Ticaret Sicil Gazetesinin Son Durumu Göstermemesi veya Eski Tarihli Olması

Ticaret Sicil Gazetesinin Son Durumu Göstermemesi veya Eski Tarihli Olması

Soru:  Teklif zarfında sunulan Ticaret Sicil Gazetesi “http://www.ticaretsicil.gov.tr” internet adresinde sorgulanmış ve son olmadığı anlaşılmıştır. Teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

Özet : Bu çerçevede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi olan http://www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda istekli tarafından teklif dosyasında ticaret sicil gazetelerinin tamamının sunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazetelerinde ortaklarda ve ortaklık oranlarında ihale tarihi itibariyle değişiklik olmadığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetelerinin son durumu gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Toplantı No2017/059
Gündem No57
Karar Tarihi23.11.2017
Karar No2017/UH.I-3143

BAŞVURU SAHİBİ:

Berdem Gıda Yemek Tem. İnş. Nak. Tur. San. Tic.  Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/395532 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Yapımı, Pişirilmesi, Servisi, Taşınması İle Servis Sonrası Temizlik ve Bulaşık Hizmetleri İşi Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 18.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Yapımı, Pişirilmesi, Servisi, Taşınması İle Servis Sonrası Temizlik ve Bulaşık Hizmetleri İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Berdem Gıda Yemek Tem. İnş. Nak. Tur. San. Tic.  Ltd. Şti.nin 23.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.11.2017 tarih ve 60129 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2765 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini sunduğu, ancak tüzel kişiliğin ortaklarını ve ortaklık oranlarını gösteren ticaret sicil gazetesini sunmadığı,

 

2) Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerde mevzuatta öngörülen yeterlik oranlarının karşılanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Yemek yapımı, pişirilmesi, servisi, taşınması ile servis sonrası temizlik ve bulaşık hizmetleri işi hizmet alımı” olduğu, miktarı ve türünün ise “Eğitim öğretim dönemlerinde günlük 6500 kişi/öğün ve eğitim öğretim dışı dönemlerde günlük 1200 kişi/öğün olmak üzere, toplam 1.305.800 kişi/öğün yemek” olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga: RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, isteklilerin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, tüzel kişi olması halinde ise, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif dosyasında istenmesinin zorunlu olduğu, vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan belgeler incelendiğinde; 27.06.2000 tarihli ve 5075 sayılı, 28.09.2009 tarihli ve 7405 sayılı, 12.07.2012 tarihli ve 8110 sayılı, 01.08.2012 tarihli ve 8124 sayılı ticaret sicil gazeteleri ile Sarıyer 2. Noteri tarafından düzenlenen noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından sunulan ticaret sicil gazeteleri arasında yer alan 27.06.2000 tarihli ve 5075 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden şirket ortaklarının Semiha Bayoğlu (%10), Uğur Bayoğlu (%45) ve Onur Uğraş Bayoğlu (%45) olduğu, 12.07.2012 tarihli ve 8110 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden Semiha Bayoğlu’nun hisselerini diğer ortaklara devrettiği ve müdürlük görevinden istifa ettiği, bu durumda ortaklık oranlarının Uğur Bayoğlu (%50) ve Onur Uğraş Bayoğlu (%50) şeklinde olduğu, 01.08.2012 tarihli ve 8124 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden şirket ortakları Uğur Bayoğlu ve Onur Uğraş Bayoğlu’nun şirket müdürleri olarak tayin edildiği, şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları, önceki ortaklık oranının ve ortaklık durumunun korunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi olan http://www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda istekli tarafından teklif dosyasında ticaret sicil gazetelerinin tamamının sunulduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazetelerinde ortaklarda ve ortaklık oranlarında ihale tarihi itibariyle değişiklik olmadığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetelerinin son durumu gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “…(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale uhdesinde bırakılan Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunduğu bilanço ve eşdeğer belgeleri incelendiğinde, 2015 ve 2016 yılı bilgilerini içeren bilanço bilgileri tablosunun ve 2016 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, bu tablonun ilgili meslek mensubu tarafından kaşelendiği ve onaylandığı, söz konusu tabloda 2016 yılı için cari oranın, öz kaynak oranının ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının mevzuatta öngörülen yeterlik kriterlerini karşıladığı, bilanço bilgileri tablosunda belirtilen rakamların Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan rakamlarla örtüştüğü anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.   

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x