İhale Teklif Zarfında Kaşe Var Fakat İmza Yok Ayrıca Teklif Zarfı İdare Tarafından Açılmış KİK Kararı

Merhabalar,

Teklif zarfı nasıl hazırlanmalı?

Kanun koyucu Teklif Zarfı şekil şartlarını 4734 Sayılı kanunda tanımlamıştır.

Aşağıda 30. maddede göreceğiniz üzere zarf hakkında net bilgiler vardır.

Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Son yayınlanan KİK kararı aşağıdadır. Bu tür bir olaya ilk defa karşılaştım.

İdare ilk oturumda zarfı değerlendirmeye almış ve açmış 1. Oturum bitmiş. Sonraki incelemelerde anlaşılmış ki zarfta Mühür var fakat imza yok. Teklifi sunan istekli de en uygun fiyatı veren firma. Firma sözleşme imzalamayı beklerken teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığını öğrenmiş ve ilk önce idareye  sonra da KİK’e başvurmuş. 

KİK Kararı Özet:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinin ilk fıkrasında zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanması gerektiği hüküm altına alınmış olup, söz konusu hükmün uygulanmasının nasıl olacağına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınmasına ilişkin işlemler” başlıklı 16.1’inci maddesinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin teklif zarfının üzerinde kaşe bulunmakla birlikte imzaya yer verilmediği görülmüş olup, bu bağlamda teklif zarfındaki söz konusu eksikliğin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinin ilk fıkrasına ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.1’inci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiğine yönelik iddiaları ile bu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında giderilmesi gerektiğine yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

KİK Kararı:

Toplantı No: 2017/061
Gündem No: 83
Karar Tarihi: 30.11.2017
Karar No: 2017/UY.I-3196

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Hikmet Sarıcı – Tuar Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

VEKİLİ:

Av. Necatibey KARABAY,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  İhale Şube Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/323816 İhale Kayıt Numaralı “Malatya Merkez İlçeler Muhtelif Kanalizasyon Hattı İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü tarafından 17.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malatya Merkez İlçeler Muhtelif Kanalizasyon Hattı İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hikmet Sarıcı – Tuar Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. İş Ortaklığının 06.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.10.2017 tarih ve 57558 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2628 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 17.08.2017 tarihinde yapılan başvuruya konu ihaleye teklif verildiği, ihale esnasında ihaleye katılan tüm isteklilerin teklif zarflarının açıldığı ve kendi tekliflerinin en avantajlı teklif olduğunun söylendiği, sözleşme imzalanması için idareden davet edilmeyi beklerlerken ihalenin kendi tekliflerinden sonraki teklif sahibi istekliye bırakıldığı haberinin alındığı, bunun üzerine tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması kararının iptali için idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ile ilgili olarak idare tarafından verilen cevapta; ihalenin ilk oturumunda sunmuş oldukları teklif zarfının sehven açıldığı, sonradan yapılan detaylı inceleme esnasında teklif zarflarının üzerinde kaşe olmasına rağmen imza bulunmadığının tespit edilmesi üzerine tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının ifade edildiği,

 

Teklif zarflarının üzerinde sadece imza eksikliğinin bulunduğu, bu durumun ise tekliflerinin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı, teklif zarfı sehven imzalanmamış olsa dahi zarfın içerisindeki teklif mektubu ile diğer evrakların üzerinde bulunan kaşe ile teklif zarfı üzerinde bulunan kaşenin aynı olduğu, idare tarafından imza eksikliğinin tamamlanması için kendilerinden yazılı olarak söz konusu eksikliğin giderilmesinin istenilmesi gerektiği, imza eksikliği bu aşamada giderilmediği taktirde tekliflerinin o zaman değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Ayrıca teklif zarfları uygun değilse ihalenin ilk oturumunda teklif zarfının ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilerek ve bu durum bir tutanağa bağlanarak kendilerine bildirilmesi gerektiği, ancak idare tarafından böyle bir uygulamanın yapılmadığı, ihalenin ilk oturumunda teklif zarfları uygun bulunduğundan dolayı teklif zarflarının açıldığı, uygun bulunmaması halinde teklif zarflarının açılmaması gerektiği, bunun yanı sıra imza eksikliğinden kaynaklı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının kendilerine bildirilmediği, aldıkları duyum sonrasında idareye başvurmamış olmaları halinde itirazen şikâyet sürelerinin kaçırılarak itiraz haklarından mahrum bırakılacakları,

 

Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasıyla ilgili kendilerine herhangi bir bildirim yapılmadığından 18.09.2017 tarihinde idareye başvuruda bulunulduğu, idare tarafından kendilerine komisyon kararı olmaksızın “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın gönderildiği, söz konusu tutanakta kendi teklifleriyle ilgili herhangi bir tespite yer verilmediği, bu durumda sanki imza eksikliğiyle ilgili durumun ihale tarihinde tüm istekliler huzurunda fark edilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı izlenimi verilmesinin amaçlandığı, ancak ihale tarihinde imza eksikliği ile ilgili herhangi bir tespitin idare tarafından yapılmadığı, idarenin söz konusu başvuruya vermiş olduğu cevap yazısından zarf açma ve belge kontrol tutanağının şikâyet başvuruları üzerine sonradan düzenlendiğinin anlaşıldığı, idarenin söz konusu işleminin iptal edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması ile ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ilk fıkrasında “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınmasına ilişkin işlemler” başlıklı 16.1’inci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmünün, zarfın yapıştırılan yerinin ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanıp, kaşesinin veya mührünün basılması şeklinde uygulanması gerekmektedir. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler” başlıklı 16.2.1’inci maddesinde “Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: MALATYA MERKEZ İLÇELER MUHTELİF KANALİZASYON HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 46.000 metre Kanalizasyon Hattı Yapım İşi-3 adet çürütme tip foseptik Yapım İşi Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Yeşilyurt ve Battalgazi İlçeleri…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 05.09.2017 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, ihaleye 6 adet teklif sunulduğu, teklif zarflarının alınış sırasına göre incelendiği, başvuru sahibinin teklif zarfının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca kaşelenmiş ancak imzalanmamış olmasının tutanakla tespit edilerek değerlendirmeye alınmadığının ifade edildiği, akabinde teklif zarflarının istekliler ile birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açıldığı, teklif değerlendirmesi aşamasında ihaleye katılan 2 isteklinin geçici teminatı uygun bulunmadığından, 1 isteklinin ise iş deneyim belgesi uygun bulunmadığından dolayı ihaleye katılan 3 isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu anlamda ihalede 2 isteklinin teklifinin geçerli kabul edilerek ihalenin Mehmet Beyazıt-Faik Mutlu İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak ise İrmen İnşaat Yapı Taahhüt San. A.Ş. – Uygar Peyzaj İnşaat Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının belirlendiği, ancak söz konusu ihale komisyonu kararının başvuru sahibine tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

 

İdarenin ihale işlem dosyası içerisinde göndermiş olduğu ihale komisyonu tarafından ihale tarihinde düzenlenen tutanaklar incelendiğinde;

 

– “İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak” başlıklı belgede başvuru sahibi de dahil olmak üzere ihaleye katılan 6 isteklinin sırasıyla unvanlarının yazılı olduğu, söz konusu isteklilerin teklif zarflarının ihale tarihi olan 17.08.2017 tarihinde ve saat 14:30’da teslim alındığının ifade edildiği,

 

-“Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı”nda başvuru sahibi Hikmet Sarıcı – Tuar Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. İş Ortaklığının değerlendirmeye alınmama nedeni olarak “Teklif zarfının kaşeli ancak imzalanmamış olduğundan” ifadesine yer verildiği, bu gerekçeden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince teklif zarfı uygun olmadığından teklif zarfının açılmadan değerlendirmeye alınmadığının ifade edildiği,

 

– “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda ihaleye katılan 5 isteklinin teklif zarflarında sunulan belgelerin kontrolünün yapıldığı, “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağında”  ihaleye katılan 5 isteklinin teklif tutarlarının düzenlendiği, söz konusu tutanaklarda başvuru sahibine ilişkin herhangi bir tespite yer verilmediği görülmüştür.

 

İdarenin ihale işlem dosyası içerisinde göndermiş olduğu başvuru sahibinin teklif zarfının “Aslı gibidir” onaylı fotokopileri incelendiğinde; teklif zarfının ön yüzünde idare ve ihale bilgilerine yer verildiği ve pilot ortağın Hikmet Sarıcı, özel ortağın ise Tuar Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti. olarak ifade edildiği, zarfın arka yüzünde ise zarfın yapıştırıldığı yerin üzerinde Hikmet Sarıcı’ya ait kaşenin basıldığı ancak herhangi bir imzanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu açıklama talepleri ve şikâyet başvuruları ile idarenin başvuru sahibine vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde ise;

 

Başvuru sahibi tarafından 18.09.2017 tarihinde 11589 kayıt numarasıyla idarenin kayıtlarına giren dilekçede başvuruya konu ihaleye teklif zarflarının sunduklarını ifade ettikten sonra “…ihale saatinde ihale komisyonu huzurunda zarflar açıldı ve en avantajlı teklifin bizim teklifimiz olduğu söylendi. Neticesinde biz sözleşme imzalamak için davet edilmeyi beklerken haricen aldığım duyumlara göre teklifimizin değerlendirme dışı bırakılmış olduğu ve ihalenin bizden sonraki teklif sahibi firmaya verildiğini duydum. Bu hususun açıklayıcı mahiyetinde ve tebliğ yerine geçmek üzere tarafıma bildirilmesini arz ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 18.09.2017 tarihinde idareden teklifinin değerlendirmesi ile ilgili açıklama istediği yazısına idarenin EKAP üzerinden 26.09.2017 tarihinde vermiş olduğu cevap yazısında “2017/323816 İKN li 17.08.2017 tarihinde saat 14:30 da ihalesi yapılan Malatya Merkez İlçeler Muhtelif Kanalizasyon Hattı İnşaatı Yapım İşi” ihalesine sizin firmanız dahil toplam 6 firma teklif zarfı vermiştir. Tüm teklifler ihale saatinden önce alınmış olup, ihale saatinde zarfların veriliş sırasına göre açılmıştır. İlk oturumda sunmuş olduğunuz teklif zarfı her ne kadar komisyonumuzca sehven açılmış olsa da sonradan yapılan detaylı incelemeler esnasında teklif zarfının üzerinde kaşe olmasına rağmen imza bulunmadığı tespit edilmiştir. İdari Şartnamemizin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22. maddesinde belirtilen “…Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.” hükmüne aykırı olduğundan komisyonumuzca sehven açılan usulüne uygun olmayan teklif zarfı sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır…” ifadelerine yer verilerek ihale tarihinde başvuru sahibinin teklif zarfının ihale komisyonu tarafından sehven açıldığının ifade edildiği, ancak ihale komisyonu tarafından sonradan yapılan incelemeler neticesinde başvuru sahibinin teklif zarfının usulüne uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır .

 

Başvuru sahibi tarafından 03.10.2017 tarihinde 12538 kayıt numarasıyla idarenin kayıtlarına giren ikinci dilekçesinde ilk dilekçesinde belirttiği hususları tekrar ettikten sonra “…ihale ile ilgili ihale komisyonu tarafından açılan zarflarla ilgili ilk tespit tutanağının tarafımıza verilmesini arz ederiz.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 03.10.2017 tarihinde idareden teklif zarflarıyla ilgili ilk tespit tutanağının istenilmesi ile ilgili talebine, idare tarafından EKAP üzerinden 06.10.2017 tarihinde vermiş olduğu yazıya “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” eklenerek cevap verilmiştir.

 

Bunun üzerine başvuru sahibinin 06.10.2017 tarihinde teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiğiyle ilgili doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması üzerine Ön İnceleme Daire Başkanlığı tarafından idareye gönderilen 06.10.2017 tarihli ve 23129 sayılı yazıya başvuru sahibinin şikâyet dilekçesi eklenerek İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılması istenilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden idare tarafından başvuru sahibine 13.10.2017 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen cevap yazısında “…İstekliler tarafından sunulan teklif zarflarının yapıştırılan yerinin ilgili istekli tarafından mühürlenerek imzalanması gerekmektedir. Başvuru sahibi tarafından sunulan başvuru zarfı incelendiğinde, zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından kaşelendiği ancak imzalanmadığı görüldüğünden, ihale komisyonunun söz konusu başvuru zarfının 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu imza eksikliği Kamu İhale Kanunu 37. Maddesi olan “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlığında değerlendirilmemiştir. Bu husus Kamu İhale Kanunu 37. maddesinde geçen “Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. ” ibaresine aykırıdır.

Ayrıca hukuka uygunluk karinesinden yararlanan idari işlemlerin tesisinde idarelerin ihale sürecinde tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırılığının tespiti halinde, söz konusu işlemin geri alınması vb. yollarla ortadan kaldırılmasının hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu anlaşılmaktadır…

Kamu İhale Kanunu 30. Maddesi… Hükümleri gereği İdarece teklif zarfı açılarak teklif değerlendirilmesine geçilmiş olsa da İdare hukuka aykırı işlemini her zaman geri alabileceğinden teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Şikâyete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılık tespit edilmediğinden başvurunun reddine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilerek idari işlemlerin hukuka uygun olması gerektiğinden teklif zarfındaki imza eksikliği sebebiyle oluşan aykırılıkların tespit edilmesi halinde söz konusu işlemin geri alınarak ortadan kaldırılabileceği, teklif değerlendirmesine geçilmiş olsa bile hukuka aykırı işlemin idare tarafından geri alınabileceğinden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinin ilk fıkrasında zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanması gerektiği hüküm altına alınmış olup, söz konusu hükmün uygulanmasının nasıl olacağına ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınmasına ilişkin işlemler” başlıklı 16.1’inci maddesinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif zarfının üzerinde kaşe bulunmakla birlikte imzaya yer verilmediği görülmüş olup, bu bağlamda teklif zarfındaki söz konusu eksikliğin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinin ilk fıkrasına ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.1’inci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiğine yönelik iddiaları ile bu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında giderilmesi gerektiğine yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx