Teklif Mektubunda Teklif Bedelinin Rakam ve Yazı İle Birbirine Uygun Olarak Yazılmadığı Gerekçesiyle Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı? KİK Kararı

Toplantı No2018/033
Gündem No47
Karar Tarihi12.06.2018
Karar No2018/UH.II-1193

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı,

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/111330 İhale Kayıt Numaralı “BMC Marka İtfaiye Araçlarına Üst Yapı Bakım Onarımı” ihalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından 17.04.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “BMC Marka İtfaiye Araçlarına Üst Yapı Bakım Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş.nin 07.05.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.05.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.05.2018 tarih ve 27637 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.05.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/809 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif mektubunda teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, birim fiyat teklif mektubunda yazı ile yazılan teklif bedelinde “bin” harflerinin eksik yazılmasının mevzuata aykırılık oluşturmadığı, kaldı ki teklif mektubunda yazılan tutarın, birim fiyat teklif cetvelindeki tutarla aynı olduğundan bu durumun anlam ve ifade açısından çelişki oluşturmadığı, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde isteklilerce teklif edilen bedellerin rakamın yanı sıra yazı ile yazılmasının istenmesi ve bunlar arasındaki uyumsuzluğun teklifin geçerliğini etkileyen bir unsur olarak değerlendirilmesinin; rakamsal değerlerin yazımından kaynaklanan muhtemel okuma zorluğu veya farklılıkların giderilmesi, sonradan üçüncü şahıslarca teklif üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmasının önlenmesi gibi amaçlara hizmet ettiği değerlendirilmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihalede isteklilerin tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vermelerinin istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekliyle miktar ve fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, teklif tutarının rakam ile “2.840.000,00 TL” şeklinde yazıldığı buna karşın yazı ile “İkimilyonsekizyüzkırk Türklira” şeklinde yazıldığı, ayrıca birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde de toplam teklif tutarının rakam ile 2.840.000,00 TL olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde istekliler tarafından teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiğinin hüküm altına alındığı, başvuru sahibi tarafından yazı ile yazılan teklif bedelinin (İkimilyonsekizyüzkırk Türklira) rakam ile yazıldığında “2.000.840,00 TL” olduğu, dolayısıyla istekli tarafından teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmamasının teklifin esasını etkileyen bir eksiklik olduğu ve isteklinin teklif bedelinin belirlenmesi noktasında tereddüde yol açtığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x