Ticaret Sicil Gazetesinde Ortakların T.C. Kimlik Numarası Yok Bilgi Eksikliği Kapsamında İstekliden Talep Edilebilir Miyiz?

Merhabalar,

Bazı Ticaret Sicil gazetelerinde özellikle eskilerinde ortakların T.C. Kimlik numarası yok, istekli firma teklif zarfının içerisine ortakların T.C. Kimlik numarasını gösterir başka evrak da koymamış istekli firmadan ihale bittikten sonra T.C. Kimlik numaralarını idare olarak isteyebilir miyiz?

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 

Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması

MADDE-55

(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

Kamu İhale Genel Tebliği

16.6. İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması

16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Yorum:

Yönetmelik ve Tebliğin ilgili maddeleri incelendiğinde ortakların T.C. Kimlik numarasının teklif zarfında sunulması gereken zorunlu belgelerden biri olduğu sonradan tamamlatılamayacağı anlamı çıkmaktadır. 

Aşağıdaki KİK kararında da ortağın  ve vekilin T.C. Kimlik numarası Ticaret Sicil Gazetesinde yok. Fakat vekilin imza sirkülerinde T.C. Kimlik numarası olduğu için kabul etmiş fakat ortağın herhangi bir evrak da T.C. Kimlik numarası olmadığı için KİK itirazı reddetmiştir.   

 

KİK Kararı

Toplantı No2018/004
Gündem No38
Karar Tarihi24.01.2018
Karar No2018/UY.I-268

BAŞVURU SAHİBİ:

Ankara İklimlendirme Müh. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/543755 İhale Kayıt Numaralı “Hatay Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Merkezi Sistem Klima Tesisatı Yapım” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 13.11.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hatay Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Merkezi Sistem Klima Tesisatı Yapım” ihalesine ilişkin olarak Ankara İklimlendirme Müh. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 22.12.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2018 tarih ve 730 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/26 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; teklif dosyasında sunmuş oldukları Ticaret Sicil Gazetesinde ortakları ile ilgili bilgilerin eksik olduğu gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki; ortaklarının kimlik numaralarının Ticaret Sicil Gazetesinde açık bir şekilde belirtilmemiş olmasının genel bir uygulama olduğu ve bu durumun kendi sorumluluklarında olmadığı, sunmuş oldukları Ticaret Sicil Gazetesi dışında tüzel kişilikleri adına düzenlenmiş başkaca bir Ticaret Sicil Gazetesi bulunmadığı, söz konusu Gazetede vergi kimlik numarasının, hisse oranlarının, ortaklarının ad ve soyadlarının, unvanlarının ve temsile yetkili kişilerin belirtildiği, bu bilgilerin EKAP’ta da mevcut olduğu, ihale komisyonu kararında bilgi eksikliği olarak nitelendirilen durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tamamlatılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

          

1)İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur…” hükmü,

 

  Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde“…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,

 

04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Kamu İhale Genel Tebliği’ne eklenen “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1…a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıya aktarılan mevzuat hükümlerinden; idareler tarafından, yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin her ihalede yeterlik kriteri olarak istenilmesinin zorunluğu olduğu,  istekliler tarafından ise tüzel kişi olmaları halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgelerin ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması gerektiği, söz konusu gazete veya belgelerde tüzel kişiliğin ortaklarının ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının (halka arz edilen hisseler hariç) belirtilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla istekliler tarafından sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, ancak teklif zarfında sunulması zorunlu olan belgelerin tamamlatılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI MERKEZİ SİSTEM KLİMA TESİSATI YAPIM İŞİ.

b) Yatırım proje no.su/kodu:

c) Miktarı ve türü: 1 ADET BİNANIN İKLİMLENDİRME TESİSATI YAPIMI İŞİ

ç) Yapılacağı yer: HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ …” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

11.12.2017 tarihli ihale komisyonu kararında “…6 no.lu teklif zarfının sahibi Ankara İklimlendirme Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesi gereğince sunulmuş olan; tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerde, tüzel kişi ortaklarının bilgileri eksik olduğundan teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır…” ifadelerine yer verilmiş olup, söz konusu ifadelerden ve idarenin şikâyet başvurusu üzerine verdiği cevaptan, başvuru sahibi isteklinin teklifinin, sunmuş oldukları Ticaret Sicil Gazetelerinde ve diğer belgelerde tüzel kişiliğin ortaklarından olan Mustafa Hikmet Ergül’e ait T.C. kimlik numarasına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli olan Ankara İklimlendirme Müh. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan 25.04.2016 tarihli ve 9061 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirket ortaklarının Mustafa Hikmet Ergül ve Burcu Ergül olarak belirtildiği ve anılan kişilerin ortaklık oranlarına yer verildiği, ancak sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde söz konusu ortakların T.C. kimlik numarası bilgilerine yer verilmediği görülmüştür.

 

Diğer taraftan; bahse konu Ticaret Sicil Gazetesinde, ortaklardan Burcu Ergül’ün şirket müdürlüğüne seçildiği ve şirketi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmeye yetkili olduğu belirtilmiş olup, anılan istekli tarafından, Burcu Ergül’e ait T.C. kimlik numarası bilgisinin de yer aldığı imza sirkülerinin sunulduğu, anılan belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “veya bu hususları gösteren belgeler” ifadesi kapsamında teklif vermeye yetkili olduğunu tevsik eden belge olarak değerlendirilebileceği, ancak şirket ortaklarından olan Mustafa Hikmet Ergül’e ait T.C. kimlik numarası bilgisinin yer aldığı herhangi bir belgenin teklif dosyasında sunulmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin; Ticaret Sicil Gazetesinde kimlik numarası bilgisine açık bir şekilde yer verilmemesinin genel bir uygulama olduğu ve ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiği yönündeki iddiasının incelenmesi neticesinde ise; yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, ortakların T.C. kimlik numarasının Ticaret Sicil Gazetesi dışında bu hususları gösteren başka belgeler ile de tevsik edilebileceği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6.1’inci maddesi uyarınca teklif zarfı içerisinde sunulması gereken belgelerin idarece tamamlatılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiasının reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x