Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Bazı Sayfaların İmzalı ve Kaşeli Olmaması

Merhabalar,

Kamu İhale Kurulu çok karışıklığa neden olacak bir karar aldı. 

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin nasıl olması gerektiği  “Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği”

MADDE 52 – (1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

Aynı Yönetmelik’in ekinde yer alan Standart Form-KİK015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubunun (3) no’lu dipnotunda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. “

YORUM

Yönetmelik ve formlarda yazılanlara rağmen aşağıdaki KİK kararında;

Birim fiyat teklif cetvelinin birinci ve ikinci sayfasının imzalanmamış olması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Karar oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Size tavsiyem ise aşağıdaki kararı inceleyiniz burada ise tam tersi karar alınmıştır.

 

Toplantı No: 2013/039
Gündem No: 30
Karar Tarihi: 29.05.2013
Karar No: 2013/UH.II-2277

 

KİK Kararı

 

Toplantı No: 2017/023
Gündem No: 28
Karar Tarihi: 10.05.2017
Karar No: 2017/UH.I-1339

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Gök-Er Taşımacılık Sın. Tic. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

VEKİLİ:

Av. Ayça AKBABA KAYA,

Paragon Tower Ufuk Üniversitesi Cad. No: 3/97 Kat: 20 Çukurambar/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü,

Kazım Karabekir Mah. Org. Demircioğlu Cad. 25100 Yakutiye/ERZURUM

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/53690 İhale Kayıt Numaralı “8 Bölge Müdürlüğü, 12 Ay ve 7 Ay Süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “8 Bölge Müdürlüğü, 12 Ay Ve 7 Ay Süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gök-Er Taşımacılık Sın. Tic. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.04.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.04.2016 tarih ve 25132 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.04.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 12.04.2017 tarihli ve 2017/MK-118 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1018-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdare tarafından 01.04.2016 tarihinde EKAP üzerinden ihalenin 1 ve 4’üncü kısmının Yeni Çağrı Ltd. Şti., 2’nci kısmının Taner Yıldırım, 3’üncü kısmının Ersin Aycil üzerinde, 5’inci kısmının Kösedağ Taş. Ltd. Şti.nin üzerinde kaldığının bildirildiği, firmalarının 1 ve 4’üncü kısma teklif verdiği ve 1’inci kısımda aritmetik hata yapıldığı, idare tarafından verilen teklif cetvelinin son sayfası olan genel icmal sayfasının verilen teklif cetvelindeki genel toplam sayfası olmadığı ve 1 ve 4’üncü kısmın genel toplamının yazılmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye 11.04.2016 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun ise idarece 13.04.2016 tarihinde reddedildiği, ihale komisyonu tarafından alınan kararın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı olduğu, 4’üncü kısım için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği, ihale komisyonu tarafından verilen tüm tekliflerin eşit muamele ilkesi doğrultusunda değerlendirilmediği; ihalenin 1 ve 4’üncü kısmına teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan Yeni Çağrı Ltd. Şti.nin konaklama için sunduğu teklifin İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeye ve yaklaşık maliyet göre aşırı düşük olduğunun açık olduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ve konaklamada kalacak şoförün mağdur edileceği göz önünde bulundurulmadan ihalenin üzerinde bırakılmasının hukuka aykırı olduğu, ihalenin 1 ve 4’üncü kısmına teklif veren Yeni Çağrı Ltd. Şti.nin teklifinde konaklama gideri için öngördüğü fiyatın 10,00 TL olduğu, ancak İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde konaklama gideri için 30,00 TL bedel öngörüldüğü, bu kalem için savunma istenilmeden ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu; ihalenin 1 ve 4’üncü kısmına teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan Yeni Çağrı Ltd. Şti. tarafından teklifinde son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin sunulmadığı,

 

2) İhaleye ait İdari ve Teknik Şartnameme bir bütün olarak değerlendirildiğinde araçlar için A1 yetki belgesinin istenildiği, ancak bunun sözleşme yapılıp işe başlanıldıktan 1 ay sonra taşıt ilavelerin yapılarak taşıt kartlarının idareye sunulması esastan incelendiğinde 4925 sayılı Kanun ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince belgesiz bir saat dahi çalışılmasına müsaade edilmezken idarece Kanun’a uygun belge istenilmeden araçların işletilmesi 4925 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği; birim fiyat teklif cetvelinin Bakanlar Kurulu kararı ile çelişkili olduğu, Bakanlar Kurulu kararına göre hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinde kamu idarelerin kiralamayı şoför hariç yapması halinde aylık kiralama bedelinin Ocak ayı itibari ile yayımlanan kasko değerinin %2’sini aşmayacağı, şoför dâhil yapılması halinde kiralama bedelinin bu tutara brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı geçmeyeceğinin hükme bağlandığı, İdari Şartname’de ihalenin şoförlü olarak yapıldığı belirtilmekle birlikte birim fiyat teklif cetvelinde şoför için ayrı, araç için ayrı satır/sütun açıldığı, bu nedenle araç için verilen teklifin içinde işçilik ücreti yer almadığından bu düzenlemenin Bakanlar Kurulu kararının özüne aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

3) a) İhalenin ikinci ve üçüncü kısmına teklif veren Ersin Ayçil’in teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalı ve kaşeli olmamasına rağmen uygun görülürken firmalarına ait tekliflerin genel toplam sayfasının olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu,

 

b) İhaleye teklif sunan ve ihale üzerinde bırakılan firmaların bilanço oranlarının asgari şartları karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin yukarıda yer verilen ihalenin birinci ve dördüncü kısmına ilişkin 1’inci iddiası esastan incelenerek, ilana ve ihale dokümanına yönelik olan ve başvuru süresi içerisinde ileri sürülmediği anlaşılan ikinci iddiasındaki hususların ise şekil yönünden reddedilmesi suretiyle, 11.05.2016 tarihli ve 2016/UH.I-1259 sayılı Kurul kararı alınmıştır. Anılan Kurul kararında başvuru sahibi tarafından ihalenin 2 ve 3’üncü kısmına ilişkin olarak teklif vermediğinden bahisle, bu kısımlara yönelik itirazen şikâyet ehliyetinin bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Yine anılan Kurul kararı hakkında Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 24.11.2016 tarihli ve E:2016/4184, K:2016/3871 sayılı kararda başvuru sahibinin teklif vermediği ihalenin 2 ve 3’üncü kısmına ilişkin olarak da ehliyetinin bulunduğu bu yüzden esas incelemesi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararı doğrultusunda yapılan, başvuru sahibinin ihalenin ikinci ve üçüncü kısmına yönelik yukarıda yer alan 3’üncü iddiasına ilişkin esas incelemesi aşağıda yer almaktadır.

 

a) İhalenin ikinci ve üçüncü kısmına teklif veren Ersin Ayçil’in ihaleye sunmuş olduğu teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveline ilişkin inceleme ve değerlendirme şu şekildedir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü,

 

“Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif  cetvellerinde aritmetik hata bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in ekinde yer alan Standart Form-KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Mektubunun (2) no’lu dipnotunda “2 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklaması, birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinin (8) no’lu dipnotunda “8 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklaması,

 

Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ihaleye ilişkin olarak idare tarafından hazırlanan ve ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinin 5 kısımdan ibaret olduğu, her bir kısmın iki ara toplamdan oluştuğu ve her bir kısmın altında kısım toplam tutarının yazılacağı satır ve sütünün yer aldığı, başvuruya konu ihalenin ikinci kısmına Ersin Aycil ve Taner Yıldırım’ın teklif verdikleri, üçüncü kısmına ise sadece Ersin Aycil’in teklif verdiği, anılan isteklilerin birim fiyat teklif mektubu ve  birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde;

 

Ersin Aycil’in sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanında yer alan standart formlara uygun olduğu, birim fiyat teklif mektubunun imzalı ve kaşeli olduğu,  birim fiyat teklif cetvelinin ise son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu görülmüş,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinde her sayfada sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın imzalı ve kaşeli olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin birinci ve ikinci sayfasının imzalanmamış olması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiaların anılan hususlara yönelik kısmı yerinde görülmemiştir.

 

b) Başvuruya konu ihalenin birinci ve dördüncü kısmına yönelik esas incelemesine ilişkin değerlendirmelere 11.05.2016 tarihli ve 2016/UH.I-1259 sayılı Kurul kararında yer verildiğinden, iddia konusu hususla ilgili olarak, ihalenin ikinci ve üçüncü kısmına yönelik yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

 

İhalenin ikinci ve üçüncü kısmına ilişkin olarak teklif sunan ve ihalenin bahsi geçen kısımları üzerinde bırakılan firmaların bilanço oranlarına ilişkin inceleme ve değerlendirme ise şu şekildedir:

Başvuruya konu ihaleye ait İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

 

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalenin ikinci ve üçüncü kısımlarına teklif veren Ersin Aycil’in sunmuş olduğu bilanço bilgileri tablosu incelendiğinde; cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) 0,75’ten büyük olduğu (3,395) , öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) 0,15’ten büyük olduğu (3,80), Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının da 0,50’den küçük olduğu görülmüş (0,00), anılan oranların ihale dokümanındaki şartları karşıladığı anlaşılmıştır.

 

İhalenin üçüncü kısmına teklif veren Taner Yıldırım’ın sunmuş olduğu bilanço bilgileri tablosu incelendiğinde de, cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) 0,75’ten büyük olduğu (7,31), öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) 0,15’ten büyük olduğu (0,18), kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının da 0,50’den küçük olduğu görülmüş (0,00), anılan oranların ihale dokümanındaki şartları karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiaların anılan hususlara yönelik kısmı yerinde görülmemiştir.

 

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 24.11.2016 tarihli ve E:2016/4184, K:2016/3871 sayılı karar doğrultusunda başvuru sahibinin ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısmına yönelik iddialarına ilişkin olarak yapılan esas incelemesi sonucunda, iddia konusu hususların yerinde olmadığı anlaşılmış ve başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 
Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

 
Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

 
Oğuzhan  YILDIZ

Kurul Üyesi

  

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği üçüncü iddiasının (a) bölümü kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

Başvuruya konu ihale Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “8 Bölge Müdürlüğü, 12 Ay ve 7 Ay Süreli Şoförlü Ve Şoförsüz Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesi olup, ihalede sözleşme türünün birim fiyat sözleşme olacağının belirtildiği, on adet ihale dokümanı satın alınan ihaleye beş isteklinin katıldığı, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin 22.04.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 11.05.2016 tarihli ve 2016/UH.I-1259 sayılı Kurul kararı ile ihalenin birinci ve dördüncü kısmına ilişkin 1’inci iddiası esastan incelenerek, ilana ve ihale dokümanına yönelik olan ve başvuru süresi içerisinde ileri sürülmediğinden süre yönünden, ikinci iddiasındaki hususların şekil yönünden, ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısmına ilişkin olarak ise bu kısımlara teklif vermediğinden ehliyet yönünden başvurunun reddine karar verildiği, anılan Kurul kararı hakkında Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 24.11.2016 tarihli ve E:2016/4184, K:2016/3871 sayılı kararda başvuru sahibinin teklif vermediği ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısmına ilişkin olarak da ehliyetinin bulunduğu, bu yüzden esas incelemesi yapılması gerektiği belirtildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda yapılan incelemede;

 

Kararda da belirtildiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde teklif mektubunun ve eki birim fiyat teklif cetvelinin nasıl hazırlanacağı, taşıması gereken kriterler ve sunulan teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş, ihale dokümanı kapsamında verilen Standart Form-KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Mektubunun (2) nolu dipnotunda “2 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklaması, birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinin (8) nolu dipnotunda ise “8 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihalenin ikinci kısmına Ersin Aycil ve Taner Yıldırım’ın teklif verdikleri, üçüncü kısmına ise sadece Ersin Aycil’in teklif verdiği, anılan isteklilerin birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, Ersin Aycil’in sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanında yer alan standart formlara uygun olduğu, birim fiyat teklif mektubunun imzalı ve kaşeli olduğu, üç sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin ise son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu görülmüş,

 

Birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinin 8 numaralı dipnotuna uygun bir şekilde sunulması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan birinci ve ikinci sayfasında toplam teklif tutarını değiştirmeyecek şekilde birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişiklik sözleşmenin uygulanması aşamasında hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı/iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusuna neden olabilecektir. Bu nedenle, birim fiyat teklif cetvelinin ilk iki sayfasının teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmamış olmasının esasa etkili olduğu değerlendirilmiştir. Buna göre, Ersin Aycil’in teklifinin uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede yukarıda yapılan değerlendirmeler ve tespiti yapılan aykırılıklar doğrultusunda ihalenin ikinci ve üçüncü kısmı için Ersin Aycil tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin birinci ve ikinci sayfasının imzalanmamış ve kaşelenmemiş olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiğinden Kurul çoğunluğunun “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” niteliğindeki kararına katılmıyorum.

 

 

 Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x