklimsel değişken su ihtiyacını karşılayacak otomatik sulama sistemi kurulmalıdır.

c) Rulo çim yapılacak alana uygun toprak karışımının serilmesinin arından toprak tesviyesi; uygulaması bitmiş ruloların zemin kotları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Toprak serimi sonrasında çökme ve oturmaları önlemek amacıyla alanda silindirleme işlemi yapılmalıdır. Uygulama alanlarında yapısal işlemlerin tamamen bitmiş olması, toprak üzerinde kalan her türlü malzeme ve atığın uzaklaştırılması gerekir. Hazır çim sahaya gelmeden önce tüm detayların tamamlanmış olması ve ürünün bekletilmeden serilmesi gerekir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İnşaat, Elektrik ve Sulama Tesisatı Bakım İşleri” başlıklı 13’üncü maddesinde “Park koru ve rekreasyon alanlarında meydana gelebilecek hasar ve arızaların (inşaat, elektrik, sulama tesisatı işleri) onarımları ya da yeniden yapılmaları olup; T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel ve Teknik Şartnameleri doğrultusunda yapılacak işlerdir.

Bu işler;

a) İnşaat işleri: Park, koru ve rekreasyon alanlarındaki inşaat (bordür işleri, sert zemin işleri ahşap ve demir eleman yapım işleri, kazı-dolgu işleri, beton işleri vb.) onarım ve yeni yapım işleridir.

b) Sulama Tesisatı:

a) Mevcut makine dairelerindeki motor pompa gruplarının bakımı, tamiri ve gerektiğinde yenilenmesi,

b) Sulama tesisatında meydana gelebilecek her türlü arızanın (boru, vana, spring, maslak vb.) giderilerek, gereken tamiratın yapılması. Tamirat yapılamıyorsa yenilenmesi.

c) Makine dairelerinde mevcut hidrofor tankı, boru vb. gibi aksamların boyanması.

Yeni yeşil alan düzenlemesi yapılacak sahaların, sulama tesisatının yapılması.

Sulama tesisatı yapılırken borular için kazı derinlikleri;

20’lik boru için 30 cm x 30 cm

32-40-50-63’lük boru için 30 cm x 40 cm

75-110’luk boru için 40 cm x 50 cm ölçülerinde olmalıdır.

c) Elektrik Tesisatı:

a) Mevcut elektrik tesisatında oluşabilecek her türlü arızanın giderilmesi ve gereken tamiratın yapılması.

b) Mevcut aydınlatma direklerinin tamiri (kırılan cam, ampul ya da bozulan balans) yenisi ile değiştirilmesi.

c) Makine dairelerindeki mevcut elektrik panolarının, sigorta, röle, kontaktör vb. gibi donatı elemanlarının bakım ve onarımı. Tamiratı yapılamıyorsa yenilenmesi.

d) Yeni yeşil alan düzenlemesi yapılacak sahaların elektrik tesisatın yapılması.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2017; işi bitirme tarihi 30.09.2019

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İtirazen şikâyete konu edilen ihalenin adının “İstanbul Geneli Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları, Havuzları Bakım ve Onarım İşi” olduğu, ayrıca ihale dokümanında kamera takip sistemlerinin kurulmasına, süs havuzlarının bakım ve onarımına, kauçuk zemin kaplamalarına, yeşil alan düzenlemelerinde bitkisel harç yapımında kullanılacak malzemelere (toprak-dere mili-torf-cocopeat-pomza taşı-organik gübre), sabitleme kazığı, sepet ve çelenk kasnağına, gübre ve zirai ilaca, mevsimlik, yer örtücü ve çiçek soğanlarına, iç mekan süs bitkisi ve kesme çiçeklere, çalılara ve çeşitli bitkilere, modüler saksılara çiçek dikimi, montajı, sulanması, bakımı ve toplanmasına, duvar bahçe çiçek dikimi, montajı, sulanması ve bakımına, park, koru, cadde ve yol ağaçlandırmaları ile yeni yeşil alan tanzimi, ağaçlandırma sahaları ve mezarlıkların bakımına ilişkin teknik şartnamelere yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu teknik şartnamelerde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan park, koru, refüj, kavşak, cadde, otoyol kenarları ve mezarlıklarda kullanılacak çeşitli bitkilerin ve bitkisel harç yapımında kullanılacak malzemelerin temin edileceği, söz konusu bitkilerin personel marifetiyle dikimi, sulanması, gübrelenmesi, bakımı, temizliği, budama ve ilaçlamasının yapılacağı, çam, kayın, meşe gibi ağaçlara sabitleme kazığı, sepet ve çelenk kasnağı yapılacağı, ayrıca modüler saksılara ve dekoratif duvar bahçelere çiçek dikimi, montajı, sulanması ve bakımının yapılacağı öngörülmüştür. Ayrıca park, koru, meydan, refüj, sahil ve mezarlık gibi alanların bakımı ve söz konusu alanlarda bulunan havuzların bakımı, temizliği, elektrik ve su tesisatına ilişkin onarımların yapılacağı, park ve korulara kamera takip sistemleri kurularak gerekli malzemenin temin edileceği ve kameralara ilişkin elektrik tesisatının kurulacağı öngörülmüştür.

Yine söz konusu teknik şartnamelerde inşaat işleri kapsamında park, koru ve rekreasyon alanlarındaki bordür işleri, sert zemin işleri, ahşap ve demir eleman yapım işleri, kazı-dolgu işleri, beton işleri gibi inşaat işlerinin onarım ve yeniden yapımının söz konusu olduğu görülmüştür.

Sulama tesisatı kapsamında havuzların mevcut makine dairelerindeki motor pompa gruplarının bakımı, tamiri ve gerektiğinde yenilenmesi, sulama tesisatında meydana gelebilecek her türlü arızanın (boru, vana, spring, maslak vb.) giderilerek, gereken tamiratın yapılması, tamirat yapılamadığı durumlarda yenilenmesi, makine dairelerinde mevcut hidrofor tankı, boru vb. gibi aksamların boyanması, yeni yeşil alan düzenlemesi yapılacak sahaların sulama tesisatının yapılması işlerinin öngörüldüğü belirlenmiştir.

 Elektrik tesisatı kapsamında ise mevcut elektrik tesisatında oluşabilecek her türlü arızanın giderilmesi ve gereken tamiratın yapılması, mevcut aydınlatma direklerinin tamiri (kırılan cam, ampul ya da bozulan balans) yenisi ile değiştirilmesi, makine dairelerindeki mevcut elektrik panolarının, sigorta, röle, kontaktör vb. gibi donatı elemanlarının bakım ve onarımı, tamiratı yapılamadığı durumlarda yenilenmesi, yeni yeşil alan düzenlemesi yapılacak sahaların elektrik tesisatının yapılması işlerinin öngörüldüğü belirlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen alımların, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri ihaleleri mevzuatından hangisine göre gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemek için, 4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde bulunan mal, hizmet ve yapım tanımları dikkate alınarak, alımın hangisinin kapsamına girdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ihale konusu işin, sadece mal alımı veya sadece hizmet alımı veya sadece yapım işinden ibaret olmadığı, ihale konusu işin çeşitli kısımları için tek başına ihale yapılması halinde bu kısımların ayrı ayrı mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri kapsamında olduğu durumların ortaya çıkması da söz konusudur.

4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü ile ihale konusu işin kapsamının sadece mal alımı, sadece hizmet alımı veya sadece yapım işlerinden ibaret olmadığı istisnai haller öngörülmüş ve ihalenin konusu kapsamında yer alan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin “aralarında doğal bir bağlantı olması” şartıyla bir arada ihale edilebilmesine imkân tanınmıştır.

 

Diğer taraftan ihalenin konusunun, aralarında doğal bağlantı olan mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerinin en az ikisinden oluştuğu durumlarda, ihalede esas alınacak alım yönteminin belirlenmesinde genel olarak yaklaşım ihale konusu işin yaklaşık maliyeti içerisinde bedel yönünden büyük paya sahip olup işin esasını teşkil eden kısmı hangi yönteme göre ihale edilecekse aralarında doğal bağlantı olan işin diğer kısımlarının bir arada bu yöntemle ihale edilmesidir.

Yaklaşık maliyet icmali ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri incelendiğinde yapım işi kapsamında değerlendirilebilecek iş kalemlerinin toplam yaklaşık maliyet içerisindeki oranının yaklaşık olarak %20 olduğu belirlenmiş olup, hizmet alımı niteliğinde ihale edilmesi uygun olan kısımların ise yaklaşık maliyetin önemli bir bölümünü oluşturduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Teknik Şartnamelerdeki düzenlemeler incelendiğinde söz konusu ihalede park, koru ve rekreasyon alanlarındaki bordür işleri, sert zemin işleri, ahşap ve demir eleman yapım işleri, kazı-dolgu işleri, beton işleri, havuzların elektrik ve su tesisatına ilişkin onarımlar, yeni yeşil alan düzenlemesi yapılacak sahaların elektrik ve sulama tesisatının yapılması gibi yapım işine yönelik iş kalemlerinin bulunmasının, yaklaşık maliyetin çok büyük bir kısmını oluşturan çiçek dikimi, sulanması, gübrelenmesi, bakımı, temizliği, budama ve ilaçlamasının yapılması, çam, kayın, meşe gibi ağaçlara sabitleme kazığı, sepet ve çelenk kasnağı yapılması, ayrıca modüler saksılara ve dekoratif duvar bahçelere çiçek dikimi, montajı, sulanması ve bakımı gibi büyük çaplı peyzaj işleri, İstanbul genelindeki parkların, koruların, mezarlıkların bakımı, söz konusu alanlarda bulunan havuzların bakımı, onarımı ve kamera takip sistemlerinin kurulmasına yönelik hizmet işlerinin aksamadan, koordineli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde zorunluluk arz ettiği, bu nedenle yapım işine yönelik iş kalemlerinin ihale konusu hizmet alımının yerine getirilmesinde tamamlayıcı nitelik arz ettiği kuşkusuzdur.

Yeşil alanların korunması ve yeşil alanlarda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla çiçeklerin temini, dikimi, bakımı ve sulanmasının, yeni yeşil alan düzenlemesi yapılacak sahaların meydana getirilmesinin, parkların, koruların, mezarlıkların bakımı ve söz konusu alanlarda bulunan havuzların bakım ve onarımının yapılması işlerinin birbiriyle senkronize bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğinden ihale konusu işte tamamlayıcı nitelik arz eden yapım işi kalemleri ile söz konusu hizmet işleri arasında doğal bir bağlantı olduğu açıktır.

Yukarıda belirtilen durumlar, işin kapsamı ve yaklaşık maliyetin çok büyük bölümünün hizmet işlerine ilişkin olduğu durumları bir arada değerlendirildiğinde idare tarafından itirazen şikâyete konu ihaleye hizmet alımı olarak çıkılmasında ve benzer işin hizmet alımına yönelik belirlenmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık görülmemiş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x