Doğrudan Temin Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlar KİK’e İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunulabilir Mi?

Merhabalar,

4734 Sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” Başlıklı 22’nci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlar KİK’e İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunulabilir Mi?

Cevap: Tek firmadan,  Doğrudan Temin ile alımlarda genelde acaba bir şaibe var mı? tek firma mı adres gösteriliyor vb.  iddialar hep olmuştur. Meslektaşlara özellikle kitap alımlarımda önerim doğrudan temin de olsa birim fiyat üzerinden karşılaştırma yapınız. Toplam fiyat üzerinden yapılan alımlarda farklı sıkıntılar sizi bekliyor olabilir.

Aşağıdaki KİK kararında da gözükeceği gibi istekli firma kendilerinden teklif alınmadığını kamu zararına neden olunduğu konusunda ithamlarda bulunmuştur.  KİK görev yetkim dahilinde değil diye cevap vermiş fakat mahkeme yolu açıktır. Bunu da unutmamak gerekir. 

Sonuç: 

Başvuruya konu işin, 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci
maddesi kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, anılan Kanun’un
18’inci maddesi kapsamında sayılmaması nedeniyle, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin
ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

KAMU İHALE KURUL KARARI (Doğrudan Temin)

Toplantı No: 2018/010
Gündem No: 11
Karar Tarihi: 21.02.2018
Karar No: 2018/UM.IV-440

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Beren Medikal Ltd.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018 İhale Kayıt Numaralı “Kardiyoloji Hasta Başı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen “Kardiyoloji Hasta Başı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 15.02.2018 tarih ve 12110 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/268 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu olan ve doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilen alım konusu malzemelerin tek bir firmadan temin edildiği, kendi firmaları da dahil olmak üzere diğer firmalardan teklif alınmayarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan “ihalelere” ilişkin olarak sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendinde, Kurumun görev alanında bulunmayan başvurulara ilişkin olarak başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuruya konu işin, 4734 sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, anılan Kanun’un 18’inci maddesi kapsamında sayılmaması nedeniyle, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca,  başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı (idareye şikâyet başvurusu ve idarenin cevabının bulunmadığı, başvuru bedelinin ödenmediği, başvuru sahibinin temsile yetkili olduğunun gösterir belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin bulunmadığı) hususları da tespit edilen diğer aykırılıklardır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’ üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x