Kategori: KİK Kararları

İhale İşlem Dosyasının Birer Örneği, İlân veya Daveti İzleyen Üç Gün İçinde İhale Komisyonu Üyelerine Verilmezse Ne Olur?

Merhabalar, İhale Komisyonu Nasıl Kurulur? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de …

Devamını oku

Sözleşmeye Davet Mektubu Metninde Yer Alan 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (e) bendine göre Kimlerin Adli Sicil Kaydı İstenecek?

Sözleşmeye Davet Mektubu Metninde Yer Alan 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (e) bendine göre Kimlerin Adli Sicil Kaydı İstenecek? Merhabalar, Yazının başlığını yazarken bile yoruldum. Soruma çözüm yolu gösteren Yusuf Yeşilyurt‘a engin bilgiler dolayısıyla teşekkür ederim. Sözleşmeye davet mektubunu EKAP’dan gönderdik.  Standart Form ― KİK020.2/M’a göre İsteklinin” 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü …

Devamını oku

Ticaret Sicil Gazetesinde ve Sunulan Belgelerde Şirket Ortağı Olup Olmadığı Anlaşılamıyorsa Bilgi Eksikliği Tamamlatılabilir mi?

Merhaba, Ticaret sicil gazetesinde ve sunulan belgelerde şirket ortağı olup olmadığı anlaşılamıyorsa bilgi eksikliği tamamlatılabilir mi? Kamu İhale Kurulu bilgi eksikliği kapsamında  tamamlatılamaz şeklinde karar almış fakat “Ankara 11.İdare Mahkemesi” kurul kararını iptal etmiştir. KİK Kararı Mahkeme Kararı

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Bazı Sayfaların İmzalı ve Kaşeli Olmaması

Merhabalar, Kamu İhale Kurulu çok karışıklığa neden olacak bir karar aldı.  Birim Fiyat Teklif Cetvelinin nasıl olması gerektiği  “Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği” MADDE 52 – (1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Aynı Yönetmelik’in ekinde yer alan Standart Form-KİK015.3/M Birim Fiyat Teklif Mektubunun (3) no’lu dipnotunda “Teklif …

Devamını oku

İhale Teklif Zarfında Kaşe Var Fakat İmza Yok Ayrıca Teklif Zarfı İdare Tarafından Açılmış KİK Kararı

Merhabalar, Teklif zarfı nasıl hazırlanmalı? Kanun koyucu Teklif Zarfı şekil şartlarını 4734 Sayılı kanunda tanımlamıştır. Aşağıda 30. maddede göreceğiniz üzere zarf hakkında net bilgiler vardır. Madde 30- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata …

Devamını oku

İstekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının pay oranları ve TC Kimlik/vergi numarasının yer almaması isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?

Merhabalar, İhale komisyonları  “Ticaret sicil gazetesinden” çok çekti çekmeye de devam ediyor 🙂 Kanuni dayanakları nelerdir? Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği MADDE 36 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde …

Devamını oku

Ticaret Sicil Gazetesinin Son Durumu Göstermemesi veya Eski Tarihli Olması

Ticaret Sicil Gazetesinin Son Durumu Göstermemesi veya Eski Tarihli Olması Soru:  Teklif zarfında sunulan Ticaret Sicil Gazetesi “http://www.ticaretsicil.gov.tr” internet adresinde sorgulanmış ve son olmadığı anlaşılmıştır. Teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Özet : Bu çerçevede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi olan http://www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda istekli tarafından teklif dosyasında ticaret sicil gazetelerinin tamamının sunulduğu …

Devamını oku

Teklif zarfında yer alması gereken iş deneyim belgesi sonradan idarece talep edilebilir mi?

Soru: Teklif zarfında yer alması gereken iş deneyim belgesi sonradan idarece talep edilebilir mi? Özet: Teklif zarfı içerisinde yer alması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.  Teklif kapsamında sunulmayan belgelerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlanamayacağı, aksi kabulün eksik belgenin tamamlatılması …

Devamını oku

Daha fazlasını yükle