Birim Fiyat Teklif Mektubunda Dipnot Olmaması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma KİK Kararı

Merhabalar;

Şikayet Nedeni:

ihaleye teklif veren Hı……………. Eğitimcilik ……..c. Ltd. Şti. ve ………mir’e ait tekliflerin birim fiyat teklif mektubu standart formuna uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması

KİK Kararı Özeti: 

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde, ihaleye teklif veren H….. ……….. San. Tic. Ltd. Şti. ve ……….ir’e ait birim fiyat teklif mektuplarının, ihale dokümanı kapsamında yer verilen birim fiyat teklifi standart formuna içerik olarak uygun olmakla birlikte yalnızca standart formda yer verilen dipnot kısımlarına yer verilmediği, bununla birlikte İdari Şartname ve Kanun’un ilgili maddesinde aranan, “yazılı ve imzalı olarak sunulma, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması” kriterlerinin tümünü sağladığı ve standart form içeriğinde yer verilen tüm bilgileri kapsadığı, şekil ve içerik yönünden tüm bilgilerin yer aldığı ancak yalnızca standart formda yer alan dipnotları içermeyen teklif mektubu sunulmasının mevzuata aykırılık oluşturmayacağı bu itibarla anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

KİK Kararı Tamamı

Toplantı No        : 2015/028

Gündem No       : 8

Karar Tarihi         : 29.04.2015

Karar No              : 2015/UY.II-1189

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: …………………….

Üyeler: ………………….

BAŞVURU SAHİBİ:

……………………EL,

…………ELAZIĞ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Fırat Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

Üniversite Rektörlük Kampüsü 23119 ELAZIĞ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/22677İhale Kayıt Numaralı “Fırat Üniversitesi Maden MYO Binası Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Fırat Üniversitesi Rektörülüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 23.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Fırat Üniversitesi Maden Myo Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Na….. ….sel’in 30.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.04.2015 tarih ve 31255 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/923 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye teklif veren Hı……………. Eğitimcilik ……..c. Ltd. Şti. ve ………mir’e ait tekliflerin birim fiyat teklif mektubu standart formuna uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, zira söz konusu teklif mektuplarının Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde düzenlenen temel unsurları taşıdığı, anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde sınır değerin değiştiği ve hak kaybına uğradığı  iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’ nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,“2. 1. İhale konusu işin

a) Adı: Fırat Üniversitesi Maden MYO Binası Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su /kodu:2015H032260

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 1 Adet Fırat Üniversitesi Maden MYO Bina İnşaatı Yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Elazığ” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’ncü maddesinde,“ Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’ nin “Sınır değer” başlıklı 33’ncü maddesinde,“33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde,“Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde,“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesin de yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde, ihaleye teklif veren H….. ……….. San. Tic. Ltd. Şti. ve ……….ir’e ait birim fiyat teklif mektuplarının, ihale dokümanı kapsamında yer verilen birim fiyat teklifi standart formuna içerik olarak uygun olmakla birlikte yalnızca standart formda yer verilen dipnot kısımlarına yer verilmediği, bununla birlikte İdari Şartname ve Kanun’un ilgili maddesinde aranan, “yazılı ve imzalı olarak sunulma, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması” kriterlerinin tümünü sağladığı ve standart form içeriğinde yer verilen tüm bilgileri kapsadığı, şekil ve içerik yönünden tüm bilgilerin yer aldığı ancak yalnızca standart formda yer alan dipnotları içermeyen teklif mektubu sunulmasının mevzuata aykırılık oluşturmayacağı bu itibarla anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Hı…… ………. San. Tic. Ltd. Şti. ve ………..’e ait tekliflerin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği  ile karar verildi.

Paylaşmak önemsemektir!

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorum Yapabilirsinizx
()
x