Teklif Zarfında Türkçe Katalog Sunulmadığı İçin İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Merhaba,

Teklif Zarında Türkçe Katalog Sunulmadığı İçin İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

KİK Kararı Özeti: 

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi uyarınca teklif ettiği ürüne ilişkin Türkçe katalog sunulması gerekirken sadece İngilizce katalog sunulduğu, kataloğun Türkçe tercümesine teklif kapsamında yer verilmediği, bu durumda sunulan belge üzerinden değerlendirme yapılamayacağı ve sunulan İngilizce katalog üzerinden değerlendirme yapılmasının yukarıda aktarılan mevzuat ve İdari Şartname düzenlemelerine de aykırılık teşkil edeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının netice itibariyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No        : 2018/028

Gündem No       : 49

Karar Tarihi        : 15.05.2018

Karar No              : 2018/UM.II-996

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Donan Teknoloji Çözümleri Proje Arge ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/116049 İhale Kayıt Numaralı “Anaçatı Bigisayar  ( Server – Sunucu )” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından 26.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Anaçatı Bigisayar  (Server – Sunucu)” ihalesine ilişkin olarak Donan Teknoloji Çözümleri Proje Arge ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketinin 17.04.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.04.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.04.2018 tarih ve 23925 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/666 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale komisyonunca alınan 30.03.2018 tarihli kararla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri, bu karara karşı Plato Bilg. Ürün. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonunca alınan 05.04.2018 tarihli kararla düzeltici işlem tesis edildiği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 05.04.2018 tarihli ikinci komisyon kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin teklif edilen ürünün Raid Controller kartlarının kriptolama işlemini kendisinin yapmadığı, şifrelemeli diskler (disk seviyesinde) aracılığı ile yapıldığı şeklinde ifade edildiği, Teknik Şartname’de talep edilen kriptolama özelliğinin gelişen teknolojiye bağlı olarak farklı markalar tarafından farklı şekillerde ve farklı modüllerle sunulabileceği, teklif edilen üründeki kriptolama özelliğinin çok daha üst bir teknoloji ile sunulduğu, diskler üzerindeki TPM modülü ile yapılan kriptolama işlemi sayesinde ürün performansının en üst düzeyde gerçekleştiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin yapacakları ihalelerde; rekabeti, eşit muameleyi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu  aynı Kanun’un 12’nci maddesinde de, Teknik Şartname’de belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağının ifade edildiği, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen verimlilik ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik ilkelerin Teknik Şartname’nin hazırlanmasında dikkate alınması gereken ilkeler olduğu, aynı zamanda teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespitinde de dikkate alınması gereken ilkeler olduğu, Teknik Şartname’de talep edilen bir özelliğin farklı ve çok daha üstün bir teknoloji ile sunan, verimlilik ve fonksiyonelliği daha üst düzeyde gerçekleştiren bir ürünün uygun görülmemesinin Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olmadığı gibi, Teknik Şartname’yi tamamıyla karşılayan ürünün uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin de açıkça mevzuata aykırılık teşkil ettiği, kriptolama teknolojisinin sürekli gelişmesi ve farklı markaların farklı yöntemlerle kriptolama özelliğini sunduğu gerçeği karşısında, teklif edilen  ürünün Teknik Şartname’nin 4.10’uncu maddesini karşılamadığına yönelik tespitin doğru olmadığı, daha yeni ve üstün bir teknoloji ile sunulan söz konusu özelliğin kabul edilmemesine yönelik işlemin  mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “- İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç,  teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.

(3) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf sunulur. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafa yönelik düzenleme her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “… 8.3. İdareler, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı maddesini ihale konusu alımın niteliğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun seçeneği esas alarak düzenleyeceklerdir. İdareler, teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olacağı ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilecekleri gibi, sadece belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkan verebilirler. İhale işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hukuki sorunların yaşanmaması için yabancı dilde sunulmasına imkan verilen belgelerin teknik dokümanlar, kişisel beyanlar gibi belgelerle sınırlı tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: ANAÇATI BİLGİSAYAR ( SERVER – SUNUCU )

  1. b) Varsa kodu: 255.02

c) Miktarı ve türü:

1-ANAÇATI BİLGİSAYAR ( SERVER SUNUCU : 1 ADET

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: YENİ AÇILAÇAK OLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ( HÜRRİYET CADDESİ SIHHİYE SOKAK NO . 12 / ÇANKIRI )

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.6.Teklif edilen cihazların teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalogları, fotoğrafları vb. tanıtım belgelerini vereceklerdir. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda işaretlenmelidir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “GENEL HÜKÜMLER” başlıklı 2’nci maddesinde “… 2.6.İSTEKLİLER, bu şartnameye göre hazırlanmış tekliflerini açık ve anlaşılır biçimde sunmalıdır. Kurulacak sisteme ait donanımların teknik özelliklerini belirleyen orijinal dilindeki kataloglarını, markalarını ve modellerini tekliflerine eklemelidirler.” düzenlemesi

Aynı Şartname’nin “SUNUCU-1 ADET” başlıklı 4’üncü maddesinde “… 4.10. Sunucu RAID denetleyicisinin kriptolama desteği olacaktır. Sunucu RAID denetleyicisi kriptolama işlemini kendisi yapabilecek, merkezi işlemci birimi kaynaklarını kullanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

26.03.2018 tarihinde yapılan ihaleye 2 istekli tarafından  teklif verildiği, 29.03.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, Plato Bilgisayar Ürünleri  Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 29.03.2018 tarihinde idareye  şikayet başvurusunda bulunduğu, 05.04.2018 tarihli düzeltici komisyon kararıyla şikayet başvurusunun “Dell markasının ürün hakkında bilgi vermekte olan “Dell TechCenter” web sitesi, diğer teknik bilgi veren web siteleri ve ihaleye esas teşkil eden kataloglarından yapılan kontrollerimizde ilgili firmanın ihalede teklif etmiş olduğu ürün olan Dell R730 marka model sunucuda kullanılan PERC H700 model RAID Controller kartlarının kriptolama işlemlerini kendisi yapamadığı, şifrelemeli diskler (disk seviyesinde) aracılığı ile yaptığı görülmüştür.” gerekçesiyle uygun bulunduğu, idarenin düzeltici işlem kararının 09.04.2018 tarihinde istekliye tebliğ edildiği, ihalenin Plato Bilgisayar Ürünleri  Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin  “Teklifin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesindeki düzenlemeye göre isteklilerin teklif kapsamında sunacakları bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanın Türkçe olarak sunulması gerektiği, başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı, Türkçe tercüme sunulması durumunda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercümenin esas alınacağı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi uyarınca teklif ettiği ürüne ilişkin Türkçe katalog sunulması gerekirken sadece İngilizce katalog sunulduğu, kataloğun Türkçe tercümesine teklif kapsamında yer verilmediği, bu durumda sunulan belge üzerinden değerlendirme yapılamayacağı ve sunulan İngilizce katalog üzerinden değerlendirme yapılmasının yukarıda aktarılan mevzuat ve İdari Şartname düzenlemelerine de aykırılık teşkil edeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının netice itibariyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x