İhale konusu malzemelerin süresinde teslim edilmemesine rağmen gecikme cezası kesilmemesi neticesinde kamu zararına neden olunması – Sayıştay Kararı

……… yükleminde gerçekleştirilen ……… ihale kayıt numaralı “………” işinde, ihale konusu malzemelerin süresinde teslim edilmemesine rağmen gecikme cezası kesilmemesi neticesinde ……… TL kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak;

Söz konusu işe ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin;

“Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı 10’uncu maddesinde,

“10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmeye müteakip (izleyen) 1 (bir) gün içinde

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Malın/İşin teslim süresi Teknik Şartnamede belirtildiği üzere Sözleşme imzalanmasına müteakip (izleyen) 70 ( yetmiş) takvim günü içinde tek parti halinde teslim edilmelidir. ”

“Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı 34’üncü maddesinde ise,

“34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,2 (binde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu işte işin süresi 70 gün olarak belirlenmiş olup yükleniciyle 20.08.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Buna göre işin bitim tarihi 30.10.2021’dir. Ancak sözleşmenin uygulaması esnasında, Covid-19 salgını sebebiyle yüklenici tarafından süre uzatımı talebinde bulunulmuş ve idare tarafından da talep kabul edilerek işin teslim tarihi 09.12.2021 olarak belirlenmiştir. Ancak yüklenici tarafından söz konusu iş 13.12.2021 tarihinde tamamlanabilmiştir. Yüklenicinin taahhüdünü zamanında yerine getirmemesine rağmen idarece gecikme cezası işletilmemiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, ihale konusu malzemelerin süresinde teslim edilmemesine rağmen gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam ……… TL kamu zararının sorumlularına ortaklaşa ve zincirleme ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekteyse de;

Sorumlular tarafından gönderilen savunmalardan, söz konusu ……… TL’nin, … tarih ve … numaralı muhasebe işlem fişiyle ahiz ….. Tic. Ltd. Şti.’nden tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedildiği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu ……… TL hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına, tahsilatın ilamda gösterilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://kararlar.sayistay.gov.tr/dk/?krr=37338

Yılı 2021
Dairesi 8
Karar No 283
İlam No 124
Tutanak Tarihi 25.4.2023
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Paylaşmak önemsemektir!

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.