Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Bazı Sayfalarının İmzasız Olması KİK Kararı

 

 

Toplantı No2018/052
Gündem No73
Karar Tarihi19.09.2018
Karar No2018/UH.I-1729

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Kısas Cantur Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/353531 İhale Kayıt Numaralı “Haliliye İlçemizin 2018-2019 Eğitim Ve Öğretim Yılı 4 Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okullarına (Lise) Öğrenci Taşıma İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15.08.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Haliliye İlçemizin 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 4 Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okullarına (Lise) Öğrenci Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Kısas Cantur Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.08.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.08.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.09.2018tarih ve 45021 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1420 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ilişkin sadece Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi isimli 2’nci kısmına teklif verildiği ve buna göre oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin 2 sayfadan oluştuğu, birim fiyat teklif cetvelindeki sıralı iş kalemlerinin birbirinin devamı olduğu, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşe bulunmadığı, sadece son sayfasının imzalanıp kaşelendiği, bu şekilde ibraz edilen birim fiyat teklif cetvelinin hukuka uygun olarak tevsik edildiği, birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalanmamış olmasının esasa aykırılık teşkil etmediği, buna benzer Kamu İhale Kurulu’nun kararlarının olduğu, ayrıca birim fiyat teklif mektubunda teklif fiyatın rakam ve yazı ile birbiri ile uyumlu bir şekilde yazılarak imzalı ve kaşeli olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Haliliye İlçemizin 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 4 Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okullarına (Lise) Öğrenci Taşıma İşi

b) Miktarı ve türü:

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 4 Taşıma Merkezi Orta Öğretim Okuluna 180 İş Günü Öğrenci Taşıma İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: 1-Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi, 2-Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi, 3-Konuklu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, 4-Mutluca Ali Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’inci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

1-Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi,

2-Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi,

3-Konuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

4-Mutluca Ali Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

  1. a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  2. b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
  3. c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

  1. d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.” düzenlemesi,

 

İhale dokümanının ekinde yer alan KİK015.3/H numaralı birim fiyat teklif mektubu standart formunun Ek: Birim fiyat teklif cetveli kısmında yer alan 2 numaralı dip notunda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

İhale dokümanının ekinde yer alan KİK015.3./H numaralı birim fiyat teklif cetveli standart formunun 8 numaralı dip notunda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümlerine göre teklif mektuplarının ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanacağı, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından eksik olmasının teklifin esasını etkileyecek bir eksiklik olacağı, birim fiyat teklif cetvellerinin ise teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu ihalede 13 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihalenin 4 kısımdan oluştuğu, 15.08.2018 tarihinde yapılan ihalenin itirazen şikâyet konusu Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi isimli 2’nci kısmına 2 isteklinin katıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından EKAP üzerinden 16.08.2018 tarihinde bildirimi yapılan ihale komisyonu kararında “İhale saatine kadar 2 istekli teklif vermiştir. Yapılan inceleme de Kısas Cantur Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklif mektuplarında teklif mektubunun bazı sayfalarında imzalarının bulunmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu nedenle ihalenin Mayir Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 399.600,00 TRY (Türk Lirası) bedelle ihale edilmesine karar verilmiştir.” gerekçeleriyle başvuru sahibi Kısas Cantur Taş. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Başvuru sahibi Kısas Cantur Taş. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, isteklinin sadece ihalenin 2’nci kısmına teklif verdiğinin görüldüğü, tek sayfadan oluşan teklif mektubunda imza ve kaşenin bulunduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ise toplam 6 sayfadan oluştuğu, teklif verilen kısma ilişkin bölümün birim fiyat teklif cetvelinin 4’üncü sayfasında yer aldığı ve 6’ncı sayfada ise toplam teklif tutarının yer aldığı, diğer sayfalarda (1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 5’inci) ise öteki kısımlara ilişkin boş cetvellerin yer aldığı, istekli tarafından sadece birim fiyat teklif cetvelinin toplam tutarının yer aldığı son sayfasının imzalanıp kaşelendiği, ancak 2’nci kısma ilişkin teklif cetvelinin 4’üncü sayfasında imza ve kaşenin bulunmadığı, teklif mektubunda yer alan teklif tutarı ile birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasında yer alan toplam teklif tutarının birbiri ile uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfada ilgili kısma ilişkin yer alan tutar ile son sayfada yer alan toplam teklif tutarının uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği, ayrıca istekli tarafından toplam 4 kısımdan oluşan ihalenin sadece 2’nci kısmına ilişkin teklif verildiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin ilgili kısma ilişkin 4’üncü sayfasının kaşesiz ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu kısmının/kısımlarının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 4.280,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 8.562,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 4.282,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında Kısas Cantur Taş. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirilmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca, ihalenin itirazen şikayete konu 2’nci kısmına ilişkin olarak Kısas Cantur Taş. İnş. Tur. Gıda san. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde, “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde teklif mektubunun ve eki birim fiyat teklif cetvelinin nasıl hazırlanacağı, taşıması gereken kriterler ve sunulan teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelinin nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş,

 

Anılan Yönetmeliğin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde; (1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  1. a) Yazılı olması.
  2. b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
  3. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

  1. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır” hükmüne,

 

İhale dokümanı kapsamında verilen Standart Form- KİK015.3/H Birim Fiyat Teklif Mektubunun (2) nolu dipnotunda “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklamasına,

 

Standart Form- KİK015.3./H birim fiyat teklif cetvelinin (8) nolu dipnotunda ise Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü ve birim fiyat teklif cetveli standart formu (KİK015.3./H) dikkate alındığında, teklif mektuplarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, birim fiyat teklif cetveli standart formu gereğince cetvelin “her sayfasının” teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/ticaret unvanı yazılmak suretiyle imzalanması gerektiği, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesi gereği sınır değer hesabında sadece birinci oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun olarak sunan isteklilerin tekliflerinin dikkate alınması gerektiği, dolayısıyla teklif cetvelinin standart forma uygun olmamasının (her sayfasının imzalanmasının) teklif mektubunun usule uygun olmadığı sonucunu doğuracağı ve bu şekilde teklif sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve sınır değer hesabına katılmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi Kısas Cantur Taş. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, isteklinin sadece ihalenin 2’nci kısmına teklif verdiğinin görüldüğü, tek sayfadan oluşan teklif mektubunda imza ve kaşenin bulunduğu ve ihale dokümanında yer alan standart formlara uygun olduğu, altı sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinde teklif verilen kısma ilişkin bölümün birim fiyat teklif cetvelinin 4’üncü sayfasında yer aldığı, 6’ncı sayfada ise toplam teklif tutarının yer aldığı, diğer sayfalarda (1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 5’inci) ise öteki kısımlara ilişkin boş cetvellerin yer aldığı, istekli tarafından sadece birim fiyat teklif cetvelinin toplam tutarının yer aldığı son sayfasının imzalanıp kaşelendiği, ancak 2’nci kısma ilişkin teklif cetvelinin 4’üncü sayfasında imza ve kaşenin bulunmadığı görülmüştür.

 

Birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetvelinin, birim fiyat teklif cetveli standart formunun 8 nolu dipnotuna uygun bir şekilde yani teklif vermeye yetkili kişi tarafından “her sayfasının” ad soyad/ticaret unvanı yazılıp imzalanarak sunulması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan (özellikle başvuru sahibince ihalenin teklif verilen 2’nci kısmına ilişkin 4’üncü sayfasında) sayfasında toplam teklif tutarını değiştirmeyecek şekilde birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişiklik sözleşmenin uygulanması aşamasında hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı/iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusuna neden olabilecektir. Bu nedenle, birim fiyat teklif cetvelinin ilk beş sayfasının (özellikle başvuru sahibince ihalenin teklif verilen 2’nci kısmına ilişkin 4’üncü sayfasının) teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmamış olmasının esasa etkili olduğu değerlendirilmiştir. Buna göre, Kısas Cantur Taş. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin uygun bulunmayarak teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede yukarıda yapılan değerlendirmeler ve tespiti yapılan aykırılıklar doğrultusunda Kısas Cantur Taş. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından “itirazen şikayet başvurusunun reddi” yönünde karar verilmesi gerektiğinden Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesi” kararına katılmıyoruz.

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x