Kategori: KİK Kararları

Birim Fiyat Teklif Mektubunun Eski Standart Formda Sunulması Nedeniyle İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır MI?

Merhabalar, KİK Kararı Özeti: Başvuru sahibinin iddiaları: İhaleye teklif veren Astro Üst Yapı A.Ş.nin ikinci oturumda yapılan incelemede teklifi kapsamında sunmuş olduğu teklif mektubunun eski KİK015.3/Y standart formda olduğu bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sınır değer hesabına bu isteklinin teklifinin alınmadığının belirtildiği, ancak eski olarak tabir edilen KİK015.3/Y no’lu standart form teklif mektubunun …

Devamını oku

İhaleye Şikayet Başvurusunda Faks Numarası Ve Adres Bilgilerinin Yer Almaması Nedeniyle Başvuru Reddedilir Mi?

Merhabalar, İhaleye Şikayet Başvurusunda Faks Numarası Ve Adres Bilgilerinin Yer Almaması Nedeniyle Başvuru Reddedilir Mi?           KİK Kararının Özeti: İdare isteklinin şikayet başvurusunda faks numarası ve adres bilgileri eksik olduğu nedeniyle şikayet başvurusunu reddetmiştir. Fakat; KİK Kararı: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde diğer tebligat …

Devamını oku

Sözleşmenin Süresi İle Garanti Süresi farklı ihale iptal edilir mi? Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 5 ay olarak yazılmış, malın garantisi olarak da 24 ay yazılmış ihale iptal edilir mi?

Merhabalar, Sözleşme süresi ile garanti süresinin farklı olması ihalenin iptalini gerektirmediğine dair aşağıda KİK kararı var. İhalesini yapıp aldığınız malın bozulması durumunda garanti ve servis işlemlerini yüklenici takip etsin diyorsanız bu sürelerinin aynı olmasına dikkat ediniz. İhale Süresi ve Garanti Süresi Hakkında KİK Kararı  Toplantı No : 2012/056 Gündem No : 56 Karar Tarihi : 19.09.2012 Karar No : 2012/UM.II-3690 …

Devamını oku

Mal Alım İhalelerinde Sözleşmenin Süresi Kaç Gün Olmalı? KİK Kararı

Merhabalar, Mal alım ihalelerinde sözleşmenin süresi doğru bir şekilde hesaplanması idarenin yararına olacaktır. Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 16. Maddesi incelendiğinde görüleceği üzere Garanti Kapsamında aldığınız ürünün arıza yapması durumunda muhatabınızın Yüklenici olmasını istiyorsanız Sözleşmenin süresini alacağınız ürünün garantisine göre seçmeniz idare olarak yararınıza olacaktır. Yoksa servisler ile uğraşmak zorunda kalırsınız. Yukarıda yazdıklarım kural değil “Kamu …

Devamını oku

Hizmet Alımı İhalelerinde Ödeme Kaç Gün İçinde Yapılmalı KİK Kararı

Merhabalar, Hizmet alım ihalelerinde ödeme kaç gün içinde tahakkuka bağlanır ve ödeme en fazla kaç gün içinde yapılır. Aşağıdaki KİK kararında idare 270 gün içinde ödemenin yapılacağını sözleşme tasarısında belirtmiş fakat KİK’e yapılan itiraz başvurusunda süresinin 30 günü geçemeyeceğini belirtmiş ve ihaleyi iptal etmiştir. Hizmet İşlerinde Ödeme Süresi KİK Kararı:    Toplantı No : 2018/021 …

Devamını oku

Ticaret Sicil Gazetesinde Ortakların T.C. Kimlik Numarası Yok Bilgi Eksikliği Kapsamında İstekliden Talep Edilebilir Miyiz?

Merhabalar, Bazı Ticaret Sicil gazetelerinde özellikle eskilerinde ortakların T.C. Kimlik numarası yok, istekli firma teklif zarfının içerisine ortakların T.C. Kimlik numarasını gösterir başka evrak da koymamış istekli firmadan ihale bittikten sonra T.C. Kimlik numaralarını idare olarak isteyebilir miyiz? Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması MADDE-55 (5) …

Devamını oku

Ticaret Sicil Gazetesinde Gerçek Kişi Ortaklarına Ait T.C. Kimlik Numaralarının ve Tüzel Kişi Ortaklarına Ait Vergi Kimlik Numaralarının Olmaması Durumunda İstekli Firma Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

Merhabalar, Çetrefilli konulardan biri daha istekli firma ihale dosyasında Ticaret Sicil Gazetesini koymuş fakat Ticaret Sicil gazetesinde  gerçek kişi ortakların T.C. Kimlik numarası yok ya da Tüzel Kişi Ortakların vergi numarası yok. Aynı zamanda bu durumu gösterir başka belgede yok. Ne yapılması gerekiyor istekli değerlendirme dışı bırakılır mı? Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday ve …

Devamını oku

İhale Komisyonunda Mali Üyenin Özellikleri? Muhasebe ve Mali İşlerden Sorumlu Olmayan Memur Mali Üye Olabilir Mi?

Merhaba, İhale komisyonlarında en çok kafa karıştıran konulardan biride mali üyenin kim olacağıdır. 4734 Sayılı Kanun “Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden …

Devamını oku

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin (g) bendinde belirtilen sorgulama yapılmaz ise veya yapılan sorgulamaya sonuç gelmez ise?

Merhabalar, 4734 sayılı Kanun’un  İhaleye katılamayacak olanlar başlığının 11’inci maddesinin (g) bendi gereğince “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.” ihaleye katılamazlar. Aynı maddenin devamına  “Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul …

Devamını oku

Doğrudan Temin Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlar KİK’e İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunulabilir Mi?

Merhabalar, 4734 Sayılı Kanun’un “Doğrudan Temin” Başlıklı 22’nci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlar KİK’e İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunulabilir Mi? Cevap: Tek firmadan,  Doğrudan Temin ile alımlarda genelde acaba bir şaibe var mı? tek firma mı adres gösteriliyor vb.  iddialar hep olmuştur. Meslektaşlara özellikle kitap alımlarımda önerim doğrudan temin de olsa birim fiyat üzerinden karşılaştırma yapınız. Toplam fiyat …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle