İstekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının pay oranları ve TC Kimlik/vergi numarasının yer almaması isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?

Merhabalar,

İhale komisyonları  “Ticaret sicil gazetesinden” çok çekti çekmeye de devam ediyor 🙂

Kanuni dayanakları nelerdir?

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

MADDE 36

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,
teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Kamu İhale Genel Tebliği

Madde 10/A- (Ek madde: 04/03/2017-29997 R.G./1. md.) Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.

Konuya İlişkin  KİK Kararı

Toplantı No: 2017/042
Gündem No: 69
Karar Tarihi: 25.08.2017
Karar No: 2017/UM.III-2392

 

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Yardımcı Hırdavat Nalburiye İnşaat Malzemeleri Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

1.Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 1. Sokak No:1 Aziziye/ERZURUM

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı No.453 52100 Altınordu/ORDU

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/261960 İhale Kayıt Numaralı “Pe 100 Boru, Ek Parçaları ve Vana Mal Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Pe 100 Boru, Ek Parçaları ve Vana Mal Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yardımcı Hırdavat Nalburiye İnşaat Malzemeleri Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 12.07.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.07.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.07.2017 tarih ve 41927 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1853 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesine atıfta bulunmak suretiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, İdari Şartname’de yapılan düzenlemeler uyarınca tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza sirküleri ile birlikte tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini ihaleye katılımda yeterlik kriterlerini sağlamak üzere teklif kapsamında sunmalarının yeterli olduğunun Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri ile sabit olduğu, idare tarafından tüzel kişiliğin ortaklarının T.C. kimlik numaralarının Ticaret Sicil Gazetesinde yazılı olması gerektiği yönünde bir düzenleme bulunmadığı, idare tarafından tüzel kişiliğin ortakları ve teklifi imzalayan kişilerin ortaklık oranının bulunmadığı gerekçesinin yersiz olduğu, yasaklılık teyidinin yapılacağı aşamada ilgili odadan veya ticaret sicil memurluğundan isteklinin ortaklık oranlarının sorgulamasının yapılmasının mümkün olduğu,  ihaleye katılım aşamasında ortaklık hisse oranlarının isteklilerce sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilmemesi gerektiği, teklifleri kapsamında sunmuş oldukları Ticaret Sicil Gazetesinin ve imza sirkülerinin şirket ortakları ile temsil ve ilzama yetkili kişiye ilişkin son durumu gösteren belgeler niteliğinde olduğu, T.C. kimlik numaraları ve ortaklık oranlarının belirtilmemiş olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “… (1) (Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine göre birinci fıkranın (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine göre birinci fıkranın (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “…10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır…” açıklaması yer almaktadır.

 

04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili değişiklikler incelendiğinde ise;

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de “Madde 1– 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.

“Madde 10/A – Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.”

Madde 2 – Aynı Tebliğin 31.2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 31.3 maddesi eklenmiştir.

“31.3 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde istenen bilgilerin EKAP üzerinde eksiksiz, doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından anılan maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.”

Madde 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

Geçici Madde 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 2 ve 3 üncü maddeleri ilan veya duyuru tarihine bakılmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

Madde 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer…” şeklinde değişikliklerin,

 

Anılan Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te ise “…“(8) İdareler ile aday ve isteklilerin, mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden Kurumca belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekmektedir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar, EKAP’ın ilgililer tarafından kullanımına ilişkin Kurum tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.”

Madde 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.”

Madde 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

Geçici Madde 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgileri eksiksiz, doğru ve güncel olarak en geç 15/3/2017 tarihine kadar ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur.”

Madde 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen beşinci gün yürürlüğe girer…” şeklinde değişikliklerin yapıldığı,

 

Kurum internet adresi üzerinden 04.03.2017 tarihli değişikliklere ilişkin yapılan duyuruda ise “04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca, Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olan gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin ise kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde sayılan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olarak en geç 15.03.2017 tarihine kadar ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. Diğer taraftan, belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi gerekmektedir.

Buna ek olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 10/A maddesi ile; ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ile “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadelerinden ne anlaşılması gerektiği hususunda açıklama yapılmıştır.

Bu açıklamalar uyarınca; hak kaybına uğranılmamasını teminen, ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelerin,

Tüzel kişi ortaklarının ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç) ile Teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişileri göstermesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bahse konu ihaleye ait İdari Şartnname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ve doküman düzenlemelerinden tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri ile birlikte, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini/gazetelerini veya bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini ihaleye katılımda yeterlik kriterlerini sağlamak üzere teklif dosyaları kapsamında sunmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında sunulan 22.04.2015 tarihli ve 8806 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 24.03.2015 tarihinde ortaklar kurulunun toplanarak şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili karar alındığı, toplantıya katılanların Veysi Yardımcı, Piri Yardımcı, Sefa Ali Yardımcı, Ebubekir Yardımcı, Muhammed Ertuğrul Yardımcı, Alparslan Yardımcı, Abdullah Orhan Yardımcı, Müjdat Yardımcı olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Ayrıca, aynı Ticaret Sicil Gazetesinde “Şirketimiz temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkilileri aşağıda belirtilmiştir, 1. Derece İmza Yetkilisi Piri Yardımcı Müdürler Kurulu başkanı 2. Derece İmza Yetkilisi Ebubekir Yardımcı 3.Derece İmza Yetkilisi Reis Lök İhracat ve İthalat Sorumlusu” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

 

Söz konusu Ticaret Sicil Gazetesinde 1’inci derece imza yetkilisinin şirketin bütün işlemlerinin yürütülmesinde sınırsız ve süresiz olarak yetkili olduğunun belirtildiği,

 

2’nci derece imza yetkilisinin şirket politikalarının belirlenmesi, uygulanması, personel ile ilgili diğer konularda yetkili olduğunun belirtildiği,

3’üncü derece imza yetkilisinin gümrük, ithalat ve ihracat ile ilgili işlerde yetkili olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, başvuru sahibi tarafından sunulan 10.04.2015 tarihli imza sirkülerinde de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen şirketi temsile yetkili ve yukarıda belirtilen 3 kişin isminin ve T.C. kimlik numaralarının, 20.12.2012 tarihli imza sirkülerinde de Muhammed Ertuğrul Yardımcı’ya ait T.C. kimlik numarasının yer aldığı görülmüştür.

 

Ayrıca, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilen 22.02.2017 tarihli faaliyet yetki belgesinde Piri Yardımcı’nın 1’inci derece, Ebubekir Yardımcı’nın 2’nci derece ve Reis Lök’ün 3’üncü derece imzalarıyla 10.04.2015 tarihinden itibaren 10 yıl için şirketi temsil ve ilzama yetkili olduklarının ve T.C. kimlik numaralarının belirtildiği görülmüştür.

 

İlave olarak, 22.02.2017 tarihli Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen oda sicil kayıt suretinde işletmenin temsilcilerinin Piri Yardımcı ve Ebubekir Yardımcı olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinde yer alan “…Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesinde yer alan “…İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır…” şeklindeki açıklamalar ile birlikte değerlendirildiğinde,

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerde Yardımcı Hırdavat Nalburiye İnş. Malz. Kırt. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilere ilişkin bilgilerin yer aldığı, tüzel kişiliğin ortaklarının ad ve soyadlarının ve bu ortakların bir kısmının (Piri Yardımcı, Ebubekir Yardımcı, Muhammed Ertuğrul Yardımcı) T.C. kimlik numaralarının olduğu görülmekle birlikte,

 

Anılan tüzel kişiliğin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numaralarını gösteren bir bilginin olmadığı, ortaklık oranlarına ilişkin de herhangi bir ibarenin olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, Yardımcı Hırdavat Nalburiye İnş. Malz. Kırt. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numaralarını gösteren bir bilginin olmadığı, ortaklık oranlarına ilişkin de herhangi bir bilginin bulunmadığı göz önüne alındığında, idare tarafından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı, dolayısıyla bahse konu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Paylaşmak önemsemektir!

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.