Ticaret Sicil Gazetesinde Gerçek Kişi Ortaklarına Ait T.C. Kimlik Numaralarının ve Tüzel Kişi Ortaklarına Ait Vergi Kimlik Numaralarının Olmaması Durumunda İstekli Firma Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Merhabalar,

Çetrefilli konulardan biri daha istekli firma ihale dosyasında Ticaret Sicil Gazetesini koymuş fakat Ticaret Sicil gazetesinde  gerçek kişi ortakların T.C. Kimlik numarası yok ya da Tüzel Kişi Ortakların vergi numarası yok. Aynı zamanda bu durumu gösterir başka belgede yok. Ne yapılması gerekiyor istekli değerlendirme dışı bırakılır mı?

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday ve isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

Yorum:

İstekli sunduğu Ticaret Sicil Gazetesinde ortakların T.C. Kimlik numarası yok ise ve bu durumları gösterir başkada bilgi yok ise teklif değerlendirme dışı bırakılır.

Örnek KİK Kararı

Toplantı No2018/003
Gündem No70
Karar Tarihi17.01.2018
Karar No2018/UM.I-231

BAŞVURU SAHİBİ:

Kareksan Karşıyaka Ekmek San. ve Tic.  A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/566119 İhale Kayıt Numaralı “50 Gr’lık Sade ve Kepekli Roll Ekmek” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 05.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “50 Gr’lık Sade ve Kepekli Roll Ekmek” ihalesine ilişkin olarak Kareksan Karşıyaka Ekmek San. ve Tic. A.Ş.nin 19.12.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2017 tarihli yazısı ile reddi, başvuru sahibince 28.12.2017 tarih ve 71765 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3357 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinde yer alan hükümler, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi ve ilgili maddelerdeki düzenlemeler ile 04.03.2017 tarihli Kamu İhale Kurumuna ait internet duyurusunda belirtilen hususlar doğrultusunda; teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelerin, tüzel kişi ortaklarının ad, soyad/ticaret unvanı, T.C kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve ortaklık oranlarının göstermesi gerektiği, ancak bu durumu gösterir belgelerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday ve isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.”  açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemleri” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.3 (Ek madde: 04/03/2017-29997 R.G./2. md.) Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde istenen bilgilerin EKAP üzerinde eksiksiz, doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından anılan maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumun internet sayfası üzerinden 04.03.2017 tarihli mevzuat değişikliklerine ilişkin yapılan duyuruda ise “ 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca, Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olan gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin ise kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde sayılan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olarak en geç 15.03.2017 tarihine kadar ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. Diğer taraftan, belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi gerekmektedir.

Buna ek olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 10/A maddesi ile; ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ile “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadelerinden ne anlaşılması gerektiği hususunda açıklama yapılmıştır.

Bu açıklamalar uyarınca; hak kaybına uğranılmamasını teminen, ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelerin,

Tüzel kişi ortaklarının ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç) ile Teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişileri göstermesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye, 3 isteklinin teklif verdiği, Karepka Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin bulunmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Sanek Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, Kareksan Karşıyaka Ekmek San. ve Tic. A.Ş.nin verdiği teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname düzenlemelerinden hareketle, tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesi için, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin isteklilerce teklif dosyaları kapsamında sunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesinden, ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları; “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Sanek Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından 09.10.2017 tarihli imza sirküleri sunulmuş, bu sirkülerde yönetim kurulu üyeleri olan Nihat Sağır, Mustafa Altınbay ve Haşim Kılınçoğlu’nun anılan şirketi temsil ve ilzam etmek üzere göreve getirildiklerinin belirtildiği ve bu kişilerin T.C. kimlik numaralarının da söz konusu sirkülerde yer aldığı, ayrıca, teklif vermeye yetkili olduğuna dair, noter onaylı vekaletname ile vekillerin noter tasdikli imza beyannamesinin teklif dosyası kapsamında sunulduğu görülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Sanek Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin 12.10.2017 tarih ve 9428 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini sunduğu, ancak söz konusu Gazetede anılan isteklinin son ortaklık yapısını gösterir bilgilerin yer almadığı, “www.ticaretsicil.gov.tr” üzerinde yapılan sorgulamada ise anılan istekliye ait 23.09.2014 tarihli ve 8659 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde son ortaklık yapısının görüldüğü ancak bu Gazetenin ya da son ortaklık yapısına ilişkin diğer tevsik edici belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı görülmüş olup, yapılan inceleme neticesinde şirketin ortakları ve ortaklık oranları tevsik edilmediğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi Kareksan Karşıyaka Ekmek San. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyasında 23.09.2016 tarihli imza sirküleri sunduğu, bu sirkülerde yönetim kurulu başkanının İbrahim Öztatlı olduğu ve anılan kişinin T.C. kimlik numarasının sunulan sirkülerde bulunduğu görülmüş, ayrıca, teklif vermeye yetkili olduğuna dair, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin teklif dosyası kapsamında sunulduğu, şirketin yönetim kurulu üyelerinin de imza sirkülerinin müstedinatı 29.06.2016 tarihli yönetim kurulu kararında belirtildiği görülmüştür.

 

Diğer yandan Kareksan Karşıyaka Ekmek San. ve Tic. A.Ş.nin 31.08.2016 tarihli ve 9148 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi sunduğu, bu Gazetede anılan isteklinin son ortaklık yapısını gösterir bilgilerin yer aldığı, ancak gerçek kişi ortaklarına ait T.C. kimlik numaralarının ve tüzel kişi ortaklarına ait vergi kimlik numaralarının olmadığı ve ayrıca bu hususa ilişkin tevsik edici belgelerin de teklif dosyası kapsamında sunulmadığı görülmüştür. Bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, Sanek Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin ve Kareksan Karşıyaka Ekmek Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda incelenen ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x